Y diweddaraf am Sgiliau a Thalent yn ne-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Sectorau

Mae 2022 eisoes yn flwyddyn arwyddocaol o ran datblygu sgiliau ar draws pob sector, gyda’r newyddion yr wythnos diwethaf yn tanlinellu pwysigrwydd datblygu talent ar gyfer meysydd amrywiol o’r economi sgiliau – gan gynnwys ein clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sydd ymhlith goreuon y byd, diwydiant Bwyd a Diod ffyniannus, chwyldro Swyddi Gwyrdd sy’n prysur ddatblygu a byd ehangach STEM.

 

Datblygu Sgiliau yn hanfodol i dwf y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

 

Roedd un o benawdau allweddol yr wythnos ddiwethaf yn tynnu sylw at bwysigrwydd Datblygu Sgiliau i’r clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd – yr ecosystem flaengar sy’n gwneud de-ddwyrain Cymru yn ganolbwynt i’r chwyldro cysylltedd, trydaneiddio a sero-net byd-eang.

Mae sgiliau yn ffocws allweddol i’r Gronfa Strength in Places (SIPF) CSconnected – prosiect 55 mis gwerth £43 miliwn a ariennir yn rhannol trwy Ymchwil ac Arloesi yn y DU, gyda ffocws ar wneud y gorau o botensial llawn y clwstwr arloesol sy’n datblygu ym meysydd deunyddiau, ymchwil a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion uwch, i gyd o fewn radiws o 50 milltir i Gasnewydd.

Mae elfen sgiliau’r prosiect arloesol hwn yn cynnwys cyflawniadau allweddol mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ac wrth gydlynu mentrau addysg ac allgymorth – dau ddimensiwn hanfodol wrth helpu i oresgyn y rhwystrau sgiliau sy’n cyfyngu ar dwf y clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ar hyn o bryd.

Mae “Adroddiad Cwmpasu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) – Cronfa Strength in Places CSconnected” wedi’i ddarparu gan uned DPP Prifysgol Caerdydd ar ôl ymgynghori â phartneriaid yn y diwydiant CSconnected i ddeall yn well sut i gefnogi twf y clwstwr nodedig hwn – gan nodi’r anghenion DPP tymor byr i ganolig a’r galw gan y diwydiant lled-ddargludyddion cyfansawdd yn ein rhanbarth, gan fanylu ar y bylchau presennol yn y ddarpariaeth a gwneud cyfres o argymhellion ynghylch pa weithgareddau DPP y dylid eu blaenoriaethu ar gyfer datblygu.

Gyda disgwyl i nifer y swyddi lled-ddargludyddion cyfansawdd fwy na dyblu dros y tair blynedd nesaf, nod y gweithgareddau DPP yw cyrraedd mwy na 1,000 o weithwyr lled-ddargludyddion proffesiynol erbyn 2025 – gan gynnwys gweithwyr o sefydliadau’r gadwyn gyflenwi – gyda phecyn sgiliau Cronfa SIP CSconnected yn cael ei gefnogi ymhellach gan ystod o weithgareddau allgymorth a gynhelir dros y pedair blynedd nesaf i gynyddu diddordeb mewn pynciau a gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â STEM.

 

Amrywiaeth eang o gyfleoedd ar draws diwydiant Bwyd a Diod ffyniannus Cymru

 

Hefyd ar ddiwedd mis Ionawr lansiwyd ymgyrch flaenllaw a gefnogwyd gan y llywodraeth i annog pobl i ystyried gyrfa newydd yn niwydiant bwyd a diod Cymru sy’n tyfu’n gyflym.

Mae ymgyrch newydd Gweithlu Bwyd Cymru, a gynhelir gan Sgiliau Bwyd Cymru, yn tynnu sylw at y gyrfaoedd cyffrous ac amrywiol yn y diwydiant – ac at yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael i unrhyw un sydd naill ai am ddechrau gyrfa newydd neu drosglwyddo eu sgiliau a’u cynnydd.

Mae diwydiant bwyd a diod Cymru’n tyfu ar raddfa ddigyffelyb – nid yn unig yn rhoi bwyd ar fwrdd y genedl, ond hefyd yn rhoi Cymru ar y llwyfan byd-eang gyda’i gynnyrch o’r radd flaenaf. Nod Llywodraeth Cymru yw cynyddu gwerth y sector i £8.5bn yn ogystal â chynyddu nifer y cyflogeion yn y sector sy’n derbyn Cyflog Byw Cymru i 80%, erbyn 2025.

Gyda’r nod o greu un o’r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol yn y byd, bu cynnydd mawr yn y bobl sy’n manteisio ar fwyd a diod o Gymru yn y Deyrnas Gyfunol a’r tu hwnt, gyda gweithgynhyrchwyr a busnesau ledled Cymru yn ymateb yn gyflym i’r galw cynyddol.

Mae gwefan yr ymgyrch yn manylu ar nifer o ffyrdd o ymuno â’r diwydiant gwerth chweil hwn; o brentisiaethau a rhaglenni dysgu i rolau gweithredol sy’n wynebu cwsmeriaid, yn ogystal â chyfleoedd arwain a rheoli – gyda chefnogaeth bwrdd swyddi Gweithlu Bwyd Cymru a lansiwyd yn ddiweddar, sy’n llawn cyfleoedd i’r rhai sy’n chwilio am yrfa newydd neu wahanol.

 

Anghydraddoldebau rhanbarthol yn chwyldro Swyddi Gwyrdd Cymru

Mewn newyddion arall, er bod y newid i economi werdd yn ei gamau cynnar, roedd Baromedr Swyddi Gwyrdd PwC yn dangos bod anghydraddoldebau rhanbarthol eisoes yn codi ledled y Deyrnas Gyfunol – ac mae angen cymorth llunwyr polisi a busnesau ar Gymru’n benodol er mwyn cyflymu’r broses o greu swyddi gwyrdd a lleihau dwysedd carbon cyflogaeth.

Mae’r Baromedr yn ddadansoddiad cyntaf o’i fath sy’n olrhain symudiadau o ran creu swyddi gwyrdd, colli swyddi, dwysedd carbon cyflogaeth a theimladau gweithwyr, ar draws rhanbarthau a sectorau’r Deyrnas Gyfunol. O’r herwydd, mae’n dangos lle mae Cymru ar ddechrau’r broses newid i sero-net – gan ddangos y cyfleoedd gwych i Gymru ail-lunio ac adnewyddu ei heconomi; a’r gwaith y mae angen ei wneud i sicrhau nad ydym yn cael ein gadael ar ôl yn y farchnad swyddi gwyrdd.

Adlewyrchir dibyniaeth Cymru ar danwydd carbon-ddwys yn y data, gyda’r wlad yn cynhyrchu 12.3 tunnell o allyriadau CO2 fesul cyflogai, sy’n 20% yn uwch na chyfartaledd y Deyrnas Gyfunol. Ar yr ochr gadarnhaol, mae’r defnydd o’r tanwyddau hyn – fel glo, olew llosgi ac olew nwy – yn awgrymu ei bod yn debygol y bydd mwy o botensial i sectorau ynni gwyrdd dyfu yng Nghymru, o’i chymharu â rhanbarthau eraill.

Braidd yn drawiadol, dim ond 1.1% o holl hysbysebion swyddi sy’n cael eu disgrifio’n ‘Wyrdd’, ac mae teimlad gweithwyr Cymru am ecogyfeillgarwch eu swyddi a’u gweithleoedd yn is na’r cyfartaledd. Mae’r Baromedr yn awgrymu y gellir mynd i’r afael â hyn trwy nodi a datblygu diwydiannau gwyrdd sy’n ategu clystyrau a sgiliau presennol Cymru – a chreu llwybrau gyrfa a chyfleoedd addysgol sy’n gyrru pobl ifanc i swyddi gwyrdd.

 

Cynllun Swyddi STEM newydd i Beirianwyr sydd am ddychwelyd i’r gwaith


 

Yr wythnos diwethaf hefyd daeth newyddion am raglen ddyfeisgar yn cael ei chroesawu gan Dow – y cwmni gwyddoniaeth deunyddiau byd-eang sydd â chyfleuster mawr hirsefydlog yn y Barri.

Yn ddiweddar, mae’r cwmni wedi ffurfio partneriaeth arloesol gyda Dychwelwyr i STEM er mwyn helpu peirianwyr i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl seibiant gyrfa – gyda’r Dychwelwyr i STEM yn dod o hyd i ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen 12 wythnos, sydd â’r nod o ddychwelyd neu drosglwyddo peirianwyr profiadol yn ôl i ddiwydiant yn dilyn seibiant gyrfa.

Mae’r rolau’n cynnwys peirianwyr mecanyddol ac offerynnau, gyda chynllun swyddi Dow yn cynnig lleoliadau â chyflog llawn sy’n gweithredu fel ‘interniaeth i ddychwelwyr’, gan alluogi ymgeiswyr i gael eu hailintegreiddio i amgylchedd cynhwysol ar ôl iddynt ddychwelyd i STEM.

Er bod y cynllun wedi’i ddylunio er mwyn helpu i ddatrys yr her o ddod o hyd i dalent mewn sectorau lle mae prinder sgiliau, mae hefyd yn dod â’r budd ychwanegol o gynyddu amrywiaeth yn y sefydliad sy’n cyflogi. O ran poblogaeth y gweithwyr proffesiynol profiadol sy’n dychwelyd i STEM ac sy’n dymuno dychwelyd i’r gwaith, mae 51% yn fenywod ac mae 38% yn dod o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, o gymharu â 10% o fenywod a 6% o leiafrifoedd ethnig sy’n gweithio ym maes STEM yn gyffredinol.

Mae gwerth y rhaglen newydd ysbrydoledig hon yn glir: gydag arolwg blynyddol y Dychwelwyr i STEM – Mynegai’r Dychwelwyr i STEM – yn datgelu bod 61% o weithwyr proffesiynol STEM ar seibiant gyrfa yn cael y broses o geisio dychwelyd i’r gwaith naill ai’n anodd neu’n anodd iawn, a 36% o’r rhai sy’n dychwelyd yn dweud eu bod wedi profi rhagfarn yn y broses recriwtio, a oedd yn creu rhwystr iddynt ddychwelyd i’w gyrfa.

I gael mwy o ddiweddariadau am Sgiliau a Thalent, ewch i ganolfan Venture yn https://www.venturewales.org/cy/

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ganol mis Ebrill lansiwyd rhaglenni sgiliau a swyddi newydd mawr - dadorchuddiodd CIPD Wales ei ymgyrch arloesol Hidden In Plain Sight i helpu miloedd o bobl ddifreintiedig i gael gwaith, addawodd Llywodraeth Cymru £13 miliwn i undebau llafur i roi cymorth dysgu ac uwchsgilio a chyflwynodd Daikin a Robert Price gwrs hyfforddi sgiliau undydd arloesol ar y gosodiadau pwmp gwres sy'n helpu i yrru ein chwyldro gwresogi gwyrdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.