Y Tu Hwnt i Gadernid: Gwneud y Gorau o Adferiad Ar Ôl Covid-19

Categorïau:
Arwain Agweddau

Ysgrifennwyd gan:

Frank Holmes, Cadeirydd.  Partner Sylfaenu, Gambit Corporate Finance LLP

Mae’r ddihareb Siapaneaidd, ‘syrthio saith gwaith, codi wyth gwaith’, yn atseiniol â’r cysyniad o gadernid, sef rhagolwg poblogaidd a dderbyniwyd yn gyffredinol yn ddiweddar gan economegwyr, y llywodraeth ac arweinwyr busnes, a philer Cynllun Economaidd Diwydiannol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae cadernid yn fwy na dim ond y gallu i ddyfalbarhau.

Mae hefyd yn safbwynt sydd wedi’i seilio ar barhau i ganolbwyntio ar y pethau pwysig mewn bywyd yn hytrach na’r hyn sy’n ymddangos fel y peth mwyaf brys sydd yn aml wedi’i liwio gan ddiffyg gwybodaeth ac emosiynau negyddol.

Mae argyfwng byd-eang haint Covid-19 yn ein cymell i asesu’n reddfol y risgiau a’r peryglon i ni’n hunain o gael ein halogi, o golli bywyd a bywoliaeth, yn ogystal â chael ein gwneud yn agored i ddifrod i’n gwead cymdeithasol nad oes modd ei wrthdroi.  Mae brys yn ein gorfodi i weithredu ar unwaith, ond yr hyn sydd ei angen yw dadansoddi systematig, trafodaeth drylwyr, gweithredoedd cynyddrannol a gwerthuso gofalus, nid dim ond o’r sefyllfaoedd achos gwaethaf posibl ond hefyd o’r sefyllfaoedd tebygol ac achos gorau posibl, hefyd.

Felly, gan ragweld amgylchiadau arferol yn dychwelyd, mae’n rhaid inni archwilio technegau  sy’n mynd y tu hwnt i gadernid i feithrin ailgloriannu a gwrth-freuder, gan dderbyn bod yr  unig bethau y gallwn eu rheoli yn y presennol.  Mae gwrth-freuder yn mynd y tu hwnt i gadernid a chryfder.  Mae’r cysyniad o gadernid yn awgrymu gwrthsefyll ysgytiadau ac anhrefn ond ceisio parhau fel roeddem o’r blaen, gan wybod mai’r athroniaeth wrth wraidd y model gwrth-freuder yw elwa o amgylchiadau eithriadol a gwella, oherwydd bod pob ysgytwad yn gyfle i wneud cynnydd.

Mae hyn yn neilltuol o weladwy heddiw gyda dylanwad technoleg ddigidol, cyfrifiannu cwmwl a deallusrwydd artiffisial sy’n ehangu’n gyson.  Bydd yr ychydig fisoedd nesaf yn profi p’un a all rhai o’r technolegau newydd hygyrch hyn, yn neilltuol telegynadledda, ganiatáu gweithio o bell torfol effeithlon i weithwyr ledled llawer o sectorau, cynyddu cynhyrchiant, a chyflymu ailddyfeisio swyddfeydd ac ail-ffurfweddu cadwyni cyflenwi.

Mae teithio busnes, digwyddiadau corfforaethol a chymdeithasol mawr, canghennau banciau, lleoliadau lletygarwch, siopau, a hyd yn oed prifysgolion yn cael eu tanseilio gan ddigideiddio, siopa ar-lein, ac e-ddysgu, gyda gwgu ar arian parod o blaid taliadau digyffwrdd.  Bydd mabwysiadu gweithgynhyrchu darbodus a danfon cydrannau mewn pryd yn colli’u heffeithlonrwydd oherwydd tarfu drwy lefelau isel nifer y stociau.

Yn draddodiadol, mae busnesau wedi gallu nodi cynllunio risg a symud gwaith cynhyrchu o gyflenwyr neu ardaloedd yr effeithiwyd arnynt, ond fe fydd haint Covid-19 yn effeithio ar yr opsiynau hyn yn gydamserol.  Efallai mai dychwelyd at stocrestrau mwy neu gadwyni cyflenwi ecosystemau lleol fydd y drefn arferol newydd, a thrwy hynny ddilysu’r model clystyrau a hyrwyddir ar hyn o bryd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn sectorau o nerth.

Fodd bynnag, fe gymhlethir rhagor ar y newidiadau hyn ym mhatrymau galw gan y ffaith nad yw adnoddau’n llifo’n llyfn o ddiwydiannau sy’n crebachu i ddiwydiannau sy’n ehangu.  Nid dros nos y daw gweithwyr siopau neu staff meysydd awyr yn weithwyr gig neu’n weithwyr adeiladu ar nerth twf yr economi digidol neu brosiectau seilwaith newydd y Llywodraeth.

Er na allwn ddarogan ag unrhyw sicrwydd manwl pa fusnesau, adrannau’r llywodraeth neu sefydliadau fydd yn diflannu oherwydd eu bod yn wynebu’r tarfiadau technolegol, y prinderau sgiliau neu’r symudiadau cadwyni cyflenwi hyn, fe fydd yna golledion sylweddol.  Mae’r argyfwng byd-eang hwn yn cynnig cyfle i fyfyrio ar addasrwydd yr hen gred o “busnes fel arfer”, ac ailystyried ffyrdd newydd o wneud pethau.

Os bu yna erioed amser ar gyfer cydlyniant ar bolisi ar bob lefel o lywodraeth, ffurfio perthnasau newydd rhwng sectorau preifat a chyhoeddus, defnyddio cyflymder i gyflawni, rhwygo rheolau hen-ffasiwn arferol, osgoi rhesymau dros ddweud “Na” a chanfod ffyrdd newydd o wneud i bethau weithio, dyma’r union amser rŵan hyn.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.