Y diweddaraf am Sgiliau a Thalent yn ne-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Sgiliau

Mae’r haf anhygoel hwn yn parhau i greu straeon cynnes o ran sgiliau a thalent, gyda PDC yn adnewyddu ei phartneriaeth strategol hynod lwyddiannus gyda phum coleg AB mwyaf blaenllaw de-ddwyrain Cymru … graddedigion Prifysgol Caerdydd  yn cael eu cydnabod fel rhai mwyaf cyflogadwy’r DU, gyda 84% mewn cyflogaeth hynod fedrus … agor Gwobrau STEM Cymru 2022 ar gyfer ceisiadau … a’r Dulux Academy yn uwchsgilio’r genhedlaeth nesaf o beintwyr ac addurnwyr … a saith athro yn ein rhanbarth yn cael eu hanrhydeddu yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru,  gwobrau nodedig iawn…

 

PDC yn ail-lofnodi cynghrair strategol gyda cholegau addysg bellach de-ddwyrain Cymru

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ail-lofnodi ei chynghrair strategol gyda phum coleg partner Addysg Bellach (AB) yn Rhanbarth de-ddwyrain Cymru.

Cafodd y gynghrair – sy’n cynnwys Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg GwentColeg y Cymoedd Y Coleg, Merthyr Tudful – ei llofnodi’n wreiddiol yn 2013, gyda gweledigaeth ac ymrwymiad gan yr holl bartneriaid i gydweithio mewn ymdrech gyffredin i greu cyfleoedd ar gyfer dysgu, cyflogaeth a chynhwysiant cymdeithasol.

Mae’r naw mlynedd diwethaf wedi dangos bod gwaith PDC gyda cholegau partner y gynghrair yn hanfodol wrth ddarparu pont i ddysgwyr at Addysg Uwch, yn cael ei ddarparu mewn lleoliadau lleol, gydag opsiynau dysgu hyblyg yn canolbwyntio ar gyrsiau sydd wedi’u teilwra i’r galw am sgiliau lleol.

Mae’r llwyddiant presennol gyda cholegau partner yn cynnwys ehangu’r llwybrau at astudio gofal iechyd, yn enwedig mewn meysydd newydd o ddarpariaeth iechyd fel Ymarfer Adrannau Llawfeddygol, Ffisiotherapi a therapi galwedigaethol – ac yn y diwydiannau creadigol, mae PDC yn gweithio gyda cholegau partner ochr yn ochr â Screen Alliance Cymru, Bad Wolf Studios a Dragon Studios i gynhyrchu piblinell o dalent greadigol ar gyfer  ecosystem leol sy’n tyfu’n gyflym, wedi’i hadeiladu ar ffilm, teledu, gemau a’r crefftau sy’n cefnogi’r diwydiannau hynny.

Wrth edrych ymlaen, bydd ail-lofnodi’r gynghrair strategol hynod lwyddiannus hon yn cynhyrchu cynllun gweithredu cydweithredol mewn meysydd allweddol, gan gynnwys blaenoriaethau academaidd, galwedigaethol, sgiliau a rhanbarthol, ynghyd â map ffordd ar gyfer llwybrau dilyniant, datblygu cwricwla, ymgysylltu â’r diwydiant ac ymchwil gymhwysol.

Graddedigion Prifysgol Caerdydd ymhlith rhai mwyaf cyflogadwy’r DU

Mae graddedigion Prifysgol Caerdydd ymhlith y rhai mwyaf cyflogadwy yn y DU, yn ôl arolwg Graduate Outcomes 2019/20.

Wedi’i gyhoeddi gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA), mae’r arolwg yn dangos bod 84% o raddedigion Caerdydd mewn cyflogaeth hynod fedrus – ar y brig yng Nghymru ac yn safle  18 (o 130) yn y DU gyfan.

Roedd 96% o raddedigion Caerdydd naill ai mewn gwaith, astudiaeth bellach, ar ddechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau fel teithio – gyda graddedigion Prifysgol Caerdydd â’r gyfradd isaf o ddiweithdra mewn unrhyw Brifysgol yng Nghymru.

Arolwg Graduate Outcomes yw arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf y DU, gyda mwy na mwy na 750,000 o raddedigion yn cael eu gwahodd i gymryd rhan bob blwyddyn.

Mae’r arolwg yn rhoi cipolwg dibynadwy ar y swyddi y mae graddedigion yn mynd yn eu blaen i’w sicrhau ar ôl y brifysgol – un o’r mesurau allweddol o ran ydy gradd wedi helpu i sicrhau cyflogaeth fedrus iawn.

Mae perfformiad rhagorol Prifysgol Caerdydd yn arolwg Graduate Outcomes yn ategu newyddion gwych i’r brifysgol yn y Complete University Guide 2023 a gyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn – a osododd raddedigion y Brifysgol ar y brig yng Nghymru o ran cyflogadwyedd a rhagolygon at y dyfodol.

 

Datgelu Addysgu Gorau Cymru yn y Gwobrau Cenedlaethol

Datgelwyd deg o’r gweithwyr addysg proffesiynol mwyaf ysbrydoledig, talentog ac ymroddgar o bob cwr o Gymru fel enillwyr pumed flwyddyn Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru.

Roedd 29 yn y rownd derfynol o bob cwr o Gymru ac fe gawson nhw eu gwahodd i ddathlu’r gwobrau rhagoriaeth mewn addysg yn y gwobrau ar ddydd Sul 10 Gorffennaf yn Y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd, gydag eleni yn gweld cyflwyno Gwobr Betty Campbell MBE am y tro cyntaf am hyrwyddo cyfraniadau a safbwyntiau Cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Mae’r wobr cynhwysiant hon, a enillwyd gan Ysgol Uwchradd Llanwern, yn cael ei rhoi i unigolyn, tîm neu ysgol sydd wedi dangos ymwybyddiaeth ragorol o bwysigrwydd amrywiaeth a chynhwysiant yn y dosbarth – gyda Llanwern yn sicrhau’r wobr am y gofal mawr a gymerwyd i ennyn diwylliant sy’n sicrhau bod pob aelod o gymuned yr ysgol yn teimlo ymdeimlad o berthyn, gyda’r dull ysgol gyfan sydd ar waith yn yr ysgol i hyrwyddo amrywiaeth yn arbennig wedi creu argraff ar y beirniaid.

Cafodd saith ysgol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd wobrau – nifer anhygoel, sy’n dyst i’r egni, brwdfrydedd ac arloesedd eithriadol a ddangoswyd gan ysgolion ein rhanbarth yn ystod cyfnod hynod heriol o bandemig.

Dyma Enillwyr Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2022 :

  • Athro’r Flwyddyn mewn Ysgol Gynradd – Charmaine Riley, Ysgol Gynradd Radur, Radur.
  • Athro Newydd Eithriadol: Holly Gordon, Ysgol Arbennig ASA Bryn Derw, Casnewydd
  • Defnydd Ysbrydoledig o’r Gymraeg – Iona Llŷr, Gwasanaethau Addysg a Phlant, Cyngor Sir Gaerfyrddin.
  • Cefnogi Athrawon a Dysgwyr – Carolyn Platt, Ysgol Bryn Elian, Bae Colwyn.
  • Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion a’r Gymuned – Christian Williams, Ysgol Gyfun Heolddu, Caerffili.
  • Athro’r Flwyddyn mewn Ysgol Uwchradd – Mark Morgan, Ysgol Uwchradd Pen y Dre, Merthyr Tudful.
  • Rheolwr Busnes/Bwrsar Ysgol – Claire Coakley, Ysgol Sant Martin, Caerffili.
  • Pennaeth y Flwyddyn – Meurig Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Maesteg.
  • Gwobr Disgyblion am yr Athro Gorau – Laura Buffee, Ysgol Uwchradd WRh Hwlffordd.
  • Gwobr Betty Campbell MBE am hyrwyddo cyfraniadau a safbwyntiau Cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig – Ysgol Uwchradd Llanwern, Casnewydd.

 

Dulux Academy newydd yn cynnig hyfforddiant sydd ar flaen y gad yn y diwydiant i Addurnwyr Casnewydd

Mae Academi Dulux newydd wedi agor yng Nghanolfan Addurnwyr Dulux Casnewydd, gan ddod â’r unig ganolfan hyfforddi ar gyfer peintwyr ac addurnwyr proffesiynol y DU i Gymru, gyda chenhadaeth i alluogi mwy o hygyrchedd at hyfforddiant gorau’r  diwydiant – gan addysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar y genhedlaeth nesaf i lwyddo.

Ers ei lansio yn 2016, mae’r Dulux Academy wedi helpu i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder dros 12,500 o weithwyr crefft proffesiynol – gan helpu i fynd i’r afael â bwlch sgiliau’r diwydiant, yn ogystal â uwchsgilio gweithlu’r dyfodol.

Mae’r cyfleusterau hyfforddi newydd yn rhoi mynediad i weithwyr proffesiynol o ardaloedd cyfagos i’r technegau a’r dulliau  diweddaraf, wedi’u cyflwyno gan Ymgynghorwyr Datblygu Sgiliau profiadol y Dulux Academy – gan roi gwybodaeth ac arbenigedd i fynychwyr, fydd yn rhoi mantais gystadleuol ystyrlon o ran eu rhagolygon gwaith neu dwf yn eu busnes.

Mae’r cyfleusterau newydd yn cynnig ystod lawn o Gyrsiau’r Dulux Academy, o dechnegau proffesiynol – fel papuro waliau a chwistrellu paent – i fagu hyder gyda lliwiau.

Mae’r gwaith adnewyddu yng Nghasnewydd yn dilyn cyflwyno pedwar cyfleuster Academi tebyg yn llwyddiannus i rwydwaith Canolfannau Addurnwyr y DU, gyda mwy i ddilyn yn ystod y misoedd nesaf.

 

Gwobrau STEM Cymru 2022 yn agor ar gyfer ceisiadau

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Gwobrau STEM Cymru 2022, gyda 14 categori yn cydnabod y mentrau a’r unigolion sy’n mynd i’r afael â’r bwlch amrywiaeth STEM a’r prinder sgiliau – a rhoi sylw i’r rheiny sy’n ysbrydoli ac yn codi dyheadau’r genhedlaeth nesaf – yn ogystal â dathlu’r cwmnïau sy’n arwain y sector yn ein rhanbarth a thynnu sylw at y busnesau sy’n creu effaith gadarnhaol ar economi Cymru.

Gellir ymgeisio tan 9 Medi, a bydd y seremoni’n cael ei chynnal ar 27 Hydref 2022 yng Ngwesty Mercure Cardiff Holland House.

Yn ogystal â’r noddwyr sydd eisoes wrthi, sef Prifysgol Metropolitan CaerdyddCSI Catapult a Banc Datblygu Cymru mae Addysgwyr Cymru (sy’n noddi categori Rhaglen Addysgol STEM y Flwyddyn), yn ymuno â nhw, fel y mae’r Ganolfan Ragoriaeth mewn Technolegau Symudol a Datblygol (CEMET) sy’n noddi’r Wobr Arloesedd mewn STEM, a Linea Resourcing, sy’n noddi categori Cwmni STEM y Flwyddyn (o dan 50 o weithwyr).

Yn ystod y gwobrau cyntaf, cyhoeddwyd enillwyr o bob rhan o’r sbectrwm STEM yng Nghymru, gyda CGI IT UK yn ennill Cwmni STEM y Flwyddyn (251+ o weithwyr), Louise O’Shea Confused.com yn ennill Arweinydd STEM y Flwyddyn a Hazel Thorpe o’r IPO yn ennill Menyw STEM y Flwyddyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am sgiliau a thalent ledled de-ddwyrain Cymru a’r tu hwnt, ewch i www.venturewales.org

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content