Y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd – rhoi cyfle i dalent ym mhob cymuned.

Categorïau:
Ymgyrchoedd

Mae’r Diwydiannau Creadigol wedi tyfu i fod yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru – cartref cynyrchiadau teledu a ffilm o’r radd flaenaf o His Dark Materials to Sex Education, sy’n meithrin talent gyffrous ar draws llawer o wahanol setiau sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cefndir. 

Treuliodd Tom Ware 15 mlynedd yn y BBC a 10 mlynedd fel Cynhyrchydd Gweithredol annibynnol yng Nghaerdydd cyn dod yn Gyfarwyddwr Cynhyrchu a Pherfformiad ym Mhrifysgol De Cymru, lle mae wedi lansio Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, yn ogystal â goruchwylio cyrsiau Newyddiaduraeth, Perfformiad a Cherddoriaeth y brifysgol. Tom yn dal i gynhyrchu cyfres lwyddiannus teledu’r dydd Channel 4 Find it, Fix It Flog It gyda chwmni cynhyrchu annibynnol o Gymru, Yeti Media, sy’n ei roi mewn sefyllfa unigryw i roi gwybodaeth ddefnyddiol am y cyfleoedd sydd ar gael i dalent o bob cymuned yn y sector hwn sy’n tyfu’n gyflym…

“Ein nod yw rhoi llwybr i bobl ym mhob cymuned ar draws y rhanbarth” 

“Ein nod yw cynnig llwybr i’r Diwydiannau Creadigol i bobl sydd â’r dalent, pa le bynnag y bônt yn y rhanbarth. Mae gennym dros 2700 o fyfyrwyr – gan gynnwys dros 60% o holl fyfyrwyr y Diwydiant Sgrin sy’n astudio yng Nghymru ar hyn o bryd. Ein ffocws mawr yw cynnig mynediad i’r diwydiannau creadigol i bawb, ac mae wedi bod yn bedair blynedd galonogol iawn ers i mi ddod yma, yn datblygu partneriaethau cryf gyda Chynghrair Sgrin Cymru, ein holl golegau AB rhanbarthol a llawer o wahanol gyflogwyr i wneud i hynny ddigwydd.

“Erbyn hyn mae llawer o wahanol ffyrdd y gall pobl ymuno â’r diwydiannau creadigol”

“Er mwyn helpu i ddarparu llwybrau dilyniant newydd i ddiwydiannau sgrin Cymru, dechreuon ni drwy ddod â’n holl gyrsiau sgrin at ei gilydd – gan gynnwys Ffilm, Teledu, y Cyfryngau, Effeithiau Gweledol, Animeiddio a phopeth arall sy’n gysylltiedig â hynny – o dan un brand o’r enw Ysgol Ffilm a Theledu Cymru. Mae cael y brand newydd hwn ac adeiladu ein partneriaeth â’r Gynghrair Sgrin wedi ein helpu i gydgysylltu ac ychwanegu at y nifer o lwybrau sydd eisoes ar gael i fyfyrwyr ymuno â ni. Er enghraifft, gall pobl ifanc bellach gael blas ar weithio yn y diwydiant Ffilm tra maen nhw yn yr ysgol drwy raglen allgymorth i ysgolion gan y Gynghrair Sgrin, yna cwblhau’r cymhwyster Lefel 3 perthnasol cyn dewis naill ai cwrs dwy flynedd mewn colegau AB fel y rhai yng Nghaerdydd a’r Fro a Gŵyr gyda blwyddyn arall ym Mhrifysgol De Cymru, neu ddod yn uniongyrchol atom ni i wneud gradd israddedig tair blynedd. A nawr rydym hefyd yn cynnig MA ôl-raddedig mewn Ffilm, i’r rhai sydd am fynd â’u hastudiaethau ymhellach.

“Darganfod eich cryfderau a’ch gwendidau, cydweithio â gwahanol fathau o bobl i wella.”

“Ein cenhadaeth yw rhoi cyfle a dewrder i’n holl fyfyrwyr ddarganfod eu cryfderau a’u gwendidau, ceisio, methu, yna rhoi cynnig arall arni – ac mae hynny’n cynnwys gweithio ar leoliadau sy’n golygu gweithio ar gynyrchiadau ffilm ‘go iawn’. Mae’n ddull sydd wedi’i gynllunio i fagu hyder gwirioneddol fel bod myfyrwyr sy’n graddio gyda ni yn teimlo’n wirioneddol “barod ar gyfer y diwydiant” – ac mae hefyd yn ein helpu i gyflwyno myfyrwyr i swyddi lefel mynediad drwy ein cysylltiadau niferus â chyflogwyr mawr y diwydiannau creadigol yn y rhanbarth. Mae’r cyflogwyr hynny’n ddiffuant o ran eu dymuniad i ddod â thalent o bobman – ac fel ni, maen nhw eisiau gwneud y Diwydiannau Creadigol yng Nghymru yn feritocratiaeth go iawn, lle gall pobl dyfu yn ôl beth a wnânt yn hytrach na phwy y maen nhw’n ei nabod, ac nad oes rhaid i neb adael Cymru i adeiladu gyrfa lwyddiannus.

“Mae ein myfyrwyr wedi cael 17 enwebiad Oscar a 15 BAFTA – ac enillon ni’r BAFTA SFX am Dark Materials” 

“Rwy’n credu ei bod yn deg dweud bod ein dull yn dwyn ffrwyth, gyda’n myfyrwyr yn gweithio ar yr holl gynyrchiadau drama mawr sy’n cael eu gwneud yn y rhanbarth. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig roedd gennym 40 o fyfyrwyr yn gweithio ar Dark Materials– a thros 20  o flaen a’r tu ôl i’r camera ar Sex Education. Y tu hwnt i hynny, yn 2020 cafodd 17 o’n cyn-fyfyrwyr eu henwebu ar gyfer Oscar, cafodd 15 cyn-fyfyriwr eu henwebu ar gyfer BAFTA – gan gynnwys BAFTA ar gyfer yr Effeithiau Arbennig a greodd ein graddedigion ar Dark Materials. Felly mae llawer o bethau da iawn yn digwydd.

“Mae mwy o gyfleoedd nag a fu erioed”

“Rwyf wedi bod yng Nghaerdydd ers 2008 ac wedi gweld sut mae’r diwydiant wedi tyfu’n aruthrol yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae’n debyg ei fod bellach 10 gwaith y maint yr oedd pan gyrhaeddais gyntaf – ac ar un adeg yn 2020, hwn oedd yr ail glwstwr sgrin prysuraf yn Ewrop. Felly mae mwy o gyfleoedd nag a fu erioed. Un o’n rolau yw helpu i feithrin talent y dyfodol i gyflenwi’r hyn sydd bellach yn ddiwydiant o safon ryngwladol ar garreg ein drws. Gallwn wneud hynny mewn sawl ffordd drwy weithio’n agos gyda cholegau AB a darparwyr hyfforddiant, megis y Cwrs Gwisgoedd gwych sydd yng Ngholeg y Cymoedd yn Nantgarw, a’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan Sue Jeffries yn SgilCymru. Rydyn ni ar dân eisiau rhoi gwybod i bawb bod gennym fàs creadigol critigol yn y rhanbarth erbyn hyn, a gwahodd pobl i gael gwybod mwy!

Hoffwn estyn y gwahoddiad hwnnw ar hyn o bryd – dewch i weld beth rydym yn ei wneud yn yr Atrium, a gweld beth sydd gennym ni i chi.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.