Y Pump Mawr ar gyfer 2022

Categorïau:
Sgiliau

Mae trydedd flwyddyn trydedd ddegawd yr 21ain ganrif yn addo bod yn daith sgiliau sy’n wahanol i unrhyw un arall.  Mae’r adferiad economaidd, y pedwerydd chwyldro diwydiannol a’r ras i sero oll yn cynrychioli cyfleoedd mawr yn ogystal â heriau sylweddol. Os gallwn ‘wneud pethau’n iawn’ o safbwynt sgiliau, yna bydd dyfodol ein rhanbarth yn seiliedig ar weithlu gwydn ac ystwyth, cronfa dalent ehangach a dyfnach, sefydliadau sy’n perfformio’n well, gwell swyddi yn nes at adref a mwy o ffyniant ym mhob cymuned.

 

Cafodd Hyb Sgiliau a Thalent Menter ei greu i helpu i adeiladu a meithrin y dyfodol hwnnw ar draws P-RC. Rydym yma i helpu cyflogwyr i ddenu a datblygu’r talentau sydd eu hangen arnynt, i gefnogi pobl i gyflawni eu huchelgeisiau galwedigaethol – ac i gydweithio â’r gymuned sgiliau ehangach i ddarparu’r datblygiad talent gorau ar gyfer ein rhanbarth. Dim ond dechrau’r daith honno yw 2022 – a dyma’r Pum Ffactor Mawr a fydd yn llywio ein cynnydd dros y 12 mis nesaf ….

 

  1. Mae’n ymwneud â Sgiliau ac Ailsgilio ac Uwchsgilio ac ….

 

Rydym yn falch iawn o’r Rhaglen Graddedigion Menter. Mae eisoes wedi helpu llu o gyflogwyr mewn llawer o wahanol sectorau i nodi a recriwtio graddedigion medrus sy’n iawn iddyn nhw; a gyda rhaglen raddedig gyntaf 2022 eisoes yn cael ei chynllunio, mae’n edrych fel y byddwn yn nodi’r nifer uchaf erioed o gyflogwyr a graddedigion yn cael eu paru yn y garfan nesaf. Ond bydd y dalent hynny eleni, y graddedigion, y prentisiaid a’r rhai dan hyfforddiant, yn cyfrif am lai na 5% o’n sylfaen gweithwyr – a gwyddom y bydd ailsgilio a gwella sgiliau gweithwyr presennol yn rhan hanfodol o gyflenwad cyfalaf dynol P-RC yn y dyfodol.

 

Yn ôl y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, rydym mewn cylch economaidd lle bydd 20% o’r holl swyddi presennol yn y DU wedi diflannu am byth erbyn diwedd 2025; a lle bydd 40% o’r rolau hynny sy’n weddill wedi cael eu ‘heffeithio’n sylweddol’ gan Ddeallusrwydd Artiffisial neu Awtomeiddio. Felly, bydd y 12-16 chwarter busnes nesaf yn gweld un o’r cyfnodau mwyaf o ailsgilio a gwella sgiliau a welwyd erioed.  Bydd Menter yn gweithio gyda chyflogwyr, ysgolion, colegau, prifysgolion a phartneriaid sgiliau i ddatblygu a chyflwyno’r rhaglenni a mireinio’r fframwaith sydd ei angen ar gyfer byd dysgu gydol oes ac ailsgilio parhaus.

 

 

 

  1. Nid yw Un Maint yn Addas i Unrhyw Un

 

Ac efallai nad oedd erioed.  Mae prinder sgiliau heddiw, ymddieithriad yn y gweithle a hyd yn oed yr ‘Ymddiswyddiad Mawr’ fel y’i gelwir, yn symptomatig o ddatgysylltu rhwng y cyfleoedd sydd ar gael a chymhellion craidd pobl. Ein lle ni fel darparwyr sgiliau a chyflogwyr yw ymgysylltu â’r dalent a’r potensial sy’n rhan o bawb. Bod yn gynhwysol a bod yn ysbrydoledig – cysylltu â chalonnau a meddyliau ym mhob cymuned dalent – yw’r cam cyntaf tuag at feithrin y sgiliau sydd eu hangen arnom ar gyfer ein rhanbarth.

 

Bydd Venture yn cefnogi ystod gynhwysol o raglenni hyfforddiant drwy gydol 2022 a thu hwnt, gan adlewyrchu’r gwahanol brofiadau dysgu sydd eu hangen ar wahanol bobl. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig newid byd, fel y Rhaglen Arloeswyr Ifanc, sydd wedi’i chynllunio i roi cyfle i ddyfeiswyr ifanc ac entrepreneuriaid o bob cefndir wireddu eu gobeithion, eu breuddwydion a’u huchelgeisiau – gan oresgyn y canfyddiad y gall bod yn ifanc fod yn rhwystr i lwyddiant. Mae’r dull mwy personol hwn, sydd wedi’i deilwra i anghenion yr unigolyn, yn golofn ganolog o sgiliau ar gyfer y dyfodol.

 

 

  1. Mae Cydweithio’n Allweddol

 

Mae cydweithio’n hanfodol er mwyn sicrhau’r cyfleoedd gorau posibl i bob cyfle sgiliau yn ein rhanbarth.  Mae’r ysbryd hwnnw o gyd-gynhyrchu wedi gweld pedwar coleg yn ein rhanbarth (Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Ysgol Uwchradd Caerdydd, a Choleg Caerdydd a’r Fro a Choleg Gwent) yn ennill gwobrau ‘Aur’ fel ymarferwyr blaenllaw rhaglenni NCSC CyberFirst cenedlaethol y DU – a bod y gred mewn cydweithio sy’n elwa pawb yn llinyn allweddol yn athroniaeth Menter.

 

Mae’r ariannu gan Menter o’r Rhaglen Cyber Masters unigryw yn adlewyrchiad o’n dull gweithredu: cefnogi’r bartneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Caerdydd a chwmni cyfrifo PwC sy’n cynhyrchu gweithwyr proffesiynol arbenigol, sy’n barod i gael gwaith ar gyfer seibr-ddiogelwch ar gyfer un o’n sectorau sgiliau prin mwyaf gwerthfawr. Yn yr un modd, mae ein rhaglen Menywod yn Arloesi (ynghyd â’r rhaglen Arloeswyr Ifanc) yn bartneriaeth a ariennir ar y cyd ag Innovate UK. Gweledigaeth Menter? Creu rhaglenni sgiliau ‘gorau yn y dosbarth’ drwy ddod â phrofiad a gwybodaeth arbenigwyr gwirioneddol at ei gilydd – gan roi’r fantais gystadleuol i’n rhanbarth mewn byd lle gall hyd yn oed mymryn bach yn fwy o wybodaeth wneud gwahaniaeth hanfodol.

 

 

 

 

 

 

  1. Mae Hyfforddiant a Sgiliau bellach yn rhan o’r ‘Fargen’

 

Yn yr oes hon o brinder sgiliau, bydd gan unrhyw gyflogwr sy’n cynnig y Dysgu a Datblygu ‘cywir’ y fantais o ran gallu denu a chadw’r dalent orau – a datblygu’r gweithwyr hynny’n barhaus ar gyfer heriau byd sy’n newid.  Ym Menter rydym o’r farn bod rhan o’n rôl yn gweithio gyda chyflogwyr i’w helpu i gyflawni’r ‘brand cyflogwr’ hwnnw – gan ddatblygu teyrngarwch eu gweithwyr yn ogystal â’u harbenigedd fel gweithwyr. Bydd 2022 yn ein gweld yn siarad â chyflogwyr yn ein rhanbarth am y wybodaeth a’r cymwyseddau sydd eu hangen arnynt yn eu sefydliad – gan eu helpu i ddatblygu eu ‘haddewid cyflogwr’ yn ogystal â’u ffynonellau talent.

 

Mae’r addewid cyflogaeth hwnnw’n ddwy ffordd, wrth gwrs – ac rydym yma i helpu darpar weithwyr i wella’u brandiau personol eu hunain hefyd: drwy roi’r sgiliau a’r hyder iddynt ‘werthu’ eu hunain i’r cyflogwyr sy’n iawn iddynt.

  1. Mae yn Ein Dwylo Ni

 

Allwn ni ddim rhagweld y dyfodol.  Ond gallwn ei greu.  Bydd buddsoddi yn yr arloesol a’r dewr yn nodweddu’r rhaglenni sgiliau Menter yn gweithredu yn ein rhanbarth – mae ein hymwneud â’r rhaglenni sector cyhoeddus INFUSE yn enghraifft wych o greu rhywbeth arbennig gan ddefnyddio ein DNA P-RC unigryw. Mae’r rhaglen INFUSE yn gydweithrediad rhwng P-RC, Prifysgol Caerdydd, Y Lab a Chyngor Sir Fynwy – gan rymuso pob un o’r 10 awdurdod lleol sy’n ffurfio ein rhanbarth i gael mynediad at sgiliau newydd, methodolegau newydd ac offer newydd, gan eu galluogi i wella eu gallu cyffredinol a’u gallu i arloesi’n barhaus.

 

Rydym yn adeiladu ar sylfeini cryf.  Mae ein rhanbarth eisoes wedi sefydlu Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol P-RC ac wedi gweithio gyda Nesta i greu fframwaith Sgiliau Parod ar gyfer y Dyfodol. Mae Menter yma i ategu’r rhaglenni a’r mentrau hyn – ychwanegu momentwm a chanolbwyntio ymhellach i ddiwallu anghenion cyflogwyr a dysgwyr ledled De-ddwyrain Cymru.

 

Mae 2022 eisoes yn cael ei hystyried gan lawer fel blwyddyn nodedig ar gyfer sgiliau a hyfforddi’r dalent yn ein rhanbarth – a bydd y tîm yma ym Menter yn chwarae ein rhan wrth gyflawni’r angen a llywio’r ddadl ehangach.

 

Pob wythnos, byddwn yn dod â’r newyddion a’r mewnwelediadau arbenigol diweddaraf i chi ar gyfer cyflogwyr, pobl sy’n awyddus i ddysgu sgiliau newydd – a’r gymuned sgiliau ehangach.

 

Rydym yma i chi, ble bynnag rydych chi ar y daith …

 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn recriwtio ar gyfer dau gyfle newydd cyffrous yn y Tîm Gweithredol: Cyfarwyddwr Strategol – Polisi, Effaith a Phartneriaethau, a Chyfarwyddwr Strategol -Cyfreithiol a Llywodraethu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content