Y Gwersyll Hyfforddiant Dwys i Raddedigion sy’n datblygu Rhagoriaeth Ddigidol

Categorïau:
Sgiliau

Mae yna bwerdy newydd ar gyfer addysgu sgiliau digidol ar fin cael ei lansio, gyda Graddedigion Venture Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r Big Learning Company yn cyfuno’u lluoedd i gynnig gwersyll hyfforddiant dwys sy’n trochi ac sy’n ddynamig i raddedigion yn ymwneud â sgiliau digidol.

Nod y cydweithrediad arloesol hwn yw cyfarparu graddedigion diweddar â’r offer a’r arbenigedd hanfodol sydd eu hangen i ffynnu mewn tirwedd ddigidol y dwthwn hwn sy’n esblygu’n gyflym – gyda digwyddiad lansio, “Mentro i Ddigidol: Taniwch Eich Gyrfa yn ein Gwersyll Hyfforddiant Dwys i Raddedigion,” sy’n digwydd ddydd Iau, y 15fed o Fehefin, o 10yb tan 1yp i ddathlu agoriad swyddogol y fenter hon sy’n torri tir newydd.

Newid chwyldroadol ar gyfer sgiliau digidol yn Ne-ddwyrain Cymru

Mae’r gwersyll hyfforddiant dwys Mentro i Ddigidol yn cynnig cwricwlwm dwys sydd wedi’i lunio’n bwrpasol i ddatblygu sgiliau digidol hanfodol – yn cynnwys datblygu gwe, dadansoddi data, marchnata digidol a diffinio profiad defnyddwyr wrth ryngweithio â chwmnïau – gyda dysgwyr yn derbyn hyfforddiant ymarferol gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant, ac yn ennill dirnadaethau gwerthfawr am dechnolegau newydd sbon wrth iddynt ymwneud â phrosiectau yn y byd go iawn. 

Mae’r digwyddiad lansio, a gynhelir yn y Tramshed Tech clodfawr yng Nghaerdydd, yn addo newid y sefyllfa’n chwyldroadol i weithwyr sy’n dyheu am fod yn broffesiynol ac sy’n ceisio rhagori yn y maes digidol – ac mae’n rhoi’r cyfle unigryw i fynychwyr ddysgu am raglen gynhwysfawr sy’n cyfuno adnoddau ac arbenigedd Big Learning Company (sy’n enwog am ei ddatrysiadau hyfforddi digidol arloesol) a sbardunwr gyrfaoedd arloesol Venture i raddedigion newydd.

Bydd digwyddiad lansio Tramshed yn cynnwys prif areithiau gan arbenigwyr diwydiant yn rhannu’u dirnadaethau am y tueddiadau a welir ledled y gofod digidol sy’n bythol ehangu – gyda mynychwyr yn gallu cymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol yn ogystal â mwynhau’r trafodaethau panel a sesiynau rhwydweithio a gynlluniwyd i feithrin cysylltiadau a chydweithredu ag unigolion o’r un meddylfryd ac arweinwyr diwydiant.

“Rydym yn llawn gwefr o gyhoeddi’r cydweithrediad rhwng Graddedigion Venture, Big Learning Company a Phrifysgol Caerdydd”, meddai Rowena O’Sullivan, Rheolwr Sgiliau a Doniau i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.  “Ein gweledigaeth gyffredin yw grymuso graddedigion â’r sgiliau a’r wybodaeth i lwyddo yn y byd digidol – a thrwy’r gwersyll hyfforddiant dwys hwn, ein nod yw pontio’r bwlch rhwng cymwysterau academaidd ac anghenion diwydiant, gan roi mantais gystadleuol i raddedigion a’u cyflogwyr, fel ei gilydd.”

“Gyda thechnoleg yn datblygu ar gyflymder digynsail, aeth hi’n hollbwysig i raddedigion ennill dealltwriaeth gynhwysfawr o offer a strategaethau digidol – ac felly rydym wrth ein bodd o fod yn cyfuno lluoedd â Graddedigion Venture a Phrifysgol Caerdydd i greu’r rhaglen sgiliau digidol arloesol hon,” meddai Jack Mayers, Swyddog Gweithredol Dysgu Digidol yn Big Learning Company.  “Fel cwmni a chydweithredwr, rydym yn ymroddedig i feithrin y genhedlaeth nesaf o arweinwyr digidol, gan sicrhau eu bod wedi’u cyfarparu â’r wybodaeth a’r arbenigedd angenrheidiol ar gyfer llwyddiant yn y byd digidol.”

“Ein cenhadaeth bob amser yw cyflymu gyrfaoedd graddedigion diweddar,” eglura Leanna Davies o Graddedigion Venture, “ac felly rydym yn llawn cyffro o fod yn rhan o bartneriaeth unigryw sy’n berffaith gyson â’n nodau.  Bydd y gwersyll hyfforddiant dwys yn darparu’r cyfle i raddedigion uwchsgilio, adeiladu rhwydwaith proffesiynol a dechrau ar yrfaoedd digidol llwyddiannus – gan ddod â hwb gwir ei angen i biblinell doniau digidol ein rhanbarth.”    

Mae mynychu digwyddiad lansio Mentro i Ddigidol: Taniwch Eich Gyrfa yn ein Gwersyll Hyfforddiant Dwys i Raddedigion yn ddi-dâl, mae cofrestru’n ofynnol

 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content