Y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd – Cynyrchiadau o’r radd flaenaf a grëwyd gan dalent gynhenid.

Categorïau:
Ymgyrchoedd

Mae’r Diwydiannau Creadigol wedi tyfu i fod yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru – gan greu cynyrchiadau teledu a ffilm o’r radd flaenaf,  meithrin talent gyffrous yn defnyddio llawer o wahanol sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cefndir.

Yn gynhyrchydd nodedig â phrofiad sy’n cynnwys rhedeg Zenith Entertainment yn Llundain, daeth Adrian Bate i Gymru yn sgil gweithio gyda thalent Gymreig – a gweld manteision masnachol a chreadigol sefydlu Vox Pictures yn Sgwâr Mount Stuart Caerdydd. Bum mlynedd ar ôl agor eu drysau yng nghanol Bae Caerdydd, sut mae’r fenter wedi datblygu? – a pha gyfleoedd y mae’n eu gweld i’r bobl sy’n gweithio yma yn ein diwydiant teledu a ffilm sy’n ehangu’n gynyddol?

Fel llawer o bethau da mewn bywyd, doedd fy nhaith i Gymru ddim wedi’i chynllunio o gwbl! Gweithiais gyda’r Cyfarwyddwr gwych sy’n gweithio yng Nghymru, Pip Broughton, tra oeddwn yn Zenith a gwnaethom gynyrchiadau da i’r BBC, gan gynnwys 55 Degrees North.  Daeth Pip wedyn yn Gyfarwyddwr Creadigol yng nghwmni Stephen Fry, Sprout Productions, gan ddod â mi i mewn i gynhyrchu ar y gyfres Sky Playhouse; lle ymhlith yr actorion oedd Craig Roberts, a gafodd ei eni a’i fagu yng Nghasnewydd. Mwynhaodd y tri ohonom gydweithio a dangoswyd hyn yn y canlyniadau terfynol, felly fe wnaethon ni benderfynu creu cwmni a gwneud y cynyrchiadau yr oeddem wir eisiau eu gwneud.

“Roedd bod yma’n golygu y gallem fforddio cyfleusterau a chysgu yn y nos”

“Pan wnaethon ni sefydlu Vox Pictures yn Sgwâr Mount Stuart, roedd Pip eisoes mewn trafodaethau i wneud y fersiwn Gymraeg o Keeping Faith (Un Bore Mercher) ar gyfer S4C.  Creodd yr awdur o Gymru Matthew Hall y Gyfres cyn i BBC Cymru ymwneud â hi – ac mae’r gweddill yn hanes. Bu’n boblogaidd iawn ar BBC 1 ac mae bellach ar blatfform SVOD gydag Acorn yn yr Unol Daleithiau. Mae Keeping Faith wedi tyfu’n fwystfil cynhyrchu enfawr yn ystod y pum mlynedd honno, gan gostio tua £750,000 yr awr; ac ni allem fod wedi anelu Vox i gyflawni hynny heb fanteision masnachol cael ein lleoli yng Nghaerdydd yn hytrach na Llundain. Mae’r economeg o fod yma yn golygu y gallem redeg ein hystafelloedd golygu o’r swyddfeydd, yr ystafelloedd datblygu a’r holl bethau eraill sy’n eich helpu i gynllunio ymlaen llaw i greu cyfres gwerth £5 miliwn – a dal i gysgu gyda’r nos.

“Mae Caerdydd wedi bod yn wely anhygoel o ffrwythlon i ni orwedd arno a thyfu ein prosiectau” 

“Er mai Keeping Faith fu prif waith y cwmni dros y pum mlynedd diwethaf, rydym hefyd wedi bod yn falch o weithio ar brosiect pen-blwydd Aberfan The Green Hollow a’r cynhyrchiad i nodi 60 mlynedd ers sefydlu’r GIG To Provide All People (y ddau wedi’u hysgrifennu gan y bardd a’r nofelydd o Gymru Owen Sheers). Mae Caerdydd wedi dod yn wely hynod ffrwythlon i ni orwedd ynddo a thyfu ein prosiectau. Mae wedi ein galluogi i sefydlu tri chwmni lloeren yn ogystal; Cliff Edge Pictures gyda Craig, Empty Room Productions gydag Eve Myles a chwmni gyda Sandi Tosvig – gyda’r olaf ryn ni newydd fod yn saethu yn The Globe yn Llundain ac ryn ni wedi dod â’r ôl-gynhyrchu yn ôl i Gymru.

Ar ôl blwyddyn o weithio gyda ni neu unrhyw gwmni cynhyrchu arall,  byddwch yn gwybod beth rydych am ei wneud”

“Rydym hefyd yn dod â’r ôl-gynhyrchu i Gymru o ffilm a saethwyd yn Norfolk – ac mae gallu cynhyrchu mewnfuddsoddiad yn bwysig i ni, gan i Lywodraeth Cymru ein cefnogi â grant pan darodd COVID ym mis Mawrth 2020, ac mae wedi parhau i’n cefnogi gyda buddsoddiad ecwiti mewn cynhyrchiad newydd o bwys; a hefyd wedi ein galluogi i ariannu cyflogi Cynhyrchydd a Phennaeth Cynhyrchu newydd gwych. Mae’r dalent yn bendant yma yng Nghymru ac rydym yn awyddus i feithrin hynny, drwy raglenni mentora a hyfforddi – gan roi cyfle i bobl ddarganfod ble mae eu dyfodol yn y diwydiant hwn, oherwydd ar ôl blwyddyn o weithio gyda ni neu unrhyw gwmni cynhyrchu arall, byddwch yn gwybod beth rydych am ei wneud.

“Rydym bellach yn anelu at wneud cynyrchiadau mwy a hyd yn oed yn well  o fan hyn yng Nghaerdydd”

“Rydym wedi profi ein bod yn dda iawn yn yr hyn a wnawn, diolch i’r dalent a’r gefnogaeth yma yng Nghymru. Rwy’n teimlo bod fforwm creadigol iach iawn ar gyfer ein syniadau yn S4C a BBC Cymru.  Rydym am adeiladu ar hynny, symud i fyny i’r cynyrchiadau gwerth £1m a mwy – a gwneud cynghreiriau strategol gyda phartneriaid a all roi cyrhaeddiad byd-eang i ni wneud cynyrchiadau mwy a gwell fyth wedi’u lleoli yng Nghaerdydd.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content