Y diweddaraf mewn Sgiliau a Thalent ar draws De-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Sectorau

Cyrhaeddodd gwanwyn 2022 gyda’r newyddion y bydd dau ddarparwr dysgu â phencadlys yng Nghaerdydd yn darparu’r Rhaglen Twf Swyddi Cymru+… mae dau brentis o’r de-ddwyrain wedi cyrraedd rowndiau cynderfynol y Gystadleuaeth Prentisiaeth Crefft Screwfix… mae’r bobl gyntaf erioed o Gymru i gyrraedd rowndiau terfynol y Gwobrau Busnesau Newydd Cenedlaethol wedi’u datgelu… a chafodd gweithwyr hwb ychwanegol i’w cyflog wrth i’r cyfraddau Isafswm Cyflog a Chyflog Byw Cenedlaethol gynyddu…


Darparwyr Dysgu i Ddarparu Rhaglen Swyddi Newydd Cymru ar gyfer Oedolion Ifanc

Bydd dau ddarparwr dysgu seiliedig ar waith blaenllaw prifddinas-ranbarth Caerdydd yn helpu i gyflwyno’r rhaglen Twf Swyddi Cymru+ newydd ar gyfer pobl ifanc – rhan allweddol o raglen Gwarant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig pecyn cymorth pwrpasol i helpu pobl ifanc 16-18 oed i ddatblygu eu sgiliau a’u profiad gwaith yn unol ag anghenion cyflogwyr i’w helpu i sicrhau eu swydd gyntaf.

Mae ACT a ITEC Skills and Employment, y ddau â phencadlys yng Nghaerdydd, wedi cael contractau i gyflwyno’r rhaglen newydd ochr yn ochr â Choleg Sir Benfro, Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai.

Mae’r rhaglen yn cynnig dull cyfannol o ymdrin â thaith pob dysgwr – yn seiliedig ar Ymgysylltu, Datblygu a Chyflogaeth – gyda’r nod o roi’r sgiliau, y cymwysterau a’r profiad sydd eu hangen ar bobl ifanc i symud ymlaen i gyflogaeth, prentisiaeth neu’r cyfle i ddysgu ar lefel uwch.

Mae’r camau allweddol yn cynnwys lleoliadau gwaith, treialon gwaith, prosiectau cymunedol, gwaith gwirfoddol, cyfleoedd dysgu mewn canolfannau a chwblhau cymwysterau sy’n amrywio o lefel mynediad i lefel dau.

Rhaid i bob swydd a gynigir gan gyflogwr fod rhwng 16 a 40 awr yr wythnos, am o leiaf chwe mis – gyda’r cyflogwr yn ymrwymo i gadw’r cyflogai ar ôl chwe mis.

Bydd Llywodraeth Cymru yn talu hyd at hanner y costau cyflogaeth ar gyfradd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol am y chwe mis cyntaf – gyda chyflogwyr yn derbyn cymorth hyfforddiant parhaus wedi’i deilwra gan ddarparwr dysgu dynodedig, yn ogystal â chyngor recriwtio am ddim.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Twf Swyddi Cymru+, rhaid i bobl ifanc fod rhwng 16 a 18 oed, ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant amser llawn, ac yn byw yng Nghymru.

 

Dau brentis o P-RC sy’n torri tir newydd yn rowndiau cynderfynol Cystadleuaeth Prentisiaethau Masnach

Mae dau brentis o Gasnewydd a Phontypridd gam yn nes at ennill y teitl o Brentis Crefft Screwfix 2022.

Gwnaeth Elliot Wigfall, prentis trydanwr o Bontypridd a Jack Thompson, prentis saer coed o Gasnewydd, gais am y gystadleuaeth yn gynharach eleni ac maent bellach wedi cael eu dewis i fynd drwodd i’r rownd gynderfynol, ynghyd â mwy na deg ar hugain o brentisiaid eraill.

Yn dilyn y rownd gynderfynol, bydd 10 prentis yn wynebu panel o arbenigwyr yn y diwydiant yn y rownd derfynol genedlaethol ym mis Ebrill, lle bydd un enillydd yn derbyn pecyn gwobr gwerth £10,000 fydd yn rhoi hwb i’w yrfa, sy’n cynnwys offer, masnach a thechnoleg – popeth i roi cychwyn arni yn ei faes dewisol.

Roedd Elliot a Jack ar y rhestr fer oherwydd eu hangerdd, eu hymroddiad a’u huchelgais – ac yn ystod y rownd derfynol byddant yn mwynhau’r cyfle i rannu eu harbenigedd a’u huchelgeisiau gyda phanel o feirniaid sy’n arwain y diwydiant – gan gynnwys cynrychiolwyr o Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr, y Sefydliad Siartredig Peirianneg Plymio a Gwresogi, y Cyngor Archwilio Cenedlaethol ar gyfer Contractio Gosodiadau Trydanol ac enillydd blaenorol y Gystadleuaeth Crefftwyr Screwfix.

Tynnodd Jack Wallace, cyfarwyddwr marchnata Screwfix, sylw at bwysigrwydd prentisiaethau i sector adeiladu’r DU: “Mae prentisiaethau’n parhau i fod yn hanfodol i’r diwydiant adeiladu ac mae ein cystadleuaeth flynyddol yn ceisio gwobrwyo prentisiaid crefft medrus yn ogystal ag arddangos y cyfleoedd di-ri sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu. O dros 2,500 o geisiadau, mae’r ddau wedi gwneud yn eithriadol o dda i gyrraedd y cam hwn. Maen nhw’n ysbrydoliaeth i genhedlaeth y dyfodol, gan dynnu sylw at fanteision gyrfa yn y fasnach.”

 

Datgelu rhestr fer Gwobrau Busnesau Newydd Cenedlaethol cyntaf erioed Cymru

Mae busnesau newydd mwyaf cyffrous Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer fel rhan o raglen wobrwyo newydd sbon ledled y DU.

Mae Cyfres Genedlaethol Gwobrau Busnesau Newydd <https://www.nationalstartupawards.com/> wedi’i lansio i gydnabod y sin cychwyn busnes sy’n ffynnu ledled y DU, sydd wedi cyflymu y tu hwnt i gydnabyddiaeth ers i’r pandemig ddechrau.

Yn 2020, pan oedd y rhan fwyaf o’r byd yn cau, sefydlwyd dros 400,000 o fusnesau newydd ym Mhrydain, gyda chynnydd tebyg mewn gwledydd eraill yn Ewrop.

Adlewyrchir y cynnydd nodedig hwn mewn entrepreneuriaeth newydd gan 2,500 o geisiadau’n dod i law mewn ymateb i alwad gyntaf erioed Cyfres Genedlaethol y Gwobrau Busnesau Newydd am geisiadau.

Mae busnesau newydd Cymru a gyrhaeddodd y rhestr fer yn rhoi cipolwg gwirioneddol ar economi’r dyfodol, gyda throsiant cyfunol o dros £18m ac yn cyflogi 587 o bobl rhyngddynt. Wrth sôn am angerdd mawr y rhanbarth dros entrepreneuriaeth, dywedodd un busnes sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol: “Ein cred ni yw y dylai unrhyw fusnes fod yn falch o ystyried ei hun yn fusnes Cymreig. Mae economi Cymru’n cael ei hadeiladu ar sail entrepreneuriaid lleol sy’n dod i’r amlwg ac mae’n deimlad gwych gwybod ein bod yn rhan o hyn.”

Bydd y garfan o gystadleuwyr a gyrhaeddodd y rownd derfynol a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf yn cael ei hystyried ar gyfer y gwobrau rhanbarthol gan banel o feirniaid sydd â phrofiad o sefydlu neu gefnogi mentrau entrepreneuraidd. Mae hyn yn cynnwys Richard Theo o Gymru, Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Wealthify, Rachael Flanagan, sylfaenydd Mrs Buckét, a Geryn Evans o Project Blue, cyn enillydd Gwobrau Busnesau Newydd Cymru.

Wedi’i gyd-sefydlu gan y tîm y tu ôl i Wobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr, mae’r gyfres newydd yn dilyn llwyddiant Gwobrau Busnesau Newydd Cymru, ar ôl i’r trefnwyr gydnabod y potensial eithriadol yn y sin busnesau newydd ar draws rhanbarthau eraill Prydain.

 

Hwb Cyflog i Filiynau wrth i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw godi

Gwelodd miliynau o weithwyr yng Nghymru a’r DU gynnydd mewn cyflogau yr wythnos diwethaf, wrth i’r cynnydd yn Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol ddod i rym.

Mae’r cynnydd mewn cyflogau, a fydd o fudd i tua 2.5 miliwn o bobl, yn cynnwys y cynnydd mwyaf erioed i’r Cyflog Byw Cenedlaethol, gan roi £1,000 y flwyddyn yn fwy yng nghyflogau gweithwyr llawn amser.

Mae hynny’n golygu y bydd enillion blynyddol gweithiwr llawn amser ar y Cyflog Byw Cenedlaethol wedi cynyddu dros £5,000 ers ei gyflwyno ym mis Ebrill 2016; gydag ystadegau pellach yn dangos y nifer bresennol o weithwyr ar y gyflogres yn cynyddu mwy na 600,000 o’i gymharu â lefelau cyn y pandemig – a diweithdra’n gostwng i 3.9% yn genedlaethol.

 

I gael gwybod mwy am y newyddion diweddaraf ynghylch Sgiliau a Thalent ar draws De-ddwyrain Cymru, ewch i www.venturewales.org/cy/

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan ddadlennodd Gwyddor Data Dynol, a gefnogir gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, eu llwyfan www.PrevalenceUK.com ddiwedd mis Gorffennaf, gwnaeth fwy na gwneud hanes. Fe gymerodd gam aruthrol fawr dros ddadansoddi iechyd byd-eang, drwy’r byd …

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.