Y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd – Meithrin Talent sy’n Arwain y Byd.

Categorïau:
Ymgyrchoedd

Mae’r Diwydiannau Creadigol yn Ne Cymru yn cael eu cydnabod fwyfwy fel pwerdy sy’n datblygu o bwys byd-eang, yn seiliedig ar hyfforddiant sy’n arwain y diwydiant, seilwaith o’r radd flaenaf a daearyddiaeth hardd ac amrywiol.

Mae’r awdur/cyfarwyddwr Phil John yn enghraifft o’n talent frodorol – wedi meithrin ei sgiliau yn y rhanbarth cyn datblygu gyrfa fyd-eang benigamp dros 20 mlynedd, gan sgriptio a chyfarwyddo amrywiaeth eang o ffilmiau arobryn.

Ar hyn o bryd mae Phil yn Glasgow yn gweithio ar Ddrama Troseddau Morol newydd, ‘Annika’, gyda Nicola Walker – gan gymryd cyfres Radio 4 a’i ehangu’n gyfres deledu 6 rhan – ac roedd yn ddigon caredig i roi ychydig o’i amser i siarad â ni am y gwersi y mae wedi’u dysgu ar ei daith…

“Roeddwn i’n gwybod fy mod am wneud ffilmiau ers pan oeddwn yn wyth oed.”

“Dwi’n lwcus iawn yr oeddwn yn gwybod ers pan oeddwn yn wyth oed fy mod i eisiau gweithio ym myd ffilmiau. Roedd gan fy nhad hen gamera Super 8 ac roeddem yn arfer creu ein cynyrchiadau bach ein hunain mewn lliw gogoneddus, gan ddefnyddio fy nheganau i animeiddio damweiniau ceir ac ati. Erbyn i mi fynd i’r ysgol uwchradd, roeddwn eisoes yn rhedeg clwb ffilm, felly mae’n dipyn o syndod nad oedd yr ysgol erioed wedi cymryd fy uchelgais o ddifrif pan ddywedais wrthynt beth roeddwn am ei wneud gyda fy mywyd. Wnaethon nhw ddim hyd yn oed dweud wrthyf bod Ysgol Ffilm Casnewydd, a oedd yn un o’r rhai mwyaf nodedig yn Ewrop bryd hynny, ar garreg fy nrws. Wrth dyfu yn ystod y blynyddoedd hynny, roedd teimlo’r diffyg adnoddau hynny wedi effeithio’n ddirfawr ar fy hyder. Dw i’n dod o deulu dosbarth gweithiol yn y Cymoedd, ble bu fy nhad yn gweithio mewn ffwndri ac roedd fy mam yn weinyddes ran-amser – a hyd yn oed heddiw, ar ôl yr holl flynyddoedd hyn, dw i bob amser yn sicr mai’r prosiect rwy’n gweithio arno fydd fy un olaf; pryder sydd, yn fy marn i, yn deillio o’r dyddiau ysgol hynny ond sydd, mae’n debyg, hefyd wedi fy ngwthio i’r lle rydw i.

“Roedd Ysgol Ffilm Casnewydd ar garreg fy nrws ond ni ddywedodd neb wrthyf amdani”

“Yn scr, nid yw’r ffordd wedi bod yn un syth. Roedd fy rhieni eisiau i mi fynd i’r Brifysgol a chefais y graddau i Goldsmith’s i ddarllen Seicoleg Anifeiliaid, ond wnes i ddim parhau â hynny – gan ddifetha’r cynlluniau ‘na trwy ymuno â band a rheoli label am ychydig flynyddoedd. Ar ôl i’r band chwalu, penderfynais gofrestru ar y cwrs Cyfryngau hyd blwyddyn yn Ysgol Argraffu Llundain ac ar ôl cwblhau hwnnw syrthiais mewn cariad yn sydyn iawn a symudais i Orllewin Cymru, lle cefais y weledigaeth i sefydlu cwmni gwneud ffilmiau a chyfryngau. Ni ddigwyddodd pethau’n union fel y bwriad ac yn y diwedd roeddwn yn gwneud fideos corfforaethol, gan gynnwys un a gafodd ei ysgrifennu, ei gyfarwyddo, ei ffilmio a’i olygu gennyf, gan hyrwyddo Sir Benfro fel cyrchfan i dwristiaid.

“Cyfarfûm â phobl a newidiodd fy mywyd yn llythrennol”

Roedd yn gyfnod heriol iawn yn ariannol, ac ar ôl i’m perthynas chwalu, penderfynais wneud pethau’n gywir o’r diwedd – a gwneud cais am y cwrs BTEC dwy flynedd yn, o bob lle, Ysgol Ffilm Casnewydd. Buont bron â chwerthin am fy ngwaith ond gwelodd un person yn y cyfweliad y potensial ynof – trwy’r fideo corfforaethol am Sir Benfro – a newidiodd yr eiliad honno fy mywyd. O ganlyniad cefais y cyfle i astudio mewn Ysgol Ffilm benigamp a oedd yn fy ngalluogi i wireddu’r uchelgais roeddwn wedi’i feithrin erioed – ac roedd yno, pan oeddwn yn 30 oed, y dechreuodd fy ngyrfa o ddifri’. Fe wnes i gais i Gasnewydd fel Ffilmiwr ond flwyddyn yn ddiweddarach, dywedodd awdur anhygoel o’r enw Steve Gough wrthyf ‘rydych chi’n Awdur/Cyfarwyddwr’ a gwnaeth i mi gredu ynof fy hun. Gwnaeth i mi gredu mai fi oedd pwy roeddwn i wastad eisiau bod.

“Rydych chi’n gwneud eich lwc eich hun – a lwc yw pan fo cyfle a pharodrwydd yn cwrdd.”

“Mae Bob Evans, cynhyrchydd yn Hollywood, yn dweud, “Rydych chi’n gwneud eich lwc eich hun – a lwc yw pan fo cyfle a pharodrwydd yn cwrdd. Un dydd bydd cyfle’n dod i law ac mae angen i chi fod yn barod i’w fachu.” Daeth fy eiliad o lwc, lle bu’r cyfle yn cwrdd â’m fy mharodrwydd, yn Wales Playhouse, pan oedd Ruth Caleb gyda’r BBC. Dewison nhw gomisiynu sgript 30 munud yr oeddwn wedi’i hysgrifennu, ond gan fy mod yn Awdur/Cyfarwyddwr, bu’n rhaid i mi ddod o hyd i’r dewrder i sefyll o flaen Ruth fel bachgen ysgol drwg, a dweud fy mod am gyfarwyddo’r ffilm yn ogystal â’i hysgrifennu. Ar ôl ychydig funudau lletchwith wrth iddi gwrdd â’m trem, gadawodd Ruth i mi wneud hynny. Cafodd ei darlledu ar BBC2 a’i chroesawu. Ar ôl hynny, creais ‘Suckerfish‘ a roddodd gyfle i mi gyfarwyddo yn yr Unol Daleithiau am bythefnos; a ffilm o’r enw ‘Sister Lulu’, a oedd yn stori dywyll, feiddgar am leian seicopathig yn ysglyfaethu ar leianod eraill. Fe wnaeth asiant gwych, Cathy King, dwlu ar yr hyn a ddaeth yn ffilm arobryn Sister Lulu.  Ychwanegodd hi at ei rhestr o gleientiaid ac am yr 20 mlynedd diwethaf mae hi wedi bod yn rhan allweddol o’m llwyddiant. Roedd ei ffydd ynof yn golygu y gallwn dorri drwodd.

“Mae lle i bawb. Os galla’ i wneud e, gall unrhyw un wneud e.”

I mi, mae ffordd glir i mewn i’r diwydiant: dysgu’r grefft, gweithio gyda phobl sy’n eich gwthio a’ch annog – ond bod yn onest gyda chi’ch hun. A oes gennych chi’r angerdd a’r ymrwymiad mewn gwirionedd? Ydych chi’n wirioneddol fyw am yr hyn rydych chi’n ei wneud? Allwch chi ymdopi â’r gwrthod cyson? Os galla’ i wneud e, gall unrhyw un wneud e.” Nid fi yn ceisio bod yn ostyngedig yw hynny – mae mwy o gyfleoedd hyfforddi nawr nag erioed o’r blaen. Mae sefydliadau fel Screen Alliance Wales a Bad Wolf yn cynnig llawer o gyfleoedd i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd ym myd Ffilm a Theledu, felly cysylltwch â ni. Unwaith bod ffocws a chyfeiriad gennych, rwy’n credu y bydd y profiad y byddwch chi’n dal i’w ennill yn mynd â chi drwodd i ble bynnag rydych chi i fod.” 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.