Ymagwedd aeddfed a chynaliadwy at ddillad plant

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Mae’r gyfres hon wedi dangos y bydd ein trawsnewidiad i economi wedi ei datgarboneiddio a’i hadeiladu ar ffordd gynaliadwy o fyw yn cyffwrdd â phob rhan o’n bywydau: o’r ffordd rydym yn cynhyrchu gwres, ynni, tanwydd a phŵer, i’r math o adeiladau rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt, y dulliau trafnidiaeth a ddefnyddiwn, y dulliau amaethyddol a ddefnyddiwn i fwydo ein cenedl – a hyd yn oed y ffordd rydym yn gwneud dillad sy’n parchu’r amgylchedd ac yn helpu i ddiogelu’r blaned ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.        

 

Mae cwmnïau micro a BBaChau wrth wraidd y chwyldro hwn, gan ddarparu gwasanaethau cynaliadwy carbon isel a fydd, gyda’i gilydd, yn gyrru’r economi werdd a ffordd newydd o fyw. A byddwch yn dod o hyd i enghraifft ddisglair o hyn yng Nghwm Rhondda, lle mae Emma Easter wedi sefydlu’r busnes teulu Easterkins ym Mlaenrhondda, gan arloesi’r gwaith o ddylunio a chynhyrchu dillad plant cynaliadwy, organig, ‘cadarnhaol o ran yr hinsawdd’.

 

Gan weithgynhyrchu dillad y gall cwsmeriaid ddwlu arnynt a’u trysori – wedi’u gwneud yn dyner â llaw mewn stiwdio sy’n cael ei phweru gan yr haul – mae Easterkins yn defnyddio ffibr organig a deunydd pacio ecogyfeillgar, gan wneud popeth posibl i wrthbwyso unrhyw ôl troed carbon. Gyda’r brand eisoes yn ennill bri, siaradom ag Emma am ei dulliau – ac athroniaeth fusnes sy’n seiliedig ar y gred nad oes angen i adeiladu busnes llwyddiannus fod ar draul y Ddaear …

 

“Dillad Hwyliog a Ffynci sy’n gadarnhaol o ran yr hinsawdd”

 

“Pan ddechreuais Easterkins roeddwn i’n ymwybodol iawn o sut mae ffasiwn cyflym yn effeithio’n negyddol ar yr amgylchedd,” meddai Emma, “ac roedd awydd mawr gen i wneud fy rhan i helpu i leihau’r niwed oedd yn cael ei wneud i’n planed yn enw ffasiwn. Ar ôl gweld Hugh and Anita’s War on Plastic ar y BBC, roeddwn yn ystyried o ddifrif gwneud rhai newidiadau sylfaenol a, gan wybod fy mod am fod yn frand cynaliadwy, dechreuais ymchwilio ac addysgu fy hun yn well ac ystyried ffyrdd i mi allu cyflawni hyn.

“Rhoddais dasg i mi fy hun i greu dillad hwyliog a ffynci y byddai ein cwsmeriaid yn dwlu arnynt ac yn eu trysori, beth bynnag bo’u rhyw, ac i  ymateb i’r ffaith bod cynifer o eitemau’n cael eu lapio mewn plastig a’u cludo o wledydd lle mae amodau gwaith yn aml yn wael ac yn beryglus – a lle mae’n bosibl bod y crys T plentyn yna yr oeddech yn ei lygadu wedi’i wneud gan blentyn yn y lle cyntaf. Rwy’n argyhoeddedig mai ffasiwn gynaliadwy yw’r ffordd ymlaen, sy’n golygu y gall eich rhai bach wisgo dillad o safon gyda chydwybod lân, gan wybod eu bod yn cael eu gwneud yn foesegol gyda deunyddiau organig heb achosi niwed i’r amgylchedd.”

 

“Rydym yn fusnes diwastraff sy’n defnyddio ffabrigau cynaliadwy wedi’u hailgylchu sy’n dod o gwmnïau moesegol” 

 

“Fel busnes diwastraff, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn defnyddio ffabrigau cynaliadwy wedi’u hailgylchu sy’n dod o gwmnïau moesegol.  Rydyn ni’n gwybod bod y diwydiant ffasiwn a thecstilau yn un o’r sectorau sy’n achosi’r llygredd mwyaf ar y blaned, felly rydym wedi gweithio’n galed iawn i sicrhau nad yw’r dewisiadau a wnawn yn niweidio’r amgylchedd – gan ailbwrpasu ac ailddefnyddio cymaint o’r ffabrigau â phosibl, neu ailgylchu unrhyw ffabrig sy’n rhy fach i’w ailddefnyddio.

“Mae wedi bod yn daith lawn dysgu a gwelliant parhaus. Pan ddechreuais Easterkins yn wreiddiol, roedd yn anodd iawn dod o hyd i ffabrigau printiedig organig nad oeddent yn eithriadol o ddrud, felly defnyddiwyd OEKO-TEX i ddechrau, sy’n profi am sylweddau niweidiol o fewn y ffabrig neu’r print, ond nad yw’n ffactor yn yr ystod ehangach o ffactorau amgylcheddol neu gymdeithasol.  Nawr rydym wedi ffurfio partneriaeth yn ddiweddar â phrintiwr ffabrigau yn y DU sy’n cael ei ffabrig jersi cotwm organig o felinau yn y DU a, thrwy hynny, rydym bellach yn symud tuag at ddefnyddio ffabrigau organig yn unig lle bynnag y bo modd a dod o hyd i fwy o ffabrigau sy’n cael eu melino, eu gwau a’u printio yn y DU.

“Mae hyn yn lleihau ôl troed carbon pob dilledyn yn sylweddol gan fod y ffabrigau sy’n cael eu printio yn Tsieina, er enghraifft, yn defnyddio inc adweithiol sy’n gofyn am symiau enfawr o bŵer a dŵr i greu’r print terfynol. Yn y DU, mae inciau pigment yn llawer mwy poblogaidd ac er nad yw’r lliwiau lawn mor llachar o’i gymharu ag inc adweithiol, mae’n llawer mwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar.”

 

“Mae ein holl ddeunydd pecynnu’n gynaliadwy ac yn gwbl ddi-blastig”

 

“Mae ein holl ddeunydd pecynnu’n gynaliadwy. Does dim plastig o gwbl yn ein pecynnu ac rwy’n falch iawn o hynny.  Mae ein papur sidan ‘dim problem’ wedi’i gymeradwyo gan yr FSC, nid yw’n cynnwys unrhyw asid ac mae’n cael ei wneud gan ddefnyddio inciau soi – ac mae’n gwbl ailgylchadwy. Gellir ailgylchu neu ailddefnyddio ein blychau a’n bagiau post hefyd – ac mae’r pecynnu amddiffynnol y mae pob archeb yn cael ei roi ynddo hefyd yn gallu cael ei gompostio. Rydym hyd yn oed yn cludo’r archebion i’r cwsmeriaid neu’n mynd â nhw i’r swyddfa bost mewn car hybrid – felly rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau’r ôl troed carbon.   Nid ydym yn fusnes di-garbon eto – ac rwyf bob amser wedi bod eisiau i ni ddod yn weithlu sy’n gadarnhaol o ran yr hinsawdd – felly rydym wedi ffurfio partneriaeth ag Ecologi, gan dalu ffi fisol iddynt blannu coed a chefnogi’r gwaith o ariannu prosiectau sy’n gyfrifol o ran yr hinsawdd ledled y byd, gan gynnwys yma yng Nghymru.

 

“Mae talu Cyflog Teg yn chwarae rhan enfawr wrth helpu eraill i wneud dewisiadau cynaliadwy” 

 

“Rwyf hefyd yn meddwl bod talu cyflogau teg yn chwarae rhan enfawr wrth helpu eraill i wneud dewisiadau cynaliadwy.  Wedi’r cyfan, os byddwch yn derbyn swm bach, bydd y swm o arian sydd ar ôl gennych ar ddiwedd pob mis yn sylweddol is. Nid yw hyn bob amser yn caniatáu i unigolion wneud dewisiadau cynaliadwy – pan fo cyllid yn dynn, bydd pobl yn prynu’r hyn y gallant ei fforddio ac nid oes unrhyw gywilydd yn hynny!

“Rwy’n obeithiol y bydd busnes Easterkins yn tyfu ac yn fy ngalluogi i ddod yn gyflogwr Cyflog Byw Gwirioneddol yng Nghymoedd y Rhondda. Rydym wedi ein lleoli mewn hen gymuned lofaol a pharth diwydiannol sydd wedi dioddef. Mae swyddi wedi bod yn cael eu colli ers degawdau, mae lefelau tlodi yma’n uchel, felly rwy’n ymwybodol iawn o’r trafferthion ariannol a wynebir gan weithwyr ar gyflogau isel. Rwy’n credu’n gryf ei bod yn bosibl, pe bai pawb yn cael cyflog byw teg, y byddai ganddynt fwy o incwm gwario i wneud y penderfyniad rhwng ffasiwn cyflym a ffasiwn gynaliadwy. Mae dod yn ‘weithlu sy’n gadarnhaol o ran yr hinsawdd’ wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud ac yn un o’r rhesymau pam y gwnaethom ffurfio partneriaeth ag Ecologi, gan sicrhau bod coeden yn cael ei phlannu ar gyfer pob dilledyn a wnawn.

“Rydyn ni’n brosiect sy’n datblygu, gan wella drwy’r amser.” 

 

“Dydyn ni ddim yn berffaith ac rydyn ni’n dal i fod yn brosiect sy’n datblygu. Felly, er nad ydym yn gwneud y crysau T a’r crysau chwys yn ein dewis “crysau T pen-blwydd” ar hyn o bryd, maent yn dod o gyflenwr moesegol ac ecogyfeillgar y tu allan i’r DU – ac rydym yn awyddus i weithio gyda gwneuthurwr lleol ar gyfer ein hanghenion crysau T a chrysau chwys yn y dyfodol. Fy nghenhadaeth yn Easterkins yw codi ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd, chwalu’r ystrydebau a’r arferion niweidiol o fewn y diwydiant dillad plant – a chreu diwydiant a byd sy’n gwneud y peth iawn i bawb.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.