Y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Rhoi i bobl a chynyrchiadau Bopeth y mae ei angen arnynt i lwyddo

Categorïau:
Ymgyrchoedd

Cydnabyddir bod y Diwydiannau Creadigol yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru erbyn hyn – gan greu cynyrchiadau teledu a ffilm o safon ryngwladol, meithrin talent gyffrous â llawer o wahanol sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cymuned. 

Mae Movietech Camera Rentals yn rhan sefydledig o’r byd creadigol Cymreig hwn, sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at gynyrchiadau fel His Dark Materials, Gangs of London, The War of the Worlds ac A Discovery of Witches. Mae Andy Cooper, Cyfarwyddwr Marchnata Movietech, wedi gwylio’r diwydiant yn datblygu yng Nghymru yn ystod ei yrfa ac mae’n rhannu safbwynt gwybodus ar y rhesymau pam mae ein rhanbarth yn llwyddo ac yn gallu parhau i lwyddo.

“Mae’r diwydiant cyfan yn newid ac mae Cymru mewn sefyllfa i elwa o’r newid hwnnw”

“Mae’r diwydiant teledu a ffilm cyfan yn newid o flaen ein llygaid ac mae Cymru mewn sefyllfa i elwa o’r newid hwnnw. Rwy’n gallu rhoi enghraifft amser real i chi o hynny o le rwy’n eistedd ar hyn o bryd, yn stiwdios Pinewood yng Ngorllewin Llundain. I bob pwrpas mae Pinewood wedi’i listio i gefnogi uchelgais cynhyrchu byd-eang Disney.  Nid yw’n fan cyfarfod ac yn groesffyrdd ar gyfer y diwydiant cynhyrchu ffilmiau ehangach mwyach – ochr arall hyn yw bod rhaid i gynhyrchwyr chwilio yn rhywle arall er mwyn sicrhau mewnfuddsoddiad cynaliadwy parhaus ledled y DU, a bydd galw mwy byth am y diwydiant ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a’r stiwdios pedair wal yn Ne Cymru. Rydych chi’n haeddu hynny gan y buoch yn brysur yn creu cyrchfan ar gyfer cynhyrchu rhaglenni teledu a ffilmiau y tu allan i’r M25 ers sawl blwyddyn.”

“Creu cyrchfan ar gyfer cynhyrchu rhaglenni teledu a ffilmiau y tu allan i’r M25”

“Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus yn ystod fy ngyrfa i fod yn rhan o’r gwaith i ehangu sawl cyfleuster cynhyrchu rhyngwladol.  Yng Ngogledd Carolina ac yn Ne Affrica ar ôl apartheid, yn sefydlu swyddfeydd yng Ngwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec, Rwsia a Chymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol wrth i perestroika agor y byd i gynhyrchwyr rhyngwladol.  Mae’r hyn rydym yn ei wneud yng Nghymru – i wasanaethu sinemâu a gwneuthurwyr ffilmiau o safon ryngwladol – cystal ag unrhyw un o’r rhain fel rhywbeth i ymfalchïo ynddo.  Daethom i’r ardal am y tro cyntaf i weld Dragon Studios newydd eu hadeiladu ar ôl cael argymhelliad gan hen gydweithiwr. Gwnaeth hynny argraff arnom a dangos y rhinweddau yr oedd gan Dde Cymru i’w cynnig. A phan welsom cyfadeilad stiwdios Bad Wolf, roeddem yn gwybod bod rhywbeth sylweddol yn digwydd – trwy fuddsoddiad sylweddol a bwriad difrifol.

“Mae’r hyn rydyn ni’n ei wneud yng Nghymru yn fy ngwneud i’n falch iawn”

Mae gwylio’r datblygiad yng Nghymru wedi bod yn brofiad anhygoel ac yn cyfateb i’r 1980au pan euthum allan fel peiriannydd i Ogledd Carolina, i helpu i sefydlu cymuned gynhyrchu mewn rhanbarth heb fawr ddim hanes o wneud ffilmiau, os o gwbl. Roedd yn gyffrous iawn ond yn heriol iawn – ac wrth iddo lwyddo, daeth yn droedle ac yn llwyfan i ddiwydiant allu tyfu o’i gwmpas a ffynnu ohono – gan ddefnyddio harddwch naturiol yr amgylchedd a thalent i adrodd straeon mewn ffordd unigryw. Cyn bo hir, roedd pobl o Efrog Newydd a Los Angeles yn dod i wneud ffilmiau yn y rhanbarth mwyaf annhebygol hwn.  Ond roedd yn twymo calonnau pobl; roedd yn lle hardd i fod, i fyw, ymhlith pobl hyfryd ac amrywiol. Roedd diwydiant cyfan yn cael ei ddenu i’r lle hwnnw. Ac rwy’n gallu gweld yr un peth yn digwydd yn Ne Cymru. Yn fwy felly: mae gennych dalent, mae gennych y mynyddoedd, y môr a phrifddinas sy’n un o’r llefydd gorau i fyw yn y DU – lle gall taith 40 munud o yrru fynd â chi i leoliadau a allai ddyblu fel unrhyw le yn y byd.

“Mae gwylio’r datblygiad yng Nghymru wedi bod yn brofiad anhygoel”

“Rydyn ni’n teimlo bod Cymru’n gartrefol iawn. Mae’r llywodraeth, y diwydiant a’r cymunedau i gyd wedi bod yn agored ac yn gefnogol, sydd wedi ein helpu i logi tri pherson lleol a cheisio’n barhaus i chwarae ein rhan i dyfu’r biblinell dalent. Yn fy marn i, mae’n bwysig bod Cymru’n cydbwyso’r agwedd ‘leol’ hon â’r agwedd ‘ryngwladol’. Ystyriwch enghraifft yr Eisteddfod, sy’n wladgarol ac yn rhyngwladol. Mae hynny’n golygu parhau i roi sylw i’r gwneuthurwyr ffilmiau sy’n dod yma ac yn gweithio’n gyson i feithrin cysylltiadau â Chymru ledled y byd.

 Os bydd y rhanbarth hwn yn parhau i wneud yr hyn y mae’n ei wneud, bydd yn creu rhywbeth arbennig iawn.” 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.