Y diweddaraf am Sgiliau a Thalent yn ne-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Sectorau

Yr wythnos diwethaf lansiwyd dau gyfleuster chwyldroadol yn ne-ddwyrain Cymru a fydd yn helpu i feithrin a datblygu ein sgiliau a’n talent, gyda’r sbarc|spark  ysbrydoledig yn agor ei ddrysau ym Mhrifysgol Caerdydd a 5G Wales Unlocked yn treialu ystafell ddosbarth ymdrochol 5G arloesol yng Nglynebwy.

Yn ogystal â’r datblygiadau newydd mawr hynny, mae’r saith diwrnod diwethaf hefyd wedi gweld Cyngor Seiberddiogelwch y DU a’r Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn datgelu’r rôl sylweddol a chwaraeir gan y sector seiberddiogelwch wrth greu swyddi yn ein rhanbarth – yn ogystal â Make UK  yn cyhoeddi newyddion am Diwrnod Gweithgynhyrchu Cenedlaethol a fydd yn arddangos yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael mewn sector sy’n hynod bwysig i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd …

 

Hyb Arloesi mwyaf Cymru yn agor ei ddrysau

Mae canolfan flaenllaw newydd ar gyfer syniadau a dyfeisiadau wedi agor ei drysau i Gymru a’r byd, gyda sbarc|spark – #CartrefArloesedd Caerdydd – yn dod ag ymchwilwyr amlddisgyblaethol, entrepreneuriaid, busnesau myfyrwyr a chwmnïau deillio academaidd at ei gilydd mewn adeilad o’r radd flaenaf sydd wrth wraidd Campws Arloesedd Caerdydd.

Yn cynnwys mannau gweithio cydweithredol, canolfan ddelweddu, awditoriwm a RemakerSpace, mae’r ganolfan yn darparu yn lle gwych i Gymru feithrin a thyfu syniadau mawr yfory wrth i’r DU adfer o bandemig COVID-19, gyda lle pwrpasol ar gyfer entrepreneuriaid-fyfyrwyr.

Gweledigaeth Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan, yw’r ganolfan, a geisiodd greu ‘cylch rhinweddol’ ar gyfer twf a fyddai’n denu buddsoddiad ac yn creu lles drwy fuddsoddi mewn pobl, lleoedd a phartneriaethau – gan roi hwb i enw da Caerdydd fel prifddinas ar gyfer creu swyddi, ffynhonnell graddedigion medrus iawn a chartref llewyrchus i arloesedd.

Fel y cyfleuster arloesi mwyaf o’i fath yng Nghymru, sy’n cynnwys 12,000m metr sgwâr o arwynebedd llawr ar chwe llawr, gydag unedau masnachol a mannau labordy ar gyfer busnesau newydd a chwmniau deillio, mae Sbarc wedi ymrwymo i fynd i’r afael â rhai o heriau cymdeithasol mwyaf heddiw – o iechyd y cyhoedd a throseddu i dlodi a newid yn yr hinsawdd – gyda’r nod o fod yn gartref i’r cyhoedd,  a phartneriaid o’r sector preifat a’r trydydd sector sydd am greu, profi a deor syniadau a fydd yn llunio dyfodol gwell.

 

Ystafell Ddosbarth Ymdrochol 5G arloesol yn cael ei threialu yng Nglynebwy

Cafodd potensial technoleg 5G ar gyfer ysgogi addysg ledled Cymru ei arddangos yr wythnos diwethaf, drwy dreial newydd agoriadol a lansiwyd yng Nglynebwy.

5G Wales Unlocked yw’r prosiect arloesol y tu ôl i’r ystafell ddosbarth 360 gradd ymdrochol newydd sydd wedi’i sefydlu yn nhref fwyaf Blaenau Gwent – un o nifer o gynlluniau peilot sy’n cael eu treialu yma yng Nghymru, sy’n dangos sut y gall technoleg uwchfioled fel 5G drawsnewid cymunedau gwledig, o bweru datblygiadau technoleg arloesol mewn amaethyddiaeth, i wella trafnidiaeth ac addysg wledig a chryfhau’r diwydiant twristiaeth.

Yn defnyddio rhwydwaith 5G lleol gan y partneriaid prosiect BT, mae’r ystafell ddosbarth yn defnyddio’r cysylltedd cyflym i daflunio  prosiectau ysbrydoledig sy’n cynnwys fideo addysgol ar bob un o’r pedair wal mewn fformat 360 gradd, gan ddarparu profiad gwirioneddol ymdrochol.

Gellir cyflwyno gwersi ar amrywiaeth o themâu sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm – boed yn mynd â phlant a phobl ifanc ar daith o’r synhwyrau neu ‘blymio’ i ganol celloedd planhigion neu archwilio wyneb planed.

Diolch i’r cysylltiad 5G cyflym iawn, mae dolenni byw hefyd wedi’u sefydlu – sy’n caniatáu i ddysgwyr ddarganfod hanes diddorol safleoedd treftadaeth fel Castell Rhaglan, gyda thaith rithwir fyw gan geidwad Cadw ar y safle.

Gellir defnyddio’r dolenni byw, sy’n cael eu pweru gan dechnoleg Cisco, hefyd i gysylltu ystafelloedd dosbarth ledled y wlad – sy’n golygu y gall disgyblion gydweithio â dysgwyr eraill, a gall addysgwyr wella eu gwersi eu hunain mewn partneriaeth ag ysgolion eraill.

 

Digwyddiadau allweddol yn amlygu Sgiliau Seiberddiogelwch yng Nghymru

Datgelodd Cyngor Seiberddiogelwch y DU yr wythnos diwethaf y rôl bwysig a chwaraeir gan y sector seiberddiogelwch o ran creu swyddi a diogelu busnesau ledled Cymru, wrth i bwysigrwydd y diwydiant dyfu yn unol â’n bywydau cynyddol gysylltiedig a digidol.

Cynhaliwyd dau ddigwyddiad proffil uchel rhwng Cyngor Seiberddiogelwch y DU a’r Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, yn manylu ar y cyfleoedd y mae seiberddiogelwch yn eu creu ledled y rhanbarth.

Yn ôl adroddiad diweddar gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, mae’r sector hwn sy’n ehangu’n gyflym yn cyflogi 52,700 o bobl ac yn cyfrannu tua £5.3 biliwn o GYC i economi’r DU – cynnydd o 33% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Ledled Cymru, mae 111 o fusnesau gweithredol yn arbenigo yn y sector seibr-ddiogelwch, gan gyflogi tua 4% o weithlu seiberddiogelwch y DU. Ac yn ôl ystadegau’r llywodraeth, y cyflogau cyfartalog a hysbysebir (2021) mewn rolau seiberddiogelwch craidd yng Nghymru yw £49,600 – cynnydd sylweddol ar y cyflog llawn amser cyfartalog o £31,900.

Roedd y ddau ddigwyddiad yn trafod yr angen i Gymru a’r DU sefydlu ac ymgorffori safonau, moeseg a llwybrau drwy’r diwydiant cyfan i’r rhai sy’n gweithio yn y proffesiwn seiber erbyn 2025 – gan alw ar ymarferwyr y diwydiant i gymryd rhan yn y gwaith o lunio strategaeth y Cyngor yn y dyfodol ac ymgysylltu ag ymgynghoriad y llywodraeth ar y sector, a ddaeth i ben ar 20 Mawrth.

Roedd prif negeseuon y dau ddigwyddiad yn cynnwys:

  • Mae bwlch sgiliau sylweddol o hyd yn y diwydiant, gyda diffyg blynyddol o 10,000 o ymarferwyr yn y DU
  • Mae gan hanner busnesau’r DU fwlch sgiliau mewn seiberddiogelwch
  • Mae angen dybryd am fwy o amrywiaeth mewn sector lle mai dim ond 16 y cant o gyflogeion sy’n fenywod ac 17 y cant yn dod o leiafrifoedd ethnig.

 

Make UK yn lansio Diwrnod Gweithgynhyrchu Cenedlaethol

Datgelodd gweithgynhyrchwyr Cymru gynlluniau i ddathlu’r sector drwy agor eu drysau i ysgolion, colegau a chymunedau lleol, fel rhan o’r Diwrnod Gweithgynhyrchu Cenedlaethol ledled y DU a gynhelir ar 7 Gorffennaf 2022 – gan gynnig cyfle i bobl o bob grŵp oedran weld drostynt eu hunain y gyrfaoedd a’r swyddi posibl sydd ar gael yn y sector hwn sy’n esblygu’n barhaus ac yn hynod amrywiol.

Nod y diwrnod yw annog pobl o unrhyw oedran – o’r rhai sy’n gadael yr ysgol i weithwyr profiadol sy’n ystyried eu hopsiynau ailsgilio – i ddarganfod yr amrywiaeth eang o alwedigaethau sydd ar gael yn ein diwydiannau gweithgynhyrchu ffyniannus.

Bydd cwmnïau mewn marchnadoedd yn amrywio o Awyrofod a Moduro i Ffarmacoleg a Bwyd a Diod yn arddangos dathliad cyffrous o’u cyfleusterau cynhyrchu a’r llu o wahanol lwybrau gyrfa sydd ar gael – gan ganiatáu i ymwelwyr siarad yn uniongyrchol â gweithwyr presennol am y ffordd y maent yn gweithio, gan archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer dyfodol gwerth chweil yn un o sectorau pwysicaf ein rhanbarth.

Yn rhan o ddathliad y diwrnod, mae Make UK    wedi creu microsafle pwrpasol sy’n galluogi cwmnïau sy’n cymryd rhan i fanylu ar y digwyddiadau y maent yn eu cynllunio – gan ganiatáu i ysgolion a thrigolion lleol chwilio’r safle drwy ddefnyddio chwiliwr cod post syml, a ddewis unrhyw gwmni neu fath o weithgynhyrchu a allai fod o ddiddordeb iddynt.   

I gael rhagor o wybodaeth am newyddion a rhaglenni Sgiliau a Thalent yn ne-ddwyrain Cymru a’r tu hwnt, ewch i www.venturewales.org/cy

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content