Y diweddaraf mewn Sgiliau a Thalent ar draws De-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Our Region in Action
Sgiliau

Ar ddiwedd Ebrill a dechrau Mai gwelwyd mentrau ac adroddiadau newydd pwysig ar draws y maes sgiliau rhanbarthol a chenedlaethol – gyda CILEX yn cyhoeddi partneriaeth arloesol i ddarparu llwybrau prentisiaeth cynhwysol ar gyfer gyrfaoedd cyfreithiol … PDC yn cyhoeddi map cyntaf o’i fath o anghenion sgiliau a thalent ar gyfer diwydiant Gemau Fideo De Cymru … y Brifysgol Agored yn datgelu pwysigrwydd DaD i sgiliau’r sector cyhoeddus a chadw gweithwyr … y rhaglen VISTA sydd am greu swyddi newydd ym Mlaenau Gwent … ac arolwg Robert Half yn adrodd ar gyflogau sgiliau sector am y 6 mis diwethaf …

 

Prentisiaethau gwasanaethau cyfreithiol mwy hyblyg i wella mynediad at gyfiawnder yng Nghymru

Mae partneriaeth newydd arloesol yn addo dod â phrentisiaethau gwasanaethau cyfreithiol mwy hyblyg i Gymru – gyda’r newyddion bod CILEX wedi ymuno â Chymdeithas y Gyfraith a Llywodraeth Cymru i sefydlu llwybr prentisiaeth newydd gyda’r nod o wella mynediad at gyfiawnder drwy agor cyfleoedd i’r nifer cynyddol o bobl sy’n chwilio am lwybr galwedigaethol i yrfa yn y gyfraith.

Mae’r llwybr galwedigaethol newydd amgen hwn ar agor drwy unrhyw sefydliad sy’n gallu darparu’r profiad gwaith cyfreithiol angenrheidiol, gydag amcangyfrif y gallai 700 o sefydliadau yng Nghymru fod yn addas i noddi prentis cyfreithiol. 

Mae’r prentisiaethau Lefel 3 a Lefel 5 newydd yn agored i fyfyrwyr 16 oed neu drosodd, gyda safon uchel o rifedd a llythrennedd – a nawdd gan eu cyflogwr.

Gall cyflogwyr yng Nghymru ddechrau recriwtio ar gyfer prentisiaid gwasanaethau cyfreithiol neu noddi gweithwyr presennol o Mehefin 2022, pan fydd cofrestru’n agor ar gyfer y ddarpariaeth hyfforddiant newydd, gyda phrentisiaid yn gallu astudio o bell neu wyneb yn wyneb.

Bydd prentisiaid sy’n ymgymryd â’r cymwysterau newydd yn cwblhau’r Cyfnod Sylfaen (Lefel 3) a chyfnod Uwch (Lefel 5) y Cymhwyster Proffesiynol CILEX newydd, gan roi llwybr dilyniant clir iddynt at gymhwyster cyfreithiol pellach, gan gynnwys dod yn gyfreithiwr CIlex fel arbenigwr yn y maes ymarfer o’u dewis ochr yn ochr â chyfreithwyr, bargyfreithwyr a gweithwyr cyfreithiol proffesiynol eraill.

Bydd pob lefel yn cymryd rhwng 18 mis a dwy flynedd i’w chwblhau – sy’n golygu y gallai prentis sy’n symud ymlaen ymhellach gyda’u hyfforddiant cyfreithiol gymwyso fel cyfreithiwr CILEX mewn pump i chwe blynedd.     

 

  

Bydd Cymorth Sgiliau wedi’i Dargedu yn helpu diwydiant Gemau Fideo yn Ne Cymru

Mae angen cymorth a chymhellion pwrpasol ar y sector gemau fideo yng Nghymru, gan gynnwys datblygu talent ar gyfer graddedigion diweddar a mentora strwythuredig ar gyfer cwmnïau trwyn, yn ôl adroddiad newydd gan Brifysgol De Cymru (PDC).

Mae Arolwg Gemau Clwster Cymru 2021 adroddiad yn rhan o raglen pum mlynedd sy’n ceisio rhoi arloesedd wrth wraidd cynhyrchu cyfryngau yn Ne Cymru. Dyma’r gwaith mapio manwl, systematig cyntaf o’r sector hwn sy’n tyfu’n gyflym, gwerth uchel yng Nghymru – gan dynnu sylw at heriau sgiliau ac anghenion hyfforddi’r diwydiant, gan amlinellu’r ddarpariaeth hyfforddi ac ôl-16 bresennol a nodi’r prif fentrau talent sydd â’r nod o ddatblygu gemau yng Nghymru a ledled y DU.

Gyda mwy o chwaraewyr nag erioed o’r blaen (2.9 biliwn yn 2021) a marchnad gemau fyd-eang y disgwylir iddi gyrraedd £150 biliwn erbyn 2023, mae’r adroddiad yn gwneud cyfres o argymhellion i helpu’r sector i gyrraedd ei botensial i dyfu. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Mae cyflwyno Prentisiaethau Uwch neu Radd ar gyfer datblygu gemau neu gelf gemau sy’n cael ei gynnig yng Nghymru, gan alluogi AB, AU a diwydiant i adeiladu llwybrau gyrfa hygyrch yn y rhanbarth.
  • Sicrhau bod mentrau priodol ar waith i gefnogi cwmnïau newydd, gyda mentora strwythuredig ar gyfer busnesau bach a chymorth twf wedi’i dargedu ar gyfer y rhai sy’n fwy sefydledig.
  • Cynllun i gynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar gymorth busnes yn y sector, gan sicrhau bod gwybodaeth sy’n addas i’r diben yn cael ei hyrwyddo a’i bod ar gael o fewn y diwydiant.
  • Llywodraeth Cymru yn croesawu’r cyfleoedd yn llawn fel rhan o’i Strategaeth Cymraeg 2050
  • Gwell seilwaith digidol ledled Cymru, gan gynnwys cyflymder band eang a mynediad, i helpu i ddatblygu cynnwys ar gyfer gweithio hybrid a gweithio o bell.

 

Dysgu Hyblyg yw’r allwedd i her Cadw Talent y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

Mae adroddiad newydd y Brifysgol Agored ar sgiliau’r sector cyhoeddus – Cofleidio Hyblygrwydd – yn tynnu sylw at awydd am fwy o hyblygrwydd a chyfleoedd dysgu a datblygu, yn un o’r arolygon mwyaf o weithwyr yn y sector cyhoeddus ledled y DU yn ddiweddar.

Mae’r adroddiad yn nodi bod addasu i fodel gweithio hybrid hyblyg yn allweddol i gadw gweithwyr yn y sector cyhoeddus, gan nodi bod effaith y pandemig ar ffyrdd o weithio yma i aros – gyda thri chwarter (75%) o weithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru yn datgan eu bod yn fwy tebygol o aros mewn swydd a oedd yn cynnig opsiynau gweithio o bell neu hybrid.

Pwysleisiodd gweithwyr y sector cyhoeddus hefyd bwysigrwydd cyfleoedd dysgu a datblygu – gydag 80% o’r bobl hynny a holwyd yn nodi bod DaD yn allweddol i foddhad swyddi yn y sector cyhoeddus.

Mae’r arolwg yn adrodd bod diffyg hyblygrwydd yn llesteirio hyfforddiant, gyda chwarter (27%) yr ymatebwyr yn nodi diffyg oriau gwaith hyblyg fel ffactor sy’n atal gweithwyr y sector cyhoeddus rhag cymryd rhan mewn cyfleoedd hyfforddi.

Mae’r awydd hwnnw am hyblygrwydd yn cael ei drosglwyddo i ddysgu, gyda dysgu cyfunol wedi’i ddangos i fod yr arddull ddysgu a ffefrir, gan 51%; a dysgu o bell wedi’i ddewis fel yr arddull a ffefrir gan 24% o’r bobl a arolygwyd.

Mynegodd gweithwyr y sector cyhoeddus hefyd awydd i uwchsgilio ar dechnoleg ac arweinyddiaeth – gyda ‘Arwain a Rheoli’ hyfforddiant sy’n dangos mai dyma’r maes dysgu mwyaf poblogaidd yn yr arolwg – ac roedd mwy na thraean (37%) o weithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru hefyd wedi cofrestru awydd i wella eu sgiliau digidol.

Mae canfyddiadau’r adroddiad yn cyd-fynd â’r darlun polisi mwy yng Nghymru, gyda’r Llywodraeth Cymru eisoes yn gosod ei gynlluniau ar gyfer strategaeth gweithio o bell ar ôl Covid sy’n anelu at weld 30% o weithlu Cymru yn gweithio gartref neu’n agos adref yn rheolaidd.

 

Busnes a thalent Blaenau Gwent wedi’u hysbrydoli i dyfu trwy gefnogaeth arbenigol VISTA

‘Hwyluso swyddi newydd, gwella’r broses o greu cynnyrch a galluogi trosglwyddo gwybodaeth’ yw rhai o’r amcanion a gyhoeddwyd gan VISTA (Arddangosfa Arloesedd y Cymoedd ar gyfer Datblygiadau Technolegol), rhaglen cymorth busnes newydd a lansiwyd ym Mlaenau Gwent.

Mae’r rhaglen newydd arloesol hon yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth gan Brifysgol De Cymru (PDC) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – gyda chenhadaeth i ymgysylltu ag o leiaf 20 o fusnesau yn y fwrdeistref dros y pedwar mis nesaf, fel rhan o raglen beilot a fydd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cymorth gan gynnwys mynediad at academyddion blaenllaw a’r cyfle i weithio gyda’r Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (CYGU), rhwydwaith o ganolfannau ymchwil ac arloesi o’r radd flaenaf sy’n gweithio gyda chwmnïau gweithgynhyrchu uwch ledled y byd.

Wedi’i ariannu gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth y DU, nod VISTA yw cysylltu mentrau ar gyfer dysgu a rennir a chreu Stiwdio Digwyddiadau yng Nglyn Ebwy i arddangos y dalent a’r arbenigedd sy’n gyffredin ledled y rhanbarth. Bydd cymorth yn cael ei gynnig i fusnesau o bob maint gan gynnwys busnesau newydd, gan gynnwys rhyngweithio â deoryddion rhanbarthol.

Yn bwysig, mae VISTA hefyd yn canolbwyntio ar ymgysylltu â phlant ysgol a phobl economaidd anweithgar, i godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd yn y rhanbarth – a sut y gall pobl gael gwaith gyda busnesau blaenllaw yn yr ardal.

 

Sgiliau i gefnogi twf tymor byr yn profi i fod yn enillwyr mawr yn 2022

Gweithwyr proffesiynol sydd â’r sgiliau i gefnogi twf tymor byr yw’r enillwyr mawr yn union ar ôl y pandemig, yn ôl dadansoddiad data newydd gan Robert Half.

Gyda bron tri chwarter (73%) o uwch arweinwyr busnes yn dweud eu bod yn fwy hyderus yn eu rhagolygon twf am y 12 mis nesaf na’r 12 mis blaenorol, mae llawer yn buddsoddi mewn talent a all wella strategaethau twf, gan gynyddu’r galw (a chyflogau) mewn rhai sectorau.

Adolygodd Robert Half arbenigwyr ddata cyflog o filoedd o leoliadau ar draws mwy na 200 o rolau cyllid, cyfrifyddu, gwasanaethau ariannol, technoleg, Adnoddau Dynol a marchnata – gan ddarganfod bod cyflogau cychwynnol canolrifol ar gyfer rolau gwasanaethau proffesiynol wedi cynyddu 4.9% dros y chwe mis diwethaf.

Mae busnesau’n dechrau gweithio gyda strategaethau twf diwygiedig sy’n cynnwys cynyddu nifer y staff, ysgogi twf cwsmeriaid a chefnogi’r galw – cynyddu lefelau cyflog yn sylweddol mewn pedwar maes allweddol dros y chwe mis diwethaf: Adnoddau Dynol (+24.5%), Marchnata (+8.6%), Gwybodaeth Busnes a Dadansoddeg Data (+7.7%), a Datblygu a Phrofi Meddalwedd (7.2%).

Y cynnydd cyflog cyfartalog yn y sector ar gyfer talent technoleg fedrus oedd 4.8% yn ystod y chwe mis diwethaf; gyda chyflogau ar gyfer rolau trawsnewid technoleg yn cynyddu 6.9% ar gyfartaledd.         

 

Am fwy o newyddion a diweddariadau am sgiliau a thalent yn Ne-ddwyrain Cymru a thu hwnt, ewch i www.venturewales.org 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn recriwtio ar gyfer dau gyfle newydd cyffrous yn y Tîm Gweithredol: Cyfarwyddwr Strategol – Polisi, Effaith a Phartneriaethau, a Chyfarwyddwr Strategol -Cyfreithiol a Llywodraethu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content