Yr Ymchwil a Datblygu o safon ryngwladol sy’n pweru’r Seiber gorau o’i fath ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Sectorau

Cyfweliad â Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd. 

 

Roedd erthygl flaenorol yn ein cyfres “Digital Drivers of CCR” yn cynnwys mewnwelediadau addysgiadol Damon Rands, Sylfaenydd Wolfberry Cybersecurity, a wnaeth daflu oleuni disglair ar sut mae busnesau ledled de-ddwyrain Cymru yn elwa ar alluogwr allweddol sy’n hanfodol i unrhyw fenter sy’n cael ei phweru’n ddigidol – sef y seiberddiogelwch 24/7/365 sy’n diogelu’r cysylltedd digidol ac amgylcheddau technoleg amrywiol iawn sy’n nodweddu ein rhanbarth fwyfwy.

 

Nododd Damon pa mor agos y mae cydweithio agos rhwng Busnes, Llywodraeth a’n Prifysgolion o’r radd flaenaf wedi llunio ‘Gwely Prawf Seiber’ unigryw yma yn P-RC – ac yn y nodwedd ‘Seiber Rhan 2’ hon, cawn ‘Bersbectif Ymchwil a Datblygiad’ gan Pete Burnap, un o arbenigwyr Seiber byd-eang mwyaf blaenllaw’r byd academaidd.

 

Mae ehangder a dyfnder gwaith arloesol Pete ar draws Seiber a meysydd ehangach Gwyddor Data yn syfrdanol. Y tu hwnt i’w ‘swydd bob dydd fel Athro’, mae Pete hefyd yn gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Seiberddiogelwch Caerdydd, yn ogystal â chyfarwyddwr unig Ganolfan Ragoriaeth fyd-eang Airbus mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch … cyd-gyfarwyddwr y Cyflymydd Arloesi Data chwyldroadol sy’n seiliedig ar P-RC … ac aelod uchel ei barch o Gyngor Deallusrwydd Artiffisial Llywodraeth y DU. Yn ffodus, llwyddodd Pete i ddod o hyd i’r amser i ledaenu gwyddoniaeth ddofn i drosolwg hynod ddiddorol o sut mae’r byd academaidd a diwydiant CCR yn gweithio gyda’i gilydd i arwain y byd seiber – ac ar yr un pryd yn cynnig gweledigaeth gymhellol o ble y gallai’r disgyblaethau data hyn sy’n newid gemau fod yn mynd â ni yn y dyfodol agos ….

 

Trwy gydweithredu, rydym wedi creu algorithmau canfod maleiswedd uwch ac wedi integreiddio modelau asesu risg newydd sy’n canolbwyntio ar y nod ym musnes Airbus

 

“Mae cydweithio wrth wraidd Seiber yma yn P-RC. Rwy’n arwain Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer ymchwil seiberddiogelwch yn Airbus Cyber Innovation ar secondiad rhan-amser – ac rwy’n gyfarwyddwr unig Ganolfan Ragoriaeth fyd-eang Airbus mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch – felly rwyf wedi llwyddo i weld drosof fy hun sut y gall yr ysbryd partneriaeth hwn greu datblygiadau mawr megis algorithmau canfod maleiswedd uwch, yn ogystal â’r modelau newydd ar gyfer asesu risg sy’n canolbwyntio ar nodau sy’n cael eu hintegreiddio i fusnes byd-eang Airbus. Ers 2012 rydym wedi sefydlu tîm ymchwil rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr technegol a chymdeithasol, gyda phrosiectau cydweithredol yn derbyn cyllid sylweddol gan Airbus, Endeavr Wales a Chynghorau Ymchwil y DU – ac mae’r cydweithrediad hwn rhwng diwydiant, Llywodraeth Cymru a’r gymuned Ymchwil a Datblygiad ehangach yn glasbrint ar gyfer y ffordd ymlaen, yn fyd-eang ac yma yn ein rhanbarth.

“Mae’r cydweithrediadau masnachol hynny’n dechrau dwyn ffrwyth.  Mae ein Rhaglen Meistri Seiber newydd yn cael ei chynnal mewn partneriaeth â PwC a P-RC ac yn dod â charfan o 15 o bob rhan o’r rhanbarth at ei gilydd. Mae’n gweithio mewn partneriaeth ar waith ac yn gwbl wahanol i ddysgu traddodiadol yn yr ystafell ddosbarth, gan ddod â chynghorwyr busnes, arbenigwyr technegol a diwydianwyr o’r radd flaenaf at ei gilydd.  Ac mae ein gwaith gyda Thales yn y Ganolfan Genedlaethol Ecsbloetio Digidol yng Nglyn Ebwy yr un mor arloesol – sy’n dangos cryfder enw da Prifysgol Caerdydd am weithio gyda diwydiannau i ddarparu atebion Seiber, Deallusrwydd Artiffisial a Gwyddor Data yn y byd go iawn.

 

“Mae’r holl waith partner cysylltiedig, cydlynol, ymarferol hwn yn hanfodol mewn nifer o ffyrdd – nid yn unig wrth greu atebion cydweithredol y mae mawr eu hangen, ond hefyd wrth ddechrau adeiladu màs critigol o sgiliau seiber cynaliadwy mewn rhannau o’n rhanbarth sydd angen adfywiad cryf.  Mae’r set sgiliau Seiberddiogelwch yn ymarferol iawn ac yn addas i feddwl rhesymegol sy’n mwynhau creu problemau a’u datrys – ac rydym yn gweld ymgyrchoedd recriwtio mawr yn cael eu rhedeg gan rai o’n partneriaid masnachol fel CGI ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sydd i gyd yn argoeli’n dda ar gyfer ecosystem seiber gref sy’n cyflogi ystod amrywiol o bobl yn P-RC.

 

Mae ein gwaith gydag Airbus, PwC a Thales yn dangos enw da cynyddol Prifysgol Caerdydd am ddarparu atebion seiber yn y byd go iawn

 

“Mae’n bwysig iawn gwybod bod pobl yn eistedd wrth wraidd ein holl weithgarwch mewn seiber, data, dadansoddeg a Deallusrwydd Artiffisial. Mae diogelwch systemau, prosesau a data yn cael effaith enfawr ar bob un ohonom, yn y gwaith ac yn ein bywydau pob dydd.  Felly, ie, rydym wedi cymryd camau breision mewn dysgu peirianyddol dros y deng mlynedd diwethaf, i’r pwynt lle’r ydym yn awr yn mynd i’r afael â ‘natur’ wirioneddol endid peryglus fel cyswllt maleisus – ac adeiladu’r amgylchedd ymateb awtomataidd a all wneud y penderfyniad cywir wrth ddelio â’r bygythiad hwnnw.  Ond mae’n ymwneud â phobl o hyd – y bobl y mae angen i ni eu hamddiffyn a’r bobl sy’n creu’r bygythiad hwnnw yn y pen draw.  Mae hynny’n golygu ein bod yn gweithio’n agos gyda gwyddonwyr cymdeithasol yn ogystal â gwyddonwyr data – mewn partneriaeth â seicolegwyr a throseddwyr yn ogystal ag arbenigwyr mewn STEM – i adeiladu’r systemau gwybodaeth sy’n gallu gwneud y dewisiadau cywir a gwneud y penderfyniadau cywir.”

 

“Does dim modd tanbrisio cwmpas a graddfa ein gwaith yn y maes hwn.  Gellir mesur ei bwysigrwydd ar lefel gymdeithasol a hyd yn oed athronyddol, yn ogystal ag o ran mwy o berfformiad sefydliadol, ariannol ac economaidd – gan godi cwestiynau bywyd go iawn fel “Pam mae pobl yn creu’r maleiswedd hwn?” a “Beth yw eu gwir gymhelliant?”  Mae’r rhain yn gwestiynau y mae angen i ni eu deall yn llawn os ydym am ddarparu’r atebion seiberddiogelwch cywir – a dyna pam mae ein tîm 20 cryf wedi bod yn ymwneud â thros £19m o ddyfarniadau a buddsoddiadau sy’n canolbwyntio ar uno deallusrwydd artiffisial, seiberddiogelwch, risg a chyfalaf dynol, gan roi gwell dealltwriaeth i ni o’r ‘Pam’ y tu ôl i fygythiadau seiber-droseddu a diogelwch yn gyffredinol: gyda dadansoddeg seiberddiogelwch yn ein galluogi i astudio ‘modus operandi’ gwirioneddol yr ymosodwyr. Mae’n faes hynod gymhleth sy’n rhoi’r disgyblaethau gwyddor data gyda phatrymau prosesau meddwl ac ymddygiadau dynol amrywiol – gan roi ein gwaith yma yn P-RC ar flaen y gad mewn diwydiant seiber sy’n gallu gyrru a diogelu ein byd digidol cyfan.”

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Gyda chwyldro digidol yn newid wyneb mentergarwch ym mhob sector masnachol, mae'n hawdd anghofio bod ein sector cyhoeddus wedi bod yn ail-lunio'r gwasanaethau rheng flaen y dibynna poblogaeth gyfan arnynt - a thrwy hynny arwain lefel o arloesi digidol na ellid fod wedi ei ddychmygu ond ychydig yn ôl.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.