Ymateb Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd i Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru

Categorïau:
Sectorau

MAE Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRCD) wedi cyhoeddi adroddiad heddiw (dydd Llun, yr 11eg o Chwefror) a luniwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru i’w fuddsoddiad gwerth £38.5 miliwn yn y cyfleuster gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd (CSC) yng Nghasnewydd ym mis Gorffennaf, 2017.

Tra bod adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn cydnabod yr ystyriaethau masnachol a’r cyfle economaidd a wthiodd yr angen i sicrhau’r fargen o fewn amserlen â chyfyngiad, mae’n nodi bod y Fargen Ddinesig  – sy’n cynnwys y deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru – wedi symud ymlaen cyn bod rhai o’i phrosesau sicrwydd llawn ar waith.  Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn mynegi y gallai hyn fod wedi golygu bod rhai rhannau o’r broses wedi’u ‘tanseilio’, er eu bod yn dod i’r casgliad bod partneriaid yn fodlon â sut y cafodd risgiau eu rheoli a’u nodi.

Yn eu hymateb heddiw, fe ddywed Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fod gwersi wedi’u dysgu am y broses y maent yn ei dilyn ar gyfer y cyfryw ystyriaethau – yn anad dim oherwydd bod yna yn awr fframweithiau sicrwydd llawn ar waith – ac mae’n mynnu na wnaeth danseilio’i hun yn ystod y broses llunio penderfyniadau.

Dywedodd Peter Fox, Is-gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac arweinydd portffolio ar gyfer y prosiect: “Mae’r defnydd o’r gair ‘tanseilio’ yn awgrymu bod y llunio penderfyniadau yn wallus.  Nid ydym yn credu bod hyn yn wir, ac nid yw adroddiad ehangach Swyddfa Archwilio Cymru yn awgrymu hyn yn ei donyddiaeth na’i gynnwys drwodd a thro.

“O ystyried y gydnabyddiaeth sylfaenol ym mhob rhan arall o’r adroddiad nad oedd Fframwaith Sicrwydd llawn ar waith ar yr adeg, roedd hyn yn fater o amseriad, ac roedd yn adlewyrchu cyfnod embryonig roedd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ynddo bryd hynny.  Gwnaed y penderfyniad â llygad ar y farchnad, ac roedd y tu hwnt i reolaeth llywodraeth, fel sy’n digwydd yn aml yn y byd go iawn.

“Roedd yn rhaid inni gydbwyso dewisiadau yn ymwneud â gweithredu/peidio â gweithredu – ac fe wnaethom benderfynu cael ein barnu am y cyntaf, nid yr ail.

“Os edrychwn ymhle rydym heddiw gyda buddsoddiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn y Catapwlt Lled-ddargludydd Cyfansawdd, sydd wedi’i gyd-leoli â’r Ffowndri; rôl Llywodraeth Cymru gyda sicrhau cydnabyddiaeth o’r sector gan Gomisiwn yr Undeb Ewropeaidd drwy ddatgloi €1.75 biliwn ar gyfer ymchwil ac arloesi, ac o fewn y cyfnod byr cyntaf, 42 o dechnegwyr hynod fedrus sydd yn awr wedi’u recriwtio, cannoedd o swyddi wedi’u diogelu a channoedd yn rhagor o swyddi newydd i’w dilyn; fe gredaf fod y canlyniadau’n siarad drostynt eu hunain”.

Dywedodd Cadeirydd y Cabinet Rhanbarthol, Y Cynghorydd Andrew Morgan, gan ychwanegu: Er gwaethaf yr amserlen gywasgedig, rwyf yn dal yn fodlon ein bod wedi cydymffurfio’n llwyr ag asesiad pum cam y Trysorlys ac wedi adlewyrchu’r holl elfennau craidd sy’n ffurfio’r broses sicrwydd gyfredol.

“Ni chafod dim ei danseilio na’i esgeuluso.  O edrych yn ôl, mae’n anodd gweld sut y gallem fod wedi gwneud dim yn wahanol, ac mae’r adroddiad yn dawel ynglŷn â lle a sut y gallai proses ‘wedi’i rhoi yn y fantol’ fod wedi’n rhoi ni mewn mwy o risg.

“Roedd hwn yn ddarn dwys o waith, ac rwyf yn fodlon bod y diwydrwydd dyladwy arbenigol wedi’n galluogi i wneud y penderfyniad cywir i’n heconomi ac i’n cymunedau – yn awr ac yn y dyfodol.

“Mewn achosion fel y rhain – rwyf yn sicr y gwnawn ei weld dro ar ôl tro wrth inni geisio creu newid sylfaenol yn ein heconomi – mae’n rhaid ichi gydbwyso sicrhau cyfle i gymell newid ac uchelgais gyda phrosesau a threfnau rheoli cadarn ond cymesur.  Popeth yn iawn cael systemau a sicrwydd perffaith – ond mae’r rhain yn tueddu i olygu ychydig iawn i bobl os na chaiff dim ei gyflawni o ganlyniad.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ganol mis Ebrill lansiwyd rhaglenni sgiliau a swyddi newydd mawr - dadorchuddiodd CIPD Wales ei ymgyrch arloesol Hidden In Plain Sight i helpu miloedd o bobl ddifreintiedig i gael gwaith, addawodd Llywodraeth Cymru £13 miliwn i undebau llafur i roi cymorth dysgu ac uwchsgilio a chyflwynodd Daikin a Robert Price gwrs hyfforddi sgiliau undydd arloesol ar y gosodiadau pwmp gwres sy'n helpu i yrru ein chwyldro gwresogi gwyrdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.