Yr Hwb Arloesedd Seibr: cyrraedd cerrig milltir ar daith trawsnewid

Categorïau:
Buddsoddiadau

Agorodd y cyhoeddiad am Hyb Arloesedd Seibr o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Mai eleni orwel newydd ar gyfer economi ddigidol, sylfaen dalentau, a diogelwch ein Rhanbarth.

Mae’r ganolfan arloesi gyntaf hon yn cael ei harwain gan Brifysgol Caerdydd, gyda phartneriaid yn cynnwys Airbus, Alacrity Cyber, CGI, Thales NDEC, Tramshed Tech, a Phrifysgol De Cymru – gan ddod â phartneriaid diwydiant, llywodraeth ac economaidd at ei gilydd mewn dull cydlynol o ran sgiliau, arloesi a chreu mentrau newydd, gyda’r nod o drawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn un o glystyrau seiber mwyaf blaenllaw’r byd erbyn 2030.

Erbyn diwedd y degawd hwn, nod yr Hwb yw bod y sector seiberddiogelwch yng Nghymru wedi tyfu mwy na 50% – gan greu mwy na 25 o gwmnïau twf uchel, gan ddenu £20m+ mewn buddsoddiadau ecwiti preifat, a hyfforddi mwy na 1,500 o unigolion seibr-fedrus i gyflawni potensial cynyddol yr ecosystem newydd anhygoel hon.

Mae’r daith eisoes ar y gweill i gyflawni’r uchelgeisiau diffiniol rhanbarthol hyn – gyda heddiw yn gweld lansiad cyberinnovationhub.wales i gyd-fynd â ‘Cyber Monday’ – a buom yn siarad â Pete Burnap, sbardun allweddol yr Hyb ac Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd, ar y daith hyd yn hyn, a’r cynnydd sy’n cael ei wneud tuag at ‘lansiad caled’ o’r Hwb yng ngwanwyn 2023 …

Chwyldro yn adeiladu sylfaen

pete-burnap-cardiff-university-CIB

“Mae’r flwyddyn neu ddwy ddiwethaf eisoes wedi gweld rhyw fath o chwyldro yng ngalluoedd ac arferion seibr ein rhanbarth – gan baratoi’r ffordd i lawer mwy ddod yn 2023.

“Roedd symud ein Hysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg i mewn  i adeilad Abacws yn newid y gêm gyfan ynddo’i hun, gan roi llawer o olau naturiol i ni a llawer o le i gydweithio – a rhwydwaith o gyfrifiaduron personol sy’n rhedeg oddi ar y prif rwydwaith, sy’n caniatáu inni wneud pethau mewn dadansoddi malware, peirianneg gwrthdroi a threialu profion na allem eu gwneud o’r blaen. Mae’r trawsnewidiad hwn ar ei ben ei hun wedi bod yn newid mawr – gan brofi’n wych ar gyfer addysgu ymarferol a darparu profiad dysgu gwirioneddol ymgolli i’n myfyrwyr.

“Mae’r labordy Ymosodiad Seiber ac Amddiffyn newydd wir yn  dod â seiber yn fyw, gyda buddsoddiad o £1.2m mewn cit yn rhoi llinell gynhyrchu gweithgynhyrchu bach a dinas fach glyfar i ni – meddyliwch amdanynt fel efeilliaid digidol cysylltiedig – sy’n ein galluogi i rithio rhwydweithiau, gwylio ymosodiad ransomware yn digwydd mewn amser real, a dysgu sut i ddelio ag ef.

“Mae cael rhwydwaith cyfrifiadurol rhithwir ar raddfa yn golygu y gall ein myfyrwyr fynd i’r afael ag ymosodiad seibr ar ysbyty  – i gyd mewn amser real – ac mae’r gallu newydd hwn wedi ein galluogi i gynhyrchu canlyniadau ymchwil sy’n dangos i weddill y byd sut i ddelio ag ymosodiad seiber mewn unrhyw nifer o ffyrdd newydd. Ni fyddai dim o hyn yn bosibl heb y seilwaith a’r buddsoddiad newydd, ac mae’n rhoi cipolwg i ni o’n potensial pan fydd yr Hwb yn cael ei lansio’n llawn yn 2023.

“Erbyn hynny, bydd holl sylfaen yr Hwb ar waith, gyda’r holl rannau symudol yn gweithio gyda’i gilydd, ond hyd yn oed yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn cymryd camau breision mawr.

Cynlluniau mireinio, ymgysylltu â mentrau, adeiladu momentwm ...

“Mae’r haf a’r hydref wedi gweld llawer o’r llathenni caled yn cael eu cynnwys, gyda llofnodi Llythyr Cynnig Grant rhwng Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Llywodraeth Cymru, a Phrifysgol Caerdydd, Matthew Turner yn ymuno â ni fel Pennaeth Gweithrediadau, recriwtio ar gyfer rolau eraill sydd ar y gweill yn dda – a chynlluniau wedi’u cwblhau ar gyfer tîm gweithredol yr Hwb a gwelyau prawf ychwanegol i symud i Sparc.

“Yn ystod y cyfnod hwnnw rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid  yn y diwydiant Airbus, CGI a Thalesac yn meithrin perthnasoedd newydd gyda rhanddeiliaid ychwanegol, i fireinio ein cynlluniau strategol – gan ddod â deialog barhaus mewn meysydd hanfodol fel adeiladu piblinellau talent seiber, effaith rheoliadau a defnyddio technolegau arloesi posibl – yn ogystal â siarad â chwmnïau ledled y rhanbarth i asesu galw diwydiant am seiber aflonyddgar atebion, sydd wedi bod yn amhrisiadwy wrth nodi tueddiadau’r farchnad, deall anghenion cwsmeriaid, datblygu cynigion gwerth a llunio llwybrau posibl i’r farchnad.

“Drwy gydol hyn i gyd, rwy’n falch iawn o ddweud ein bod hefyd wedi bod yn cefnogi nifer o brosiectau arloesol sy’n cael eu rhedeg gan entrepreneuriaid graddedig, yn ogystal â helpu i gefnogi tri busnes seiber newydd i ddod yn rhan o’n hecosystem, felly mae’r momentwm yn dechrau adeiladu cyn lansio’n galed y flwyddyn nesaf.

Allwedd cydweithredu i greu byd cyntaf

“Nid yw’r ystwythder a’r awydd am gydweithio a ddangosir gan yr holl randdeiliaid yn ein rhanbarth byth yn peidio â’m syfrdanu, ac maen nhw’n ddau o’r rhesymau pam ein bod ni’n gwybod bod gennym ni’r hyn sydd ei angen i fod yn glwstwr seiber blaenllaw. Profwyd hynny i mi y llynedd – pan oedd sgwrs gyda  PwC wedi esblygu i fod  yn MSc Seiberddiogelwch a Thechnoleg llawn sy’n cynnig dysgu technegol unigryw o ddwfn, gan gynhyrchu pobl lefel meistr parod ar gyfer PwC  a phob cwmni arall i’w gyflogi yn y Rhanbarth. Y munud yr oeddem wedi gweithio allan y cynnig ar gyfer rhaglen Meistr newydd sbon, cefnogodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd y cyfan – gan ddangos yr hyfdra a’r uchelgais y mae angen i ni ei arddangos bob dydd, os ydym am fachu beth sy’n foment mewn amser i greu rhywbeth arbennig iawn, yma yn Ne-ddwyrain Cymru.

“Mae lansio’r Hwb Arloesedd Seiber wedi cadarnhau ac adeiladu ar yr holl gydweithio ac ystwythder hwnnw, ac yn hynod felly. Mae cael y gallu seibr o safon fyd-eang hwnnw ar gyfer ein Rhanbarth yn datgloi’r holl botensial sydd gennym i sefydlu clwstwr seiber blaenllaw – sydd yn ei dro  yn galluogi ac yn grymuso pob sector yn ein heconomi i ddod y gorau y gall fod.

“Mae’r posibiliadau bron yn ddiddiwedd. Bydd gennym y gallu a’r gallu i gymryd cwmnïau mewn sectorau fel y sectorau modurol a gweithgynhyrchu hyd at lefel hollol newydd. Mae’r mentrau hynny’n symud tuag at dechnolegau a phrosesau craff, sy’n eu hagor i bosibiliadau newydd anhygoel – ond hefyd ymosodiadau seiber hefyd. Gallwn eu diogelu a’u galluogi ar yr un pryd, gan ddod ag effaith lluosydd go iawn i’n heconomi gyfan – ar draws sectorau sy’n tyfu’n gyflym o werth uchel sy’n cynnwys gwasanaethau ariannol a gwasanaethau proffesiynol, y profwyd eu bod yn darparu ffyniant i’r Rhanbarth.

Tyfu'r sgiliau a meithrin y dalent

“Ni allai amseriad yr Hwb fod yn well o safbwynt sgiliau, chwaith. Mae gan Met Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru gyrsiau achrededig y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol ar lefel graddedigion neu ôl-raddedig – ac mae ein hysgol a’n hysgolion yn gwneud yn arbennig o dda gyda’u rhaglenni  Cyber First. “Gall yr Hyb atgyfnerthu hynny – a llenwi’r bylchau, hefyd, o ran uwchsgilio ac ailsgilio ein gweithlu presennol, trwy doriadau dysgu byr a sbrintiau hyfforddi sydd wedi’u teilwra i wahanol sectorau. Bydd hynny wir yn ein gwthio ni ymlaen, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol – gan ehangu’r twndis i ddod â llawer o bobl newydd o bob cefndir a chymuned i mewn. “Dyna un o’r rhesymau pam mae’r profiad dysgu ymdrochol mor bwysig. Mae wir yn dod â’r holl bwnc seiber yn fyw – gan droi ar y bwlb golau seiber i rywun sy’n gweithio mewn diwydiant arall, neu ddisgybl ym Mlwyddyn 9, felly maen nhw’n meddwl ‘gallaf wneud hynny’. “Mae cymaint o wahanol lwybrau i yrfa mewn Seiber. Oes, mae’r llwybr academaidd – ond hefyd llwybr llawer mwy galwedigaethol ar gyfer pobl sydd â sgiliau ymarferol a datrys problemau ‘naturiol’. Mae llawer o gymunedau yn ein rhanbarth sydd â’r sgiliau sy’n canolbwyntio ar beirianneg, felly unwaith eto, mae gennym botensial enfawr i ddod yn gatalydd ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth mawr, ledled De-ddwyrain Cymru. “Mae’n ymwneud ag agor llygaid, ac ennill calonnau a meddyliau, felly mae’n dda adrodd bod heddiw yn gweld lansiad ein gwefan, cyberinnovationhub.wales – porth a fydd yn tyfu’n sylweddol yn ystod y misoedd nesaf, wrth i ni gael mwy a mwy o bobl yn rhan o’n cenhadaeth. “Rydyn ni wedi dechrau’r daith – ac mae’r gorau eto i ddod, wrth i ni gyflenwi’r sgiliau i gefnogi clwstwr Seiberddiogelwch blaenllaw, yn ogystal â chlystyrau blaenoriaeth eraill fel FinTech a MedTech sydd wrth wraidd tyfu economi sy’n addas i’r dyfodol ac sy’n perfformio’n dda.” Gyda Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyfrannu  £3 miliwn at y buddsoddiad o £9.5 miliwn, sy’n cyfateb i £3 miliwn gan Lywodraeth Cymru i  helpu i ddod â’r Hwb Arloesedd Seibr yn fyw, byddwn yn cynnal cyfres o fideos byr dros yr wythnosau nesaf, gan dynnu sylw at fewnwelediadau pellach gan yr Athro Pete – a thynnu sylw at sut y gall pobl gymryd rhan mewn ffenomen unigryw sy’n addo bod yn gatalydd mor bwysig ar gyfer ein twf economaidd,  ac yn rhan hanfodol o’n diogelwch seiber cenedlaethol.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content