Y Rhaglen Meistri Seiber Unigryw yn Helpu i Lunio ein Heconomi Ddigidol

Categorïau:
Sectorau

Mae Venture yn cefnogi ystod gynyddol o raglenni hyfforddi sydd wedi’u hanelu at feithrin y piblinellau talent sydd eu hangen ar gyfer De-ddwyrain Cymru sy’n perfformio’n dda. Yn y nodwedd Venturescape gyntaf hon yn 2022, edrychwn ar y Rhaglen Meistr Seiber, a grëwyd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a PwC, gan roi gwybodaeth ac arbenigedd o safon fyd-eang i fyfyrwyr sydd â’r uchelgais i lwyddo yn un o feysydd pwysicaf ein heconomi: Seiberddiogelwch.

 

Seiberddiogelwch yw ‘Hwylusydd Mawr’ a ‘Diogelydd Mawr’ y byd digidol i gyd – gan agor gwir botensial sefydliadau a sectorau, yn ogystal â diogelu rhag ymosodiadau seiber. Felly mae P-RC yn cael cryn fraint o fod yn gartref i gwmnïau Seiber o’r radd flaenaf fel Alert Logic, Awen Collective, Thales and Wolfberry (a bleidleisiwyd yn ddiweddar ‘Cwmni Seiber Mwyaf Arloesol y DU’), ynghyd â chydweithrediadau a arweinir gan ddatblygu ac ymchwil fel Canolfan Ragoriaeth fyd-eang Airbus mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch, sydd wedi’i lleoli yng Nghasnewydd. Yn wir, fel rhanbarth, rydym yn mwynhau ecosystem Cyber arbennig iawn sy’n seiliedig ar gydweithio agos rhwng ymchwil a datblygu academaidd, arloesi yn y sector preifat a chymorth y llywodraeth – gan roi maes profi unigryw i ni nad oes gan hyd yn oed Llundain, Efrog Newydd a San Francisco.

 

Does fawr o syndod bod diwydiant Seibr Cymru, yn ôl y Ganolfan Genedlaethol Ecsploetiaeth Ddigidol, yn cyflogi dros 45.000 o bobl ac yn cyfrannu mwy nag £8 biliwn y flwyddyn i economi Cymru. Ein gwaith yn awr yw aros ar y blaen yn barhaus, gan helpu i ddiogelu a galluogi sefydliadau o bob maint ym mhob sector – drwy biblinell seiber-dalent gynaliadwy a adeiladwyd ar fentrau hyfforddi sy’n arwain y diwydiant fel y Rhaglen Meistr Seiber …

 

Rhaglen Meistr Seiber i’n cadw ar y blaen …

 

Mae’r Rhaglen Meistr uwch hon a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â PwC wedi’i hanelu at baratoi gweithwyr proffesiynol diogelwch seibr o’r radd flaenaf sy’n barod am gyflogaeth ar gyfer y cyfleoedd rhyfeddol o amrywiol sydd ar gael yn y byd seibr. Gyda chefnogaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae’r rhaglen MSc wahanol iawn hon yn cynnig profiad dysgu arloesol wedi’i ariannu’n llawn i garfan 15 cryf o bob rhan o’r rhanbarth. Mae’n gweithio mewn partneriaeth ar waith ac yn gwbl wahanol i ddysgu traddodiadol yn yr ystafell ddosbarth, gan ddod â chynghorwyr busnes, arbenigwyr technegol a diwydianwyr o’r radd flaenaf at ei gilydd.

 

Fel canolbwynt Sgiliau a Thalent P-RC, mae Venture yn falch iawn o fod yn hyrwyddo rhaglen MSc unigryw a ddatblygwyd gan yr ymchwilwyr seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio ar y cyd â’r tîm Hacio Moesegol a Seiberddiogelwch yn PwC. Bydd pob myfyriwr ar y rhaglen yn mwynhau mynediad at ymchwil flaenllaw ac ymarfer diwydiant – gyda chyfleoedd heb eu hail i ddysgu gan arbenigwyr seiberddiogelwch a gydnabyddir yn rhyngwladol, drwy gyfuniad o gymorth cwrs, gweithio mewn grwpiau a chanllawiau un-i-un.

 

Gan weithio ar broblemau bywyd go iawn yn labordy seiberddiogelwch a fforensig o’r radd flaenaf Prifysgol Caerdydd, mae gan bob myfyriwr y gefnogaeth a’r anogaeth i hogi eu harbenigedd drwy ddefnyddio’r feddalwedd ddiweddaraf, offer profi treiddio a thechnolegau fforensig. Mae hynny’n unig yn gyfle heb ei ail i’r garfan ddatblygu’r wybodaeth ddamcaniaethol, y ddealltwriaeth uwch a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i feistroli sgiliau cyflawn ar gyfer y ddisgyblaeth hon sy’n esblygu’n gyflym.

 

Glasbrint ar gyfer gweithio mewn partneriaeth sy’n ‘gweithio’

 

I ni fel canolbwynt Sgiliau a Thalent, mae’r math hwn o gydweithio yn rhan allweddol o hyfforddiant yn y dyfodol. Mae’n hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth ar draws y llywodraeth, addysg uwch a diwydiant – gan ddwyn ynghyd y sylfaen ymchwil gref a’r arbenigedd addysgu yn ein rhanbarth, gan roi dewis amgen deniadol i ddysgu unigryw yn yr ystafell ddosbarth; ac, yn hollbwysig, canolbwyntio ar barodrwydd at waith drwy fframwaith addysgu/dysgu sydd wedi’i wreiddio ym myd gwaith go iawn.

 

Mae gweithio gyda PwC wedi creu glasbrint i fusnesau eraill yn y rhanbarth ei ddilyn – gan alluogi sefydliadau i weithio gyda ni i addasu, mireinio ac adeiladu ar y model. Mewn sawl ffordd mae’n cynrychioli map llwybr ar gyfer datblygu sgiliau ar draws ein clystyrau; ac yn sbardun allweddol wrth feithrin y gronfa dalent honno mae angen i ni adeiladu ein henw da o’r radd flaenaf ar gyfer De-ddwyrain Cymru.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content