Y Cyrsiau a’r Rhaglenni sy’n tanio ein doniau digidol

Categorïau:
Sgiliau

Roedd ein herthygl flaenorol yn canolbwyntio ar y sylfaen a’r fframwaith addysgol sy’n sail i sgiliau digidol ar draws ein rhanbarth – yn ogystal ag edrych ar Sgiliau Menter P-RC eu hunain a’r Ganolfan Dalent, sydd wedi dechrau ar ei daith i ddarparu ystod eang o brofiadau dysgu ar gyfer y bedwaredd oes ddiwydiannol. Wrth gwrs, mae llawer o gyrsiau a rhaglenni digidol eraill yn cael eu cynnal ledled y de-ddwyrain, gan gynnig cyfleoedd gydol oes i fagu sgiliau, uwchsgilio neu ailsgilio am rôl yn yr economi ddigidol, fel y darganfyddwn isod … 

 

Rydym wedi gweld sut mae seiberddiogelwch yn elfen hanfodol mewn unrhyw ecosystem ddigidol lwyddiannus – felly mae’n galonogol iawn gwybod bod ysgolion a cholegau P-RC yn ymarferwyr blaenllaw o raglenni CyberFirst NCSC y Deyrnas Gyfunol, sydd wedi’u cynllunio i nodi a meithrin talent pobl ifanc 11-17 oed o gefndiroedd amrywiol ar gyfer y nifer cynyddol o gyfleoedd seiberddiogelwch sydd ar gael.

Ym mis Medi eleni cyhoeddwyd 11 gwobr ‘Aur’ am ragoriaeth mewn addysg seiberddiogelwch gan CyberFirst, gyda phedair o’r ysgolion a’r colegau hynny – Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Coleg Caerdydd a’r Fro a Choleg Gwent – oll wedi’u lleoli yn ein rhanbarth.

 

Mae pedwar o’r 11 darparwr CyberFirst ‘Aur’ yn y Deyrnas Gyfunol yn ysgolion a cholegau yn ein rhanbarth

 

Mae bod yn gartref i bedair o un ar ddeg o ysgolion seibr o safon Aur yn gyflawniad aruthrol ynddo’i hun – a chyda CyberFirst yn cynnig bwrsariaethau cynhwysfawr i gefnogi myfyrwyr yn ariannol drwy brentisiaethau gradd a chynlluniau israddedig, mae’n argoeli’n dda ar gyfer datblygu cenhedlaeth nesaf ein rhanbarth o weithwyr seiber proffesiynol, ochr yn ochr â’r canlyniadau gwych sy’n cael eu cyflawni mewn addysg uwch,  yn fwyaf nodedig ym Mhrifysgol De Cymru (PDC), a ddewiswyd yn Brifysgol Seiberddiogelwch y Flwyddyn 2019-2021 am ei hamrywiaeth o gyrsiau seiber israddedig ac ôl-raddedig.

 

Mae cydweithio rhwng ein sefydliadau addysgol, yn ogystal â chyflogwyr ein rhanbarth, yn ffactor allweddol wrth dyfu ein sgiliau.  Mae Cyber College Cymru, er enghraifft, yn bartneriaeth rhwng Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg Gwent a PDC (yn ogystal â phartneriaid diwydiant o blith y mawrion fel Admiral, Fujitsu a Thales) – gan greu llwybrau newydd i yrfaoedd technoleg ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddysgwyr digidol.

 

Mae’r awydd brodorol hwnnw am gydgynhyrchu hefyd wedi esgor ar y Ganolfan Genedlaethol Camfanteisio Digidol (CGCD/NDEC) yng Nglyn Ebwy. Gan gyflawni prosiect addysg ac allgymorth ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, y cwmni technoleg rhyngwladol Thales a PDC, nod CGCD yw sbarduno adfywio economaidd ac ehangu digidol ar draws y rhanbarth drwy dechnoleg a chymorth seiber – gan helpu i fodloni gofynion sgiliau twf digidol drwy weithio gydag ysgolion a chymunedau i ddatblygu prosiectau ac adnoddau allgymorth, cefnogi pobl o bob cefndir i’r diwydiant seiberddiogelwch a diwydiannau digidol ehangach.

 

 

 

 

Ystod eang o ddatblygu sgiliau digidol ar draws y rhanbarth

 

Ar draws y rhanbarth, mae AB ac AU yn cynnig yr ystod ehangaf o ddatblygu sgiliau digidol – o’r bathodynnau tiwtorial digidol a gynigir wrth astudio yng Ngholeg y Cymoedd, i Brosiect Peirianneg Cymoedd Cymru a sefydlwyd gan yr Academi Beirianneg Frenhinol i ddarparu cymorth addysg STEM – hyd at yr Academi Meddalwedd Genedlaethol, rhan o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd: canolfan ragoriaeth ar gyfer peirianneg meddalwedd, gan weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a diwydiant ar brosiectau o’r byd go iawn sy’n helpu i fynd i’r afael â phrinder peirianwyr rhaglennu a pheirianwyr meddalwedd medrus.

 

Mae manteision cyrsiau technoleg ddigidol Prifysgol Caerdydd wedi’u croniclo’n dda – gyda chyrsiau graddedig ac ôl-raddedig sy’n arwain y diwydiant mewn disgyblaethau fel Deallusrwydd Artiffisial ac yn y maes Technoleg Ariannol – ac mae ein rhanbarth yn ffodus o gael dwy brifysgol nodedig arall sef Met Caerdydd a PDC, y ddau ohonynt yn mwynhau enw da byd-eang am eu cyrsiau a’u rhaglenni digidol.

 

Mae gan Met Caerdydd athroniaeth benodol tuag at ddigidol sy’n rhoi ‘pobl yn y canol’ – gan ddechrau gyda’r broblem ac yna manteisio ar y digidol fel rhan o’r blwch offer i fynd i’r afael â’r her. Yn hytrach na gweld ‘digidol’ fel pwnc annibynnol, mae Met Caerdydd yn ei ystyried yn ‘alluogwr’ – gan ddod ag ymagwedd trawsddisgyblaethol, datrys problemau, sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau sy’n datblygu sgiliau digidol fel rhan o ateb ehangach, drwy eu Academi Fyd-eang ar gyfer Iechyd a Pherfformiad Dynol a’r Academi Fyd-eang ar gyfer Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Bobl.

 

Athroniaeth ddigidol sy’n rhoi pobl yn y canol

 

Mae’r dull hwn sy’n canolbwyntio ar bobl wedi arwain at rai datblygiadau anhygoel, gan gynnwys addysgu gweithwyr meddygol proffesiynol wrth ddefnyddio technegau cynllunio llawfeddygol rhithwir mewn maes digidol allweddol – Llawdriniaeth Maxillofacial a Phrosthetig – yn ogystal ag arwain y maes mewn roboteg gwasanaethau diheintio UV a thrin Clust Ludiog ymhlith plant yn y trydydd byd.

 

Mae Met Caerdydd hefyd wedi defnyddio eu sgiliau digidol uwch i gynhyrchu ap ariannu Clwstrs y Diwydiannau Creadigol proffil uchel – ac ni fyddai’n or-ddweud dweud bod yr un Diwydiannau Creadigol yn cael eu bwydo gan y doniau digidol a feithrinwyd ym Mhrifysgol De Cymru o dan law Tom Ware a’i dîm yng Nghyfadran Diwydiannau Creadigol PDC. Mae Tom a’i garfanau wedi adeiladu ar waith arloesol Allison Dowzell yng Nghynghrair Sgrin Cymru mewn sawl ffordd: dylunio’r cyrsiau o’r radd flaenaf a chynhyrchu ffrwd o dalent greadigol ddigidol, gan ennill dwsinau o wobrau Oscars, BAFTAS ac Emmys – gan greu rhai o’r profiadau sgrin mwyaf nodedig yn y blynyddoedd diwethaf a rhoi de-ddwyrain Cymru ar lwyfan y byd fel cyrchfan fyd-eang flaenllaw ar gyfer cynhyrchu Ffilm a Theledu.

 

Mae rywsut yn addas i orffen ye erthygl hon ar y rhyngweithio hudol rhwng technoleg a’r profiad dynol – oherwydd dyna’r dimensiwn hanfodol a ddarperir gan weithwyr proffesiynol â sgiliau digidol sy’n gweithio mewn cynifer o ddiwydiannau ar draws ein rhanbarth.

 

Byddwn yn edrych yn fanylach ar y rhyngweithio dynol a digidol hwnnw yn ein herthygl nesaf, lle byddwn yn archwilio pwysigrwydd gweld meddyliau digidol yn dod at ei gilydd yng nghymunedau cydweithredol lleoliadau cydweithio P-RC, a nodweddir gan y cyfleusterau a’r gwasanaethau arloesol a ddarperir gan Tramshed Tech …     

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae trydedd flwyddyn trydedd ddegawd yr 21ain ganrif yn addo bod yn daith sgiliau sy’n wahanol i unrhyw un arall. Mae'r adferiad economaidd, y pedwerydd chwyldro diwydiannol a'r ras i sero oll yn cynrychioli cyfleoedd mawr yn ogystal â heriau sylweddol. Os gallwn 'wneud pethau'n iawn' o safbwynt sgiliau, yna bydd dyfodol ein rhanbarth yn seiliedig ar weithlu gwydn ac ystwyth, cronfa dalent ehangach a dyfnach, sefydliadau sy'n perfformio'n well, gwell swyddi yn nes at adref a mwy o ffyniant ym mhob cymuned.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.