Y Llwyfan Deallus sy’n Datgloi Cyfoeth Data Dwfn

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Pan adawodd Chris Ganje ac Ian Jones rolau strategol uwch yn BP plc i sefydlu AMPLYFI yn 2015, fe wnaethon nhw sbarduno taith arloesol sydd wedi’u gweld yn datblygu llwyfan technoleg arloesol sy’n grymuso pawb mewn sefydliad i greu gwerth o symiau enfawr o ddata strwythuredig ac anstrwythuredig.

 

Gyda’i phencadlys yng Nghaerdydd, mae’r llwyfan deallusrwydd ac ymchwil busnes cynhwysfawr hon yn cynnwys cyfres o algorithmau deallusrwydd artiffisial sy’n datgloi setiau data mewnol y we ddofn a chleientiaid, gan ddarparu mewnwelediadau unigryw sy’n cael eu gyrru gan beiriant. Yn rhan o’n Cyfres Ddigidol yn dathlu’r gorau yng ngwaith arloesi P-RC, buom yn siarad â Chris, Cyd-sylfaenydd Americanaidd y fenter hynod hon, gan ddarganfod deinameg llwyddiant sydd wedi gweld AMPLYFI yn codi i fod yn un o’r cwmnïau technoleg sy’n ennyn mwyaf o ddiddordeb yn y DU…

 

“Darparu mewnwelediadau clir sy’n newid yn y farchnad ac sydd wedi galluogi gwneud penderfyniadau’n well gan rai o sefydliadau mwyaf y byd”

“Mae ein technoleg yn darllen cynnwys yn gyflymach ac yn fwy cywir nag y gall unrhyw berson” esbonia Chris “felly rydyn ni’n gallu darparu mewnwelediadau clir, diduedd sy’n newid y farchnad ac sy’n arwain at wneud penderfyniadau’n fesuradwy gwell.”

 

Mae llwyfan AMPLYFI yn gallu datgelu cysylltiadau, tueddiadau a chyfleoedd fu gynt ynghudd – gan alluogi’r tîm technoleg anhygoel  hwn i chwyldroi pethau ar gyfer rhai o sefydliadau mwyaf y byd, gydag ystod gynnyrch bresennol y cwmni yn cynnwys dwy lwyfan, DeepResearch a DeepInsight.

 

“Mae ein cynnyrch DeepResearch yn chwilotwr gradd-fenter sy’n helpu gweithwyr gwybodaeth i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol yn gyflymach gan ddefnyddio chwiliad wedi ei ffederu drwy liaws o ffynonellau mewnol ac allanol” meddai Chris. “Wedyn, mae’n dadansoddi’r canlyniadau hynny mewn amser real gan ddefnyddio modelau Dysgu Peirianegol, fel bod defnyddwyr yn dod yn hyn sy’n cael ei alw’n ‘feistri pum munud’, sy’n gallu cloddio i ddod o hyd i wybodaeth benodol iawn ac a fyddai fel arall yn amhosibl dod o hyd iddi.

 

“DeepInsight’ AMPLYFI yw Llwyfan Awtomeiddio Mewnwelediadau  cyntaf y byd”

 

“Y tu hwnt i hynny, rydym hefyd wedi datblygu DeepInsight, Llwyfan Awtomeiddio Mewnwelediadau (LlAM) cyntaf y byd, sy’n helpu sefydliadau i ymchwilio, dadansoddi a chynhyrchu mewnwelediadau o symiau enfawr o gynnwys testunol strwythuredig ac anstrwythuredig. Gan ddefnyddio sawl techneg Deallusrwydd Artiffisial, mae’n perfformio’n well na’r timau ymchwil dynol mwyaf, drwy ddadansoddi cannoedd o filoedd – neu hyd yn oed filiynau – o ddogfennau mewn amser real bron, ar gyflymder a lefelau cywirdeb digynsail.

“Mae hynny’n golygu y gall defnyddwyr ddeall tueddiadau byd-eang yn gyflym iawn – a nodi’r prif genhedloedd, sefydliadau ac unigolion y tu ôl iddynt – a chael cipolwg dwys ar lefelau risg drwy swyddogaethau sy’n tynnu sylw at arwyddion rhybudd cynnar ar gyfer asesiadau’r gadwyn gyflenwi a chwsmeriaid. Mae wir yn chwyldroadol mewn byd sy’n cynyddol ansicr ac sy’n newid yn barhaus.”

 

Mae arloesi’r gwaith o ddatblygu Dysgu Peirianegol a gwyddor data ar draws setiau data strwythuredig ac anstrwythuredig yn caniatáu i AMPLYFI fynd i’r afael â llawer o wahanol bwyntiau anodd mewn llawer o wahanol ddiwydiannau. “Rydym yn gweithio gyda rhai o’r sefydliadau mwyaf o bob cwr o’r byd ac mae’r ffordd maen nhw’n defnyddio’r llwyfannau yn amrywio’n sylweddol” dywed Chris. “Ar gyfer Gwasanaethau Ariannol, mae’n ymwneud yn bennaf â chael gwell dealltwriaeth o risg cwsmeriaid, yn enwedig wrthi ni cynllunio i adfer yn y pen draw o argyfwng COVID-19. I’r diwydiant, mae’n ymwneud â sganio’r gorwel a nodi ffynonellau tarfu yn y dyfodol cyn iddi fod yn rhy hwyr. I lywodraethau, sefydliadau amddiffyn ac asiantaethau diogelwch, mae’n ymwneud â gwneud synnwyr o’r cynnwys enfawr a gynhyrchir yn fyd-eang ar y rhyngrwyd – gan ganiatáu iddynt greu gwybodaeth ymarferol sy’n diogelu neu’n gwella diogelwch cenedlaethol. Mae ein platfform yn gallu dadansoddi mewn ieithoedd lluosog – ac rydym yn ymwybodol bod hon yn adeg pan fo cyllidebau o dan bwysau cynyddol, felly mae ein model busnes hunanwasanaeth wedi’i gynllunio i gadw costau’n isel, a rhoi cyfle i gleientiaid ddewis SaaS neu mynediad API uniongyrchol.”

 

“Mynd i’r afael â llawer o wahanol bwyntiau anodd ar gyfer llawer o wahanol ddiwydiannau”

 

Fel cyn fyfyriwr yng Nghanolfan Gwyddoniaeth a Pholisi Prifysgol Caergrawnt (ac aelod anweithredol o Innovate UK) mae gan Chris yn naturiol olwg fyd-eang ac amrywiol ar dueddiadau sy’n dod i’r amlwg – ac yn rhannu rhai o’r rhai a nodwyd gan Lwyfan Awtomeiddio Mewnwelediadau AMPLYFI: “Mae ACLl – neu Ystyriaethau Amgylchedd, Cymdeithasol a Llywodraethu – yn dod yn fetrig perfformiad pwysig i fuddsoddwyr asesu ac adeiladu eu portffolios, ond nid oes tryloywder yn y methodolegau sgorio presennol ar gyfer mesur a meincnodi perfformiad cwmnïau ac mae ganddynt gyfyngiadau sylweddol. Rydym yn datblygu methodolegau newydd sy’n cael eu gyrru gan Ddeallusrwydd Artiffisial i greu ystod o fynegeion ACLl byd-eang a fydd yn goresgyn y diffygion hyn.

 

“Ar hyn o bryd, elfen Amgylcheddol ACLl sy’n denu’r sylw mwyaf, yn enwedig o ran cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd – gyda’n dadansoddi yn codi cwr y llen ar dechnolegau sy’n datblygu, yn gynnar iawn fel batris nanoddiemwnt a chelloedd biodanwydd glwcos a allai darfu systemau ynni byd-eang yn y dyfodol. Gallai hyn o bosibl ddileu’r angen am gridiau trydan mawr a hyd yn oed gwneud gridiau clyfar yn ddiangen cyn iddynt gael eu defnyddio ar raddfa fawr hyd yn oed.”

 

O ystyried y gallu hwn i roi cipolwg syfrdanol ar farchnadoedd newydd a rhai sy’n datblygu, nid yw’n syndod clywed bod AMPLYFI eu hunain yn datblygu eu galluoedd yn barhaus – gydag ambell uwchraddiad mawr i rai cynhyrchion ar fin cael eu rhyddhau: “Ar hyn o bryd mae gennym dri gwelliant i brofion Beta yr ydyn ni’n bwriadu eu rhyddhau. Rydym bob amser wedi rhoi’r gallu i ddefnyddwyr addasu eu chwiliadau rhyngrwyd a byddwn yn lansio cyfleuster ‘awtoadeiladu’ cyn bo hir sy’n eu galluogi i greu eu cysylltwyr eu hunain, boed hynny ar gyfer gwefannau dewisol neu ystorfeydd data mewnol.

 

“Tri uwchraddiad mawr i gynnyrch ar fin cael eu rhyddhau”

 

“Mae hyn yn gysylltiedig ag opsiwn pellach i adeiladu llynnoedd data pwrpasol, sy’n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer dadansoddiad arbenigol neu arbenigol fel darganfod cyffuriau fferyllol neu lenyddiaeth a adolygwyd gan gymheiriaid mewn meddygaeth lle mae defnyddwyr yn mynnu bod ystorfa wedi’u hadeiladu o ffynonellau aur, dibynadwy. Y tu hwnt i hynny, rydym hefyd yn paratoi nodwedd awtomeiddio chwilio newydd sy’n grymuso defnyddwyr i adeiladu llinynnau chwilio cymhleth i ganolbwyntio ar feysydd fel daearyddiaethau penodol neu fathau penodol o gynnwys, gan godi ansawdd y dadansoddiad hyd yn oed ymhellach.”

 

O ystyried pedigri y cleientiaid, ehangder y defnydd a natur gynyddol busnes-gritigol y gwasanaethau a ddarperir, mae posibiliadau dyfodol AMPLYFI yn ddi-ben-draw bron – ac i Chris, mae datblygiad parhaus y platfform wedi’i gydblethu â chenhadaeth i ‘feithrin ymddiriedaeth yn y peiriant’.

 

“O fewn ein sector gwybodaeth busnes, mae Deallusrwydd Artiffisial yn ymwneud mwy â thebygolrwydd a sgoriau hyder na darparu atebion manwl”, adlewyrcha Chris. “Felly rydym bob amser yn ymdrechu i greu tryloywder yn nadansoddiadau ein llwyfannau, a alluogi defnyddwyr i gloddio’n  ddwfn i’r canlyniadau er mwyn meithrin yr hyder a’r ymddiriedaeth angenrheidiol sydd eu hangen i weithredu ar ei fewnwelediadau. Dyna pam rydym yn bartner diwydiant yn y fenter EINST4INE ledled Ewrop sy’n ceisio mynd i’r afael â heriau systemau diwydiannol yn y dyfodol – ac rydym yn gweithio’n agos gyda Phrifysgol Caergrawnt i ddatblygu ein dealltwriaeth o sut i integreiddio dulliau gwneud penderfyniadau wedi eu gyrru’n ddigidol ac yn gymdeithasol yn well mewn diwydiannau cyfoes. Rydym wedi dod yn bell iawn yn ystod y chwe neu saith mlynedd diwethaf, ond mewn sawl ffordd, newydd ddechrau mae ein taith.”

 

 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content