Y trawsnewidiad mewn trafnidiaeth sy’n creu rhanbarth cysylltiedig, cystadleuol

Categorïau:
Cyffredinol
Prosiectau'r Fargen Ddinesig
Sectorau

Gwelodd heddiw arweinwyr Awdurdodau Lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac aelodau Llywodraeth Cymru yn teithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael golwg ar y cynnydd a gyflawnir gan Raglen Metro a Mwy De Cymru.  

Aeth bws trydan ag Aelodau Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRTA) – a gadeirir gan y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr – ar daith o amgylch y trawsnewidiad mewn trafnidiaeth sy’n dechrau ymddangos ledled y rhanbarth mwyaf poblog yng Nghymru.

Cllr Huw David

Pwysleisiodd y Cynghorydd David bwysigrwydd y rhaglen hon ar gyfer lles economaidd-gymdeithasol pawb ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan egluro:

“Mae a wnelo Metro a Mwy yn gyfan gwbl â chysylltu’n cymunedau, gan ddatgloi’u potensial i ddatblygu – a thanio’r adfywiad economaidd sy’n creu gwerth cymdeithasol cynaliadwy ar gyfer De Cymru gyfan. 

“Mae’r agenda werdd wrth graidd hynny – gan annog symudiad moddol tuag at seilwaith a gwasanaeth cludiant sy’n fwy ystyriol o’r amgylchedd, a adeiladwyd ar fframwaith asesu cyffredin sy’n gweithio ar gyfer dyfodol pawb yn ein rhanbarth.”

O ystyried hynny, siaradasom â’r tîm Seilwaith ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i ganfod beth yn union sy’n digwydd – a beth fydd y canlyniadau yn y pen draw … 

Nerth cyfunol dros ddaioni

“Mae Rhaglen Metro a Mwy De Cymru yn fuddsoddiad cydweithredol gwerth oddeutu £40 miliwn gan bob awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru”, eglura Rob O’Dwyer, Pennaeth Seilwaith Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  

“Mae’n nerth dros ddaioni, sy’n canolbwyntio ar greu rhanbarth mwy cystadleuol, mwy cysylltiedig, a chadarnach – gan gymell adfywio eang, cyflogaeth gynaliadwy a nesáu at economi a chymdeithas wedi’u datgarboneiddio, ledled daearyddiaeth sy’n anferthol amrywiol ac sydd y fwyaf poblog yng Nghymru.”

“Tynnodd y rhaglen arloesol hon ynghyd weledigaethau ac uchelgais cyfunol o ran trafnidiaeth sydd gan 10 awdurdod lleol a chan Llywodraeth Cymru – am y tro cyntaf erioed”, pwysleisia Rob, “drwy’r peiriant a elwir yn CCRRTA: gweithio’n gydweithredol â Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru ac ystod o bartneriaid eraill i gyflenwi seilwaith fydd yn gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol rhanbarth sy’n gartref i 50% o allbwn economaidd Cymru.  

“Felly, mae’r rhaglen gyfan hon yn hanfodol i lwyddiant Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – a Chymru gyfan – yn y dyfodol.”

Helpu i ddatgloi potensial ein rhanbarth

“Mae’n rhaglen sy’n torri tir newydd a ddaw â lefel hollol newydd o symudedd i’n Rhanbarth”, medd Clare Cameron, Rheolwr Trafnidiaeth ac Ynni i dîm Seilwaith Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, “gan alluogi pobl a’u sgiliau i symud yn llawer rhwyddach drwy Dde-ddwyrain Cymru i gyd.

“I bob diben, rydym yn datgloi’r potensial sydd i’w gael ym mhobman yn ein rhanbarth: creu ‘cyfnewidfeydd’ sy’n ymgorffori pob dull o drafnidiaeth ac yn gweithredu fel canolfannau allweddol ar gyfer teithio, gan wella’n sylfaenol gyfleusterau Parcio a Theithio, ynghyd â mannau gwefru trydan, adeiladu rhwydweithiau Metro newydd sbon ac estynedig fydd yn agor a galluogi gwell mynediad at weithgareddau a chyfleoedd llawer ehangach – o waith, hyfforddiant ac addysg i ddiwylliant, adwerthu a hamdden.”

Adeiladir y rhaglen Metro a Mwy gyfan (sy’n cydategu cynllun craidd Metro De Cymru gwerth £734 miliwn) ar Fframwaith Asesu Cyffredin a ysbrydolwyd yn gyfunol, gan sicrhau nad cynllun trafnidiaeth ‘unigol’ yw’r 10 cynllun Cam 1 Metro a Mwy, ond yn hytrach rhaglen gydgysylltiedig strategol o alluogi seilwaith.    

Cysylltu’n rhanbarth fel erioed o’r blaen

Ac mae’r meddylfryd cydgysylltiedig hwnnw yn awr yn cyflenwi rhwydwaith cydgysylltiedig, fel mae Charlotte Davidson, Swyddog Seilwaith yn nhîm Seilwaith Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn egluro:

“Mae’r rhaglen yn rhoi ar waith lefel newydd o gysylltedd ledled y rhanbarth, gyda Cham 1 y rhaglen yn gweld pob un Awdurdod Lleol yn Ne-ddwyrain Cymru yn derbyn cyfran gwerth £3 miliwn tuag at weithredu’u cynllun penodol – gyda phob prosiect yn cael ei ddatblygu mewn modd cynhwysfawr ac yn cael ei brofi am ei addasrwydd strategol, er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu’r meini prawf ‘economaidd’, ‘modd o gyflenwi’ a ‘fforddiadwyedd’ a nodwyd ar gyfer pob un prosiect.

“Caiff pedwar o’r cynlluniau hynny – Cyfnewidfa Dociau’r Barri, Parcio a Theithio Pont-y-pŵl & New Inn, Cyfnewidfa Porth, a Pharcio a Theithio Cyffordd Twnnel Hafren – eu cwblhau yn chwarter cyntaf 2023/24; gyda Therfynfa Fysiau Porthcawl hefyd yn cael ei chyflenwi yn 2023/24.   

“Yn ychwanegol at hynny, mae gwaith datblygu a dylunio Canolfan Drafnidiaeth Abertyleri a Chyfnewidfa Caerffili yn mynd rhagddo, tra bod Blaenoriaeth Bysiau Dwyrain Caerdydd yn rhan o raglen fwy cyffredinol, gyda’r cyllid gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a wnaed yn 2022/23 yn canolbwyntio ar gyflawni’r elfen blaenoriaeth bysiau.

“Mae pob un o’r cynlluniau hyn yn drawsnewidiol yn eu rhinwedd eu hunain.  Gyda’i gilydd, maent yn creu Rhanbarth sy’n gysylltiedig fel erioed o’r blaen – gan agor cyfleoedd bywyd i bobl ym mhob cymuned, gweithredu fel atyniad ar gyfer mewnfuddsoddiad, a chymell llawer gwell gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus sy’n hanfodol i ennill y ras i sero net.”

Cadwch lygad yn agored am ragor o ddiweddariadau am y rhaglen Metro a Mwy sy’n helpu i lunio dyfodol trafnidiaeth yn Ne-ddwyrain Cymru – gan greu rhanbarth mwy cysylltiedig, mwy cystadleuol a chadarnach.

 

#cysylltiedig #cystadleuol #cadarn    

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cyd-noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg (SaTV) yn Eisteddfod Genedlaethol 2024 gyda Phrifysgol De Cymru (USW). 

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content