Y tri busnes ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd sydd wedi ennill Gwobr y Frenhines

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall
Sectorau

Mae tri chwmni ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi ennill Gwobr y Frenhines am Fenter.  Mae’r gwobrau, sydd wedi’u cyflwyno’n flynyddol er 1966, yn cydnabod cyflawniad eithriadol mewn arloesi, masnach ryngwladol, datblygu cynaliadwy a hyrwyddo cyfleoedd.

Roedd y tri ymysg wyth cwmni yng Nghymru a 220 ledled y Deyrnas Unedig i ennill gwobrau eleni.

SPTS Technologies oedd yr unig enillydd o Gymru yn y dosbarth Arloesi.  Mae’r cwmni, sydd wedi’i leoli yng Nghasnewydd, wedi ennill Gwobr y Frenhines yn flaenorol, ar ôl ennill gwobr arloesi yn 2018 a gwobrau masnach ryngwladol yn 2013 a 2017.

Mae SPTS yn cyflenwi cyfarpar prosesu haenellau datblygedig i weithgynhyrchwyr dyfeisiadau microelectroneg a lled-ddargludyddion mwyaf blaenllaw’r byd.  Rhoddwyd y wobr ddiweddaraf hon am fod y cwmni wedi datblygu dull newydd o ddeisio haenellau silicon gan ddefnyddio technegau torri â phlasma.  Mae hyn yn osgoi difrodi disiau, ac mae’n cynhyrchu dyfeisiadau cryfach, mwy dibynadwy a thrwybwn â chyfaint uwch nag oedd yn bosibl cynt.

Mae’r cwmni eisoes yn ennill tua 50% o gyfran y farchnad â’r dechnoleg newydd hon, ac yn ennill cwsmeriaid newydd mewn sectorau newydd.

Roedd Wales Interactive yn un o bedwar cwmni o Gymru i ennill gwobr masnach ryngwladol.  Mae’r cwmni, a leolir ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac a sefydlwyd yn 2012, yn ddatblygwr ac yn gyhoeddwr sydd wedi ennill gwobrau lawer o ran gemau fideo a ffilmiau annibynnol rhyngweithiol.  Drwy bartneriaethau â datblygwyr trydydd parti, maent wedi dod â’u gemau i gyfrifiaduron personol, PlayStation ac Xbox One, yn ogystal â storfeydd lawrlwytho megis Steam, Nintendo Store a Windows Store.

Mae allforion yn ffurfio 94%  o’r holl werthiannau, ac mae gwerthiannau tramor wedi tyfu 503% dros y tair blynedd diwethaf, a’r prif farchnadoedd yw Tsiena, UDA, yr Almaen, De Corea a Rwsia.

Dywedodd y cwmni mewn datganiad:

Mae tîm Wales Interactive yn eithriadol freintiedig o fod wedi ennill Gwobr y Frenhines yn 2020.  Mae’n gyflawniad ardderchog i’n stiwdio, ac mae’n amlygu’r holl waith caled rydym wedi’i wneud dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.  Rydym yn falch o fod yn cynrychioli Cymru’n rhyngwladol ac rydym wrth ein bodd o gael ein cydnabod am greu gemau fideo a ffilmiau rhyngweithiol sy’n diddanu’r byd.”

Y trydydd busnes o’r rhanbarth i ennill gwobr oedd y cwmni o Sain Tathan, Dresd, a enillodd yn y dosbarth datblygu cynaliadwy.  Mae’r cwmni’n adfer ac yn ailddefnyddio setiau ffilmiau a theledu; er enghraifft, ar Atlantis y BBC, pan wnaeth leihau gwastraff i safleoedd tirlenwi 96% a thorri costau clirio 50%.

Mae cwsmeriaid y cwmni yn cynnwys Bafta, British Airways, Comic Relief, Stella McCartney a Vogue, a hyd yn hyn, mae wedi dargyfeirio mwy na 116,000 o dunelli metrig o ddeunyddiau o safleoedd tirlenwi.

Treuliodd y cyfarwyddwr sylfaenu, Lynn McFarlane, fisoedd yn astudio’r diwydiant ffilmiau a theledu, yn ychwanegol at ei blynyddoedd o brofiad mewn datblygu digwyddiadau, i ddatblygu’i syniadau i ddod â mwy o arferion cynaliadwy i’r sector.

A hwythau’n gweithio â chynhyrchwyr mawr, megis NBC Universal a Sony Pictures, ynghyd â gwisgoedd, fe brofodd Dresd y gellid gwneud newidiadau i’r ffordd y caiff cynyrchiadau eu cynllunio a’u cyflawni.  Mae’r cwmni wedi mynd rhagddo i weithio â channoedd o ddylunwyr ac adeiladwyr setiau, gan sefydlu’r ganolfan adfer ffilmiau a theledu gyntaf o’i math, lle mae’n cadw llwyth mawr o setiau a stoc i’w hailddefnyddio a’u llogi.

Dywedodd Lynn McFarlane:

“Rydym yn falch o fod wedi’n cydnabod am ein cyfraniad unigryw at y diwydiant ffilmiau/teledu a digwyddiadau, sy’n dangos cyfeiriad arloesol newydd ar gyfer cynaliadwyedd ar gyfer dyfodol y diwydiannau creadigol.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.