Y diweddaraf mewn Sgiliau a Thalent ar draws De-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Sectorau

Yn ystod yr wythnos olaf ond un ym mis Mawrth, gwelwyd newyddion mawr yn torri ynghylch nifer o ddatblygiadau sgiliau a hyfforddiant, ar lefel fach a mawr, yn rhanbarth P-RC a thu hwnt.

 

Datgelodd Gyrfa Cymru sut y gellid creu mwy na 60,000 o swyddi gwyrdd newydd mewn dwy flynedd yn unig ledled Cymru…

Mynegai Twf Da ar gyfer Dinasoedd Demos-PwC yn rhestru Caerdydd fel y ddinas sy’n gwella gyflymaf yn y DU o ran talent… ymhellach i’r gorllewin, Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli yw’r ffocws ar gyfer adferiad unigryw sy’n seiliedig ar sgiliau… ac yn genedlaethol, mae’r ACCA yn partneru ag Arweinwyr Mudo i ehangu’r llif o dalent yn y maes cyfrifeg…

 

Gallai economi werdd Cymru greu mwy na 60,000 o swyddi

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Gyrfa Cymru, gwasanaeth cynghori gyrfaoedd cenedlaethol Cymru, yn datgelu y gellid creu mwy na 60,000 o swyddi gwyrdd newydd dros gyfnod o ddwy flynedd o fewn economi Cymru.

Mae adroddiad ‘Effaith pandemig Covid-19 ar y farchnad lafur yng Nghymru’ Gyrfa Cymru yn dangos sut y bydd y trawsnewid tuag at economi werddach yn arwain at eco-ddiwydiant sy’n tyfu ac, yn y pen draw, at fwy o gyfleoedd cyflogaeth yng Nghymru.

Mae ‘Swyddi Gwyrdd’ yn cwmpasu rolau sy’n darparu nwyddau a gwasanaethau sy’n debygol o helpu i gynhyrchu allyriadau is o nwyon tŷ gwydr – gan gynnwys ‘gwyrddio’ swyddi presennol a datblygu sgiliau gwyrdd.

Dadansoddodd adroddiad Gyrfa Cymru economi werdd Cymru yn ystod 2020-21, gan nodi cynnydd o 72% yn nifer y ‘swyddi gwyrdd’ dros y pum mlynedd diwethaf – gan adlewyrchu amcangyfrif TUC Cymru y gellid creu mwy na 60,000 o swyddi anuniongyrchol a 45,500 o swyddi uniongyrchol fel rhan o’r adferiad gwyrdd dros gyfnod o ddwy flynedd gyda buddsoddiad y llywodraeth mewn prosiectau allweddol.

Er y bu cynnydd cryf yn y galw am swyddi gwyrdd penodol, dim ond cyfran fach o’r galw gwyrdd cynyddol yw’r rolau hyn. Mae sgiliau gwyrdd ehangach ar draws swyddi mewn sectorau eraill yn cynyddu’n gyflymach fyth, gyda thua 70,000 yn fwy o gyfleoedd gyrfa sgiliau gwyrdd ar gael yn y DU rhwng 2018 a 2021.

Mae ‘gwyrddio’ rolau presennol yn golygu bod galw am sgiliau a swyddi gwyrdd ar draws ystod eang o ddiwydiannau megis adeiladu, gweithgynhyrchu, peirianneg a gwyddoniaeth, wrth i fusnesau addasu i gydymffurfio â rhwymedigaethau statudol amrywiol sy’n ymwneud ag effaith gymdeithasol, yr ymgyrch i leihau gwastraff ac allyriadau a’r ras i gyflawni sero net.

Yn benodol, mae galw mawr am swyddi gwyrdd mewn crefftau technegol medrus fel effeithlonrwydd ynni, gwasanaethau amgylcheddol ac ynni adnewyddadwy, yn ogystal â rhagolygon swyddi ar ben isaf y sbectrwm sgiliau gan gynnwys gweithredwyr prosesau a pheiriannau mewn gwasanaethau amgylcheddol.

Wrth edrych ar y cyflogau a hysbysebwyd ar gyfer pob swydd yn erbyn swyddi gwyrdd dros y pum mlynedd diwethaf yng Nghymru, mae adroddiad Gyrfa Cymru yn dangos y telir £1,504 yn fwy ar gyfartaledd i swyddi gwyrdd na swyddi eraill, sef cyflog o £26,644 y flwyddyn ar gyfartaledd.

 

Caerdydd yw’r Ddinas sy’n Gwella Gyflymaf yn y DU o ran Talent

Mae gwelliannau mewn swyddi, incwm ac iechyd yn golygu bod Caerdydd ar frig mynegai newid PwC rhwng 2017-2019 a 2018-2020 fel y ddinas sy’n gwella gyflymaf yn y DU yn ôl Mynegai Twf Da ar gyfer Dinasoedd Demos-PwC.

Mae’r Mynegai’n rhestru 50 o ddinasoedd mwyaf y DU – yn ogystal â bwrdeistrefi Llundain yn gyffredinol – ar yn ôl cyfres o 12 newidyn, wedi’u pwysoli yn erbyn eu pwysigrwydd i’r cyhoedd.

Caiff gwelliant amlwg Caerdydd ei ysgogi’n benodol gan berfformiad y ddinas o ran swyddi, dosbarthu incwm, incwm ac iechyd. Tyfodd ei weithlu dros 20% yn y degawd cyn y pandemig – gyda 5,000 o swyddi newydd y flwyddyn (yr ail dwf cyflymaf o bob un o’r 50 o ddinasoedd yn yr adroddiad) gan gynnwys 2,000 o swyddi y flwyddyn a grëwyd gan y sector gwasanaethau ariannol yn unig.

Mae’r adroddiad yn nodi’r dull twf sy’n canolbwyntio ar y sector a fabwysiadwyd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC): targedu technoleg ariannol, y diwydiannau creadigol, gweithgynhyrchu uwch a thechnolegau fel lled-ddargludyddion cyfansawdd – a busnesau newydd fel cwmnïau technoleg ariannol Delio a Wealthify; a’r stiwdio cynhyrchu teledu Bad Wolf.

Manteisiodd ei safle hefyd ar fuddsoddiadau gwerth biliynau o bunnoedd a phartneriaethau busnes preifat ar gyfer y Sgwâr Canolog, Ardal Fusnes Ganolog gyntaf Cymru, sydd bellach yn gartref i bencadlys newydd BBC Cymru. Daw hyn ynghanol buddsoddiadau o Brifysgol Caerdydd yn ei datblygiadau campws arloesi a Phrifysgol De Cymru yn ei Hysgol Diwydiannau Creadigol.

 

 

Adfer Tirnod Llanelli sy’n Canolbwyntio ar Sgiliau

Ymhellach i’r gorllewin, mae prosiect Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli yn cael sylw’r wasg gan fod yr adeilad yn cael ei ddefnyddio i hyfforddi prentisiaid lleol a chynnig cyfleoedd profiad gwaith ar y safle, gan ddod â’r Sied Nwyddau Rheilffordd Gradd II a arferai fod yn adfeiliedig yn ôl i ddefnydd gwerthfawr.

Mae’r gwaith adfer yn cael ei wneud gan gontractwr adeiladu o Rydaman, TRJ Ltd, gyda’r cwmni adeiladu yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Sir Gâr a Sgiliau Adeiladu Cyfle i greu cyfleoedd i brentisiaid ar y prosiect – gan ddarparu llawer o gyfleoedd hyfforddi yn ogystal â chreu rhywfaint o gyflogaeth y mae mawr ei hangen yn yr ardal leol.

Mae’r prosiect hefyd yn cael ei ddefnyddio fel rhan o Ganolfan Adeiladu ar y Safle De-orllewin Cymru – wedi’i ariannu gan CITB a’i gydlynu gan Sgiliau Adeiladu Cyfle – sy’n ceisio rhoi cyfle i unigolion gael profiad gwaith ymarferol go iawn yn y diwydiant adeiladu a chyfle i weithio gyda chwmni adeiladu lleol.

 

Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig yn ymuno ag Arweinwyr Mudol i ehangu’r llif o dalent yn y maes cyfrifeg

Mae ACCA UK (Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig) wedi ymuno ag elusen Arweinwyr Mudol y DU i helpu i ganfod a datblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent ar gyfer y proffesiwn cyfrifyddu.

Nod Arweinwyr Mudol yw ysbrydoli a datblygu pobl ifanc ddifreintiedig ledled y DU i ehangu eu gorwelion – gan ddarparu cymorth pwrpasol i roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder iddynt fynd i mewn i sefydliadau mawr yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat a chymryd rolau arwain.

Croesawodd Lloyd Powell, Pennaeth ACCA Cymru, y bartneriaeth newydd hon: “Mae gan Arweinwyr Mudol ymrwymiad gwirioneddol i gynhwysiant a mynd i’r afael â symudedd cymdeithasol. Mae’n ysbrydoledig gweithio gyda nhw ar eu cenhadaeth i gefnogi pobl ifanc o bob cefndir i gael mynediad at addysg o safon a darpariaeth gyrfa, er mwyn gwella eu cyfleoedd mewn bywyd. Byddem yn sicr yn annog myfyrwyr ACCA cymwys i wneud cais gan fod manteision y rhaglen o fewn eu gafael.”

Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 16 a 25 oed ac mewn addysg wladol ar hyn o bryd neu yn flaenorol. Naill ai mae’n rhaid iddynt hwy neu o leiaf un o’u rhieni fod wedi mudo i’r DU – neu os nad ydynt yn fudwyr, rhaid iddynt fod o gefndir difreintiedig o unrhyw ethnigrwydd.

I gael rhagor o wybodaeth am newyddion a rhaglenni Sgiliau a Thalent yn Ne-ddwyrain Cymru a thu hwnt, ewch i www.venturewales.org/cy

#Sgiliau #Talent #Hyfforddiant #Datblygu #Cynhwysiant

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content