Y diweddaraf am Sgiliau a Thalent yn ne-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Sgiliau

Am wythnos ar gyfer Sgiliau a Thalent yn ne-ddwyrain Cymru, gyda Gyrfa Cymru yn mynd i bartneriaeth gydag Age at Work i lunio gweithle sy’n gynhwysol i bobl hŷn …. wyth cyflogwr P-RC yn cael eu hanrhydeddu â statws Aur Gwobr Cydnabyddiaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn….Academi hyfforddi arloesol  Persimmon Homes yn sicrhau’r Gwobr Partneriaeth Coleg Pen-y-bont ar Ogwr … tri chwmni arloesol yn dod i’r amlwg o Academi Haf Cwmnïau Cychwynnol Tramshed Tech … a chwyldro mewn hyfforddiant ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol gan CEMET a Goggleminds …

Gyrfa Cymru yn gweithredu ar Gynhwysiant o ran Oed yn y Gweithle

Mae Gyrfa Cymru wedi ymuno â 29 o sefydliadau eraill i gefnogi eu gweithlu oed 50+ yn rhagweithiol – gan ymuno ag Age at Work i feithrin gweithle sy’n gynhwysol o ran oedran, ac sy’n un aml-genhedlaeth yn cefnogi pobl dros 50 oed sydd am barhau neu ddychwelyd i weithio.

Cefnogaeth Gyrfa Cymru yw’r gydnabyddiaeth ddiweddaraf o’r gwaith hanfodol sy’n cael ei hybu gan Age at Work – y bartneriaeth arloesol a sefydlwyd rhwng Busnes yn y Gymuned Cymru  ac Age Cymru.

Mae un o bob tri o weithwyr Gyrfa Cymru yn 50+, felly mae’r gallu i recriwtio, cadw ac ailhyfforddi pobl yn y grŵp oedran hwnnw’n hanfodol i’r sefydliad – gyda Age at Work yn partneru i helpu i atal pobl rhag gadael o flaen eu hamser, i gefnogi gweithio’n hwyrach mewn bywyd a helpu i ychwanegu gwerth i’r ‘fargen gyflogaeth’ i weithwyr hŷn.

Mae’r ddemograffeg 50+ yn weithlu gwerthfawr iawn i gyflogwyr ym mhob sector – ac mae ymrwymiad Age at Work i roi arferion gwaith cynhwysol ar waith i’w groesawu’n fawr mewn oes o brinder mawr o sgiliau a phoblogaeth sy’n heneiddio yn y DU.

Drwy Age at Work, mae gan gyflogwyr fynediad at ystod o becynnau cymorth am ddim, a rhwydweithiau a chefnogaeth i helpu i lywio’r camau y mae angen iddynt eu rhoi ar waith i greu gweithle sy’n gynhwysol i weithwyr aeddfed yn ogystal â’u cydweithwyr mewn grwpiau oedran eraill.

Gall y camau hynny gynnwys llywio arferion recriwtio a llwybrau hyfforddi nad ydyn nhw’n dieithrio’r grŵp oedran hwn, gan wneud addasiadau rhesymol i gefnogi cydweithwyr hŷn gyda chyfrifoldebau gofalu a materion iechyd – a llawer o arferion gorau eraill sydd wedi’u cynllunio i gadw gwybodaeth a sgiliau’r garfan werthfawr hon.

 

12 Cyflogwr o Gymru yn cael eu hanrhydeddu â Gwobr Cydnabyddiaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn

Mae 12 cyflogwr yng Nghymru – gan gynnwys wyth o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd – ymhlith 156 o sefydliadau sydd wedi derbyn Gwobr Aur y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) 2022 am eu cefnogaeth ragorol i gyflwyno sgiliau a gwaith i gymuned y Lluoedd Arfog.

Y 12 enillydd yng Nghymru yw:

 • Grŵp Admiral plc
  ● Cyngor Sir Caerdydd
  ● Cyngor Sir Ddinbych
  ● Hugh James
  ● Tân ac Achub Gogledd Cymru
  ● Pro Steel Engineering Ltd
  ● Rheoli Cyfleusterau Rubicon
  ● Cyngor Bro Morgannwg
  ● Gwobr Cyn-filwyr CIC
  ● Woody’s Lodge
  ● Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hefyd, cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ac Adferiad Recovery Ltd eu Gwobr Aur wedi’i hail-ddilysu, i gydnabod eu gwaith caled a chefnogaeth barhaus dros y pum mlynedd diwethaf.

I ennill y dyfarniad, rhaid i gyflogwyr ddangos eu bod yn cynnig 10 diwrnod ychwanegol o absenoldeb â thâl i filwyr wrth gefn a sicrhau bod polisïau AD cefnogol ar waith ar gyfer cyn-filwyr, milwyr wrth gefn, gwirfoddolwyr y Llu Cadetiaid a gwŷr/gwragedd a phartneriaid y rhai sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog.

Lansiwyd y gwobrau yn 2014 ac maent yn parhau i dyfu bob blwyddyn, gyda chyfanswm o 643 o ddeiliaid ar hyn o bryd – gyda sefydliadau’n ailymgeisio bob pum mlynedd i gadw eu statws Gwobr Aur.

 

Adeiladwr Tai blaenllaw yn ennill ‘Gwobr Partneriaeth Cyflogwyr’ Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r adeiladwyr tai blaenllaw Persimmon Homes wedi eu henwi’n enillydd y Gwobr Partneriaeth Cyflogwr Coleg Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2002, am sefydlu academi addysg a hyfforddiant arloesol sy’n cynhyrchu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu yn ne Cymru.

Gan weithio mewn partneriaeth â’r coleg, mae ‘Academi Persimmon‘ yn cefnogi prentisiaid wrth ddatblygu eu sgiliau mewn canolfan adeiladu a dysgu bwrpasol yn Llanilid, Pont-y-clun – gan adeiladu ar berthynas bum mlynedd lwyddiannus sydd wedi creu dros 150 o gyfleoedd swyddi adeiladu newydd ledled ein rhanbarth.

Eleni, mae’r Coleg hefyd wedi creu cwrs ‘prentisiaeth rheoli‘ yn unswydd ar gyfer Persimmon – gan arfogi tîm y cwmni â chymwysterau arbenigol mewn adeiladu a rheoli safle, creu arweinwyr Persimmon i’r dyfodol ac amlygu’r buddsoddiad sylweddol sy’n cael ei wneud gan y cwmni mewn hyfforddi a recriwtio staff.

Mae’r model partneriaeth yn creu swyddi i brentisiaid sy’n dechrau eu gyrfa a rhai sy’n dymuno ailhyfforddi a mentro i’r sector adeiladu – gan ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd prentisiaeth mewn amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf, ar hyd a lled rhan o Gymru sydd wedi colli llawer o swyddi yn y diwydiannau dur a modurol.

 

Cyhoeddi enillwyr Academi Haf Cwmnïau Cychwynnol Tramshed Tech

Mae QZee, Telephort a Ledger Box Limited wedi dod i’r amlwg fel cwmnïau addawol ar ôl sicrhau pecyn cymorth gwerthfawr gan Academi Cwmnïau Cychwynnol Tramshed Tech.

Mae’r  rhaglen 12 wythnos ddiweddaraf wedi hyfforddi ugain o fusnesau technoleg cychwynnol a chamau cyntaf mewn un ar bymtheg o feysydd sgiliau busnes allweddol – gan gynnwys cynhyrchu syniadau, paru’r farchnad a chynnyrch, marchnata a gwerthu, rheoli twf busnes a sicrhau parodrwydd buddsoddwyr.

Penllanw’r rhaglen oedd ‘Diwrnod demo’ ar 14 Gorffennaf yn adeilad eiconig Tramshed Tech yn Grangetown, Caerdydd – lle gwnaeth 13 o fusnesau technoleg newydd gyflwyno eu syniadau busnes i lond ystafell o fuddsoddwyr, sefydliadau cymorth busnes, partneriaid posibl a mentoriaid, yn arddull Dragons’ Den.

Mae pob un o’r tri ‘enillydd’ yn dod ag agweddau chwyldroadol at ddatrys heriau amrywiol: system archebu lletygarwch QZee yn mynd i’r afael â’r broblem o bobl ddim yn anrhydeddu eu harchebion, sy’n costio £17.6 biliwn syfrdanol i ddiwydiant letygarwch y DU, Telephort yn datblygu gwasanaeth cludo nwyddau B2B digidol-yn-gyntaf sy’n defnyddio capasiti gweddilliol o’r rhwydwaith cludo nwyddau ar y ffyrdd, a LedgerBox yn creu porthol rheoli asedau diogel a hawdd ei ddefnyddio ar-lein ar gyfer asedau.

 

CEMET a Goggleminds yn datblygu ‘Medifydysawd’ Realiti Rhithwir i hyfforddi meddygon

Mae Canolfan Ragoriaeth mewn Technolegau Symudol a Datblygol (CEMET) PDC a’r busnes hyfforddi meddygol Goggleminds yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu technoleg rithwir arloesol a fydd yn gwella’n radical y ffordd y mae meddygon yn cael eu hyfforddi yn y DU.

Yn adeiladu ar gysyniad y ‘Metafydysawd‘, mae Goggleminds yn ail-greu amgylcheddau clinigol a senarios clinigol i efelychu ‘bywyd go iawn’ – gan adlewyrchu sefyllfaoedd gwirioneddol y mae meddygon yn debygol o’u hwynebu wrth ymgymryd â’u hyfforddiant, heb yr angen i brofi eu sgiliau ar bobl go iawn.

Mae’r cyd-gynhyrchiad chwyldroadol hwn gydag arbenigwyr technoleg yn PDC ar y trywydd iawn i ddatblygu system flaengar sy’n paratoi meddygon i wneud llawdriniaeth ar gleifion o bob oedran – gan ganolbwyntio’n benodol ar drin plant – a galluogi nyrsys, meddygon a llawfeddygon dan hyfforddiant i brofi eu sgiliau a chadw’r wybodaeth honno heb eu rhoi eu hunain na chleifion mewn perygl.

Yn syniad gan yr entrepreneur o Gaerdydd Azize Naji (a fu’n gweithio gyda’r GIG fel ymarferydd iechyd, diogelwch a lles yn flaenorol), mae Goggleminds eisoes yn gweithio gyda nifer o weithwyr gofal iechyd proffesiynol y GIG a myfyrwyr meddygol yng Nghymru a Lloegr i greu llyfrgell o efelychiadau: partner perffaith ar gyfer CEMET, sy’n helpu busnesau bach a chanolig cymwys i gael mynediad at gymorth Ymchwil a datblygu wedi’i ariannu – i drawsnewid syniadau arloesol yn gynnyrch o ansawdd uchel.

 

Darllenwch  fwy am y datblygiadau arloesol sy’n ail-lunio Sgiliau a Thalent yn ein rhanbarth a’r tu hwnt –  www.venturewales.org

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn recriwtio ar gyfer dau gyfle newydd cyffrous yn y Tîm Gweithredol: Cyfarwyddwr Strategol – Polisi, Effaith a Phartneriaethau, a Chyfarwyddwr Strategol -Cyfreithiol a Llywodraethu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content