Y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd – Hyfforddiant Gorau y Diwydiant a Chynyrchiadau o’r Radd Flaenaf

Categorïau:
Ymgyrchoedd

Mae’r Diwydiannau Creadigol yn Ne Cymru yn cael eu cydnabod fwyfwy fel pwerdy sy’n datblygu o bwys byd-eang, yn seiliedig ar hyfforddiant sy’n arwain y diwydiant, talent o’r radd flaenaf, seilwaith  sy’n gyflym gynyddu a daearyddiaeth unigryw ac amrywiol.

Mae Alex Moore wedi darganfod hyn ei hun – dewisodd y Cynorthwy-ydd Lleoliad 24 oed gael ei hyfforddiant yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac aros ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddatblygu gyrfa sylweddol ar draws casgliad trawiadol o gynyrchiadau…

Fe wnaethom ddal i fyny ag Alex i drafod ei yrfa hyd yma a dywedodd wrthym;

“Gallech ddweud mai ar y llwyfan ddechreuais i, gan fy mod wedi gwneud llawer o theatr yn yr ysgol ym Manceinion, ond mae’r ffordd y mae cynyrchiadau llwyfan a ffilm yn cael eu rhoi at ei gilydd wastad wedi fy niddori i. Dyna pam des i lawr i Gaerdydd i astudio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan fod y cwrs Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol mor eang, yn eich ymdrochi yn y teledu a’r Theatr. Roedd fy nghyfnod yn y coleg yn dair blynedd o brofiadau amrywiol iawn, o oleuadau i sain, yn ogystal â rheoli llwyfan – a hyd yn oed nawr rwy’n dal i deimlo’n rhan fawr o’r gymuned yno.

“Profiadau a lleoliadau amrywiol iawn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru”

“Roedd pawb yn y coleg yn fy annog i wneud llawer o leoliadau fel rhan o’r cwrs; ac roedd un o’r lleoliadau hynny yn cynnwys gweithio gyda’r tîm Lleoliadau ar set cynhyrchiad mawr –  ‘Apostle’ gan Netflix. Roedd e’n brofiad gwaith chwe wythnos anhygoel. Ar ôl hynny, yn gweithio rhwng yr astudiaethau a sioeau, cefais gyfle i weithio gyda Chyfarwyddwyr enwog fel Robbie Del Maestro – pobl anhygoel i weithio gyda nhw a dysgu oddi wrthyn nhw – oedd yn golygu cyn diwedd fy astudiaethau mod i hefyd wedi gweithio ar ffilm i Lionsgate, yn ogystal â ‘Pobol y Cwm’ a ‘Dark Heart’ ar gyfer ITV.

“Lleoliadau yn gweithio gyda Chyfarwyddwyr enwog ar gynyrchiadau mawr Netflix a Warner Bros”

“Roedd bod yn y Coleg yn fy ngalluogi i ddechrau ehangu fy nghysylltiadau. Rydw i bob amser wedi gwthio fy hun i guro ar ddrysau cynyrchiadau a gofyn cwestiynau i bawb sydd ynghlwm – ac mae hynny’n hanfodol os ydych chi’n mynd i lwyddo i gael gwaith. Un o fy ‘llwyddiannau mawr’ oedd fy lleoliad coleg olaf, yn gweithio ar ffilm o’r enw ‘Six Minutes To Midnight’, ble cymerodd cyn-fyfyriwr y Coleg Cymraeg, Lloyd Elis, fi dan ei adain yn y swyddfa gynhyrchu. Golygai hynny y gallwn weld y diwydiant drwy bersbectif gwahanol, a mwynheais hynny’n aruthrol. A gwnaeth hefyd fy rhoi yn y lle iawn ar yr adeg iawn oherwydd wrth i’r cyfnod cyn cynhyrchiad orffen, ymunais â’r tîm lleoliadau yr oeddwn wedi gweithio gydag e ar ‘Apostle’ wrth iddo symud ymlaen i ‘His Dark Materials’.

“Meithrin cysylltiadau, curo ar ddrysau, gofyn cwestiynau bob amser”

“Rwy’n ddyledus iawn i Gynghrair Sgrin Cymru, a sicrhaodd fy swyddi cyflogedig cyntaf fel Hyfforddai Lleoliadau ac yna Cynorthwy-ydd Lleoliadau. Mae pobl fel Allison Dowzell, a Rhys Griffiths a Gareth Skelding ac yn fwy diweddar Lowri Thomas yn hynod o gymwynasgar ym mhob ffordd. Maen nhw’n bobl sefydledig yn eu hawl eu hunain sydd wedi cymryd yr holl amser oedd ei angen i’m cyfeirio i’r cyfeiriad iawn; ac fel Lloyd Elis maen nhw’n dal yno i mi, hyd yn oed nawr. Yn wir, mae PAWB rydw i wedi gweithio gyda nhw wedi fy ngwthio i ddysgu a datblygu, felly mae’n anodd dewis unigolion i’w diolch iddyn nhw yn benodol, gan fy mod wedi dysgu cymaint o weithio gyda llawer o wahanol bobl, ar bob math o brosiectau, mawr a bach.

“Yn dyst i uchelgais a dyfeisgarwch creu Dr Who”

“Gallai bod yma yn Ne Cymru ymddangos fel rhywbeth wnes i ei gynllunio, ond lwc dda ydyw. Dwi wedi bod yn ffan mawr o Dr Who ers pan oeddwn i’n 10 oed pan ddychwelodd i’n sgriniau. Cafodd fy nhad ei fagu yn gwylio’r gyfres wreiddiol yn y 70au a dywedodd ‘byddi di’n mwynhau hyn’ pan ddaeth yn ôl ar ei wedd newydd. Roeddwn i wedi gwirioni o’r bennod gyntaf a wyliais. Roedd yn wahanol i unrhyw beth arall a welais erioed. Doeddwn i ddim yn disgwyl y byddwn i yn y ddinas ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach – ac rwyf wedi gweld dros fy hun yr uchelgais a’r dyfeisgarwch sydd yma yn y rhanbarth i greu cynhyrchiad mor anhygoel – mae’n gelfyddyd wirioneddol i gynhyrchu rhywbeth mor arbennig o amgylch strydoedd Caerdydd.

“Cyfnod euraidd yn Niwydiannau Creadigol De Cymru”

“Mae ‘na deimlad bod hwn yn gyfnod euraidd yn y Diwydiannau Creadigol yma yn Ne Cymru – ac mae rhywbeth arbennig iawn yn digwydd ar hyn o bryd. Wrth gael fy magu ger Manceinion, roeddwn i’n meddwl y byddwn i fwy na thebyg yn mynd adref i MediaCity ar ôl gadael y coleg, ond mae’r bobl a’r diwydiant yma wedi bod mor groesawgar: dyma fy nhrydedd flwyddyn a dydw i ddim wedi gorfod edrych y tu hwnt i Dde Cymru am waith. Mae cymysgedd mor wych o gynhyrchu – o ddramâu i raglenni dogfen – ac fel gweithiwr llawrydd mae’n dda gwybod y gallwch fynd o swydd i swydd, hyd yn oed o ystyried popeth a ddigwyddodd yn 2020.

“Os oes gennych yr angerdd, y sgiliau pobl a’r ymdeimlad o ryfeddod, ewch amdani”

“Beth ‘dw i wedi’i ddysgu hyd yn hyn? Rwy’n credu bod ychydig o rinweddau allweddol sydd eu hangen arnoch os ydych am lwyddo yn y diwydiant hwn. Yn sicr, mae angen i chi fod yn gyfathrebwr go iawn a gallu cysylltu â phob math o bobl. Ac yn bendant mae angen croen trwchus arnoch, gan fod adegau o bwysau pan ddywedir pethau ym merw’r eiliad. A thrwy hynny i gyd, mae angen i chi gadw’r ymdeimlad hwnnw o ryfeddod a chyffro yn yr hud rydych chi’n helpu i’w greu. Nid yw bob amser yn teimlo felly pan fyddwch yn sefyll am 12 awr yn y glaw Cymreig yn ceisio dod â’r cyfan at ei gilydd. Ond os oes gennych y rhinweddau hynny a’ch bod yn angerddol am yr hyn rydych yn ei wneud, peidiwch â bod ofn poeni pobl a holi cwestiynau – bydd pobl yn y diwydiant yn cymryd yr amser i esbonio pethau i chi a’ch helpu i ddod o hyd i’ch llwybr os gallant weld eich bod o ddifrif amdano.

“Mae yna amrywiaeth mor wych a setiau sgiliau eang yn y sector hwn – o’r paratoi i’r ffilmio, i’r golygu – mae rhywbeth yma i bawb os ydych chi wir yn mynd amdani.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.