Y diweddaraf mewn Sgiliau a Thalentau ar draws De-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Sgiliau

Mae’r hydref wedi dod â phenawdau calonogol ar sgiliau De-ddwyrain Cymru, gyda Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022 yn  dathlu saith enillydd o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. ein Colegau AB yn sefydlu Canolfannau Cyflogaeth a Menter ar gyfer egin entrepreneuriaid … CITB Cymru yn cyhoeddi buddsoddiad o £780k i ymestyn ei brosiect Canolfannau Profiad ar y safle chwyldroadol … Mae 2B Enterprising a Redrow yn  dod â sgiliau menter yn fyw i ddisgyblion ysgol yng Nghaerllion … a Llywodraeth Cymru yn ymrwymo £3m arall i  ailsgilio Digidol a Gwyrdd …

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022 yn dathlu enillwyr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Daeth Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022 uchel eu bri yr wythnos diwethaf â 23 o gystadleuwyr o bob cwr o Gymru ynghyd, ac mae pob un ohonynt wedi rhagori ar Raglen Brentisiaethau Llywodraeth Cymru – gyda saith o’r naw gwobr yn cael eu sicrhau gan brentisiaid, cyflogwyr neu ddarparwyr dysgu sydd wedi’u lleoli ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Enwyd Keira Dwyer,  24, o Ryfelin, Pontypridd, yn Brentis y Flwyddyn, ar ôl ennill cyfres o gymwysterau ar ei rhaglen, gan weithio gyda Sheppards Pharmacy yn Abercynon; tra  bod Chrystalla Moreton, 20, o’r Tyllgoed, Caerdydd, sy’n gweithio i’r gwneuthurwr dur atgyfnerthu Celsa Steel UK, wedi ennill Gwobr Talent Yfory.

Enillodd Jayne Williams, 58 oed o Gasnewydd, Wobr Prentis Uwch y Flwyddyn,  gan gael ei chydnabod am ei gwaith rhagorol yn helpu hyfforddi 690 o gydweithwyr yng Ngwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, trwy weithdai ar-lein – a’r sicrwydd ansawdd mewnol digidol Angelina Mitchell,  28, sy’n gweithio i’r darparwr hyfforddiant ACT yng Nghaerdydd, ei enwi‘n Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith y Flwyddyn.  

Enwyd FSG Tool and Die  o Lantrisant  yn Gyflogwr Canolig y Flwyddyn – y  wobr ddiweddaraf i gwmni sy’n datblygu enw da rhyngwladol am sgiliau eithriadol prentisiaid sydd wedi helpu i wella effeithlonrwydd gweithgynhyrchu’r cwmni o 6% – tra  bod Gwobr Cyflogwr Mawr y Flwyddyn yn mynd i Kepak Group Limited ym Merthyr Tudful, sydd wedi creu ei thîm ei hun o hyfforddwyr mewnol, i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr medrus.

Aeth y wobr am Macro Cyflogwr y Flwyddyn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, sydd wedi lansio rhaglen brentisiaethau sy’n arwain y diwydiant i feithrin gweithwyr gofal iechyd proffesiynol arbenigol gyda’r sgiliau i gwrdd â’r heriau a ddaw yn sgil poblogaeth sy’n heneiddio yn y dyfodol, er bod Prentisiaeth Uwch (Lefel 4) mewn Gwyddor Gofal Iechyd – y cyntaf o’i fath yng Nghymru – yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth ag  Educ8 Training.  

Buddsoddi £3m mewn sgiliau cynhwysol yn y sectorau Digidol a Gwyrdd Cymru

Ym mis Hydref gwelwyd buddsoddiad newydd gwerth £3m mewn sgiliau digidol a sero net i bobl ar incwm is a’r rhai y mae eu swyddi mewn perygl – drwy’r  rhaglen Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’i  chynllunio i helpu pobl 19+ oed i wella eu sgiliau a’u rhagolygon cyflogaeth.

Mae PLA yn cefnogi pobl i ddysgu sgiliau newydd, ennill cymwysterau newydd a helpu i ail-lunio eu gyrfaoedd – ac mae’r buddsoddiad diweddaraf  mewn llwybrau sgiliau digidol a gwyrdd  yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i fwynhau gyrfaoedd mewn dau o’r sectorau cyflogaeth mwyaf poblogaidd yn ein Rhanbarth, trwy gyrsiau am ddim a hyblyg sydd ar gael mewn 13 coleg ledled Cymru.

Y sectorau a gefnogir fydd adeiladu, ynni, peirianneg  a gweithgynhyrchu  – gyda £1m yn cael ei ddefnyddio i hyfforddi pobl mewn meysydd gan gynnwys seibr, rhaglennu, dadansoddi data, seilwaith rhwydwaith a chwmwl, rheoli cronfeydd data, a sgiliau dadansoddi digidol;  a £2m arall wedi’i fuddsoddi i gefnogi pobl naill ai i uwchsgilio neu ailsgilio mewn sgiliau sero net, gan helpu Cymru i ddatblygu’r gweithlu sydd ei angen i ennill y ras y sero.

Hyd yma, buddsoddwyd dros £51m ac mae bron i  30,000 o oedolion wedi elwa ers lansio Cyfrifon Dysgu Personol yn 2019, gyda dros 16,000 o bobl yn cofrestru o fewn y flwyddyn academaidd ddiwethaf yn unig.

Colegau AB yn sefydlu Canolfannau Cyflogaeth a Menter ar gyfer egin entrepreneuriaid

Mae cyllid newydd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd gan bob coleg addysg bellach yn ein Rhanbarth – a Chymru gyfan –  Swyddfa Cyflogaeth a Menter bwrpasol i helpu pobl ifanc i baratoi ar gyfer byd gwaith, trwy eu cefnogi i ddod o hyd i swydd neu sefydlu eu busnes eu hunain.

Mae’r Canolfannau gwell yn rhan annatod o’r Warant i Bobl Ifanc, rhaglen arloesol a gyflwynwyd eleni i roi’r gefnogaeth sydd ei hangen ar bawb dan 25 oed ac sy’n byw yng Nghymru i ennill lle mewn addysg, hyfforddiant, gwaith, hunangyflogaeth – neu ddechrau eu busnes eu hunain.

Bydd y canolfannau Cyflogaeth a Menter yn cael eu darparu gan y colegau AB mewn cydweithrediad â phartneriaid allweddol, gan gynnwys Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, Gyrfa   Cymru a Cymru‘n Gweithio – helpu pobl ifanc i gynllunio ac adeiladu eu dyfodol trwy lwybrau dysgu fel Twf Swyddi Cymru+, Prentisiaethau a Syniadau Mawr Cymru.

Bydd hyrwyddwr entrepreneuriaeth ym mhob AB yn nodwedd allweddol o’r Canolfannau – gan helpu i ddarparu cyngor ac arweiniad un-i-un, wrth law i annog dyheadau entrepreneuraidd; a chwarae rôl rheng flaen wrth feithrin y meddyliau busnes sydd eu hangen i dyfu economi BBaCh ein Rhanbarth.

CITB Cymru yn cyhoeddi buddsoddiad o £780k i ymestyn prosiect Canolfannau Profiad ar y Safle

Mae ariannu Hybiau Profiad ar y Safle Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) Cymru – prosiect sydd wedi gweld 524 o bobl yn dod yn ‘barod ar y safle’ mewn dim ond 18 mis – wedi’i ymestyn hyd at 2025.

Bydd y cyllid ychwanegol o £780,000 yn galluogi 780 yn fwy o bobl i ennill sgiliau a phrofiad amhrisiadwy, trwy raglen ‘byw’ dwy wythnos o brofiad gwaith sy’n agor ystod eang o gyfleoedd ym maes adeiladu.

Mae Hybiau ar y safle wedi’u cynllunio i ddileu’r rhwystrau i gyflogaeth adeiladu, gyda phedair canolfan yn gweithredu yng Nghymru fel rhan o gynllun £9.5m ledled y DU, a reolir gan rwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant lleol – gyda dau leoliad ym mhrifddinas Cymru, dan arweiniad Cyngor Caerdydd a Kier Construction.

Gall pobl o bob cefndir wneud cais i wneud y rhaglen pythefnos (sy’n cynnwys prawf HS&E a Gwobr Iechyd a Diogelwch lefel 1), gyda phrofiad gwaith yn cael ei ennill ar safleoedd byw, gan roi profiad uniongyrchol go iawn i geiswyr gwaith, gan alluogi cyflogwyr lleol i logi ymgeiswyr addas unwaith y bydd y lleoliad wedi’i gwblhau.

Mae ‘cynhwysiant’ wrth wraidd y canolfannau. Mae’r diwydiant adeiladu wedi profi ‘cenhedlaeth ar goll’, gyda chymhariaeth fach o bobl o dan 40 oed yn dod i mewn i’r diwydiant – felly bydd ymestyn y cyllid hwn yn chwarae rhan bwysig wrth greu piblinell barod i weithio i ddiwallu anghenion cyflogwyr adeiladu lleol, gan alluogi’r diwydiant i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol, nawr ac yn y dyfodol.  

2B Mentrus a Redrow yn dod â sgiliau menter yn fyw i blant Caerllion

Mae disgyblion Blwyddyn 2 o Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Charles Williams yn dysgu gwersi gwerthfawr mewn menter, arweinyddiaeth, gwytnwch a chyfathrebu, diolch i bartneriaeth newydd rhwng 2B Enterprising a Redrow.

Does dim llai na 28 o ddisgyblion o’r ysgol yng Nghaerllion yn cymryd rhan  yn y rhaglen ‘Bumbles of Honeywood’ ac wedi cael eu gwers gyntaf mewn rhwydweithio ar ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd – gan ddysgu pwysigrwydd rhwydweithio a sut i gyflwyno eu hunain yn hyderus.

Mae’r llyfrau stori ‘Bumbles’ hynod greadigol ac ysgogol yn cyd-fynd ag adnoddau ffisegol a digidol ar gyfer athrawon ysgolion cynradd, i gefnogi datblygiad sgiliau menter yn yr ystafell ddosbarth.

Ar hyn o bryd mae disgyblion rhwng 4-8 oed o dros 200 o ysgolion cynradd  ledled Cymru a Lloegr yn cymryd rhan yn y rhaglen – gan geisio ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddinasyddion uchelgeisiol, iach, moesegol a mentrus sy’n gwneud penderfyniadau’n hyderus, yn cyfathrebu’n effeithiol ac yn cyfrannu’n gadarnhaol at eu cymuned.

 

I gael gwybod mwy am yr holl ddatblygiadau ar ddoniau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ewch i www.venturewales.org

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn recriwtio ar gyfer dau gyfle newydd cyffrous yn y Tîm Gweithredol: Cyfarwyddwr Strategol – Polisi, Effaith a Phartneriaethau, a Chyfarwyddwr Strategol -Cyfreithiol a Llywodraethu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content