Ymestyn rheilffordd Cwm Ebwy i Abertyleri yn agor gorwelion newydd

Categorïau:
Sectorau

Mae Rheilffordd Cwm Ebwy (RhCE) – llinell gangen o Brif Reilffordd y Great Western – wedi cael effaith sylweddol ar Flaenau Gwent o ran adfywiad, gan gynyddu cysylltedd a hygyrchedd ers ei hail-agor i deithwyr dros ddegawd yn ôl.

Dangoswyd llwyddiant RhCE gyda nifer y teithwyr yn llawer uwch na’r amcangyfrifon cychwynnol, a bydd yr estyniad llinell newydd arfaethedig i Abertyleri gan gynnwys cyfleuster parcio a theithio ar gyfer 100 o gerbydau, yn cynyddu hygyrchedd a chysylltedd ymhellach ar gyfer rhanbarth Abertyleri.

Cefnogir llwyddiant RhCE gyda thystiolaeth gan gyflogwyr lleol a newidiodd batrymau shifft ar gyfer gweithwyr oedd yn teithio ar y trên, ac mae wedi cynnig dewisiadau newydd i drigolion lleol o ran cyfleoedd cyflogaeth a mynediad at wasanaethau a chyfleusterau, ym Mlaenau Gwent ac yn y rhanbarth.

Bydd yr estyniad i Abertyleri yn cynyddu’r manteision hyn ymhellach ac mae ganddo’r potensial i gynyddu nifer yr ymwelwyr a siopwyr yng nghanol y dref.

I gael gwybod mwy, cawsom sgwrs ag Ellie Fry, Pennaeth Adfywio a Datblygu Blaenau Gwent.

“Buom yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar asesiad a oedd yn dangos bod y brif linell i Lynebwy wedi rhoi llawer o fanteision economaidd, ond pe baem yn rhoi prosiect at ei gilydd gydag Abertyleri, y byddai hynny’n rhoi mwy fyth o fanteision economaidd i ni.”

Yn allweddol i linell Abertyleri fu’r pryniant tir gan y Cyngor a fydd yn galluogi adeiladu gorsaf reilffordd newydd.

“Rydym yn gobeithio bod y ffaith ein bod wedi cwblhau gwaith dylunio ac wedi prynu’r tir, yn golygu y bydd yr Adran Drafnidiaeth yn rhoi’r arian i ni ddod â’r llinell yn ôl i gael ei defnyddio unwaith eto.”

“Bydd pobl sydd eisiau cyrraedd Caerdydd a Chasnewydd, ac sy’n teithio i Lundain yn gallu gwneud defnydd ohono. Rydym hefyd yn datblygu unedau diwydiannol o amgylch y cwm, felly rydym yn gobeithio y bydd pobl sy’n byw ymhellach i lawr y lein yn teithio i fyny i ddefnyddio’r unedau hyn.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan ddadlennodd Gwyddor Data Dynol, a gefnogir gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, eu llwyfan www.PrevalenceUK.com ddiwedd mis Gorffennaf, gwnaeth fwy na gwneud hanes. Fe gymerodd gam aruthrol fawr dros ddadansoddi iechyd byd-eang, drwy’r byd …

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.