Y Newyddion Diweddaraf

Mae Cronfa Her Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC) bellach yn derbyn datganiadau newydd o ddiddordeb ac yn ceisio syniadau ar gyfer heriau gan gyrff y sector cyhoeddus.
Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £4.4m gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae Zip World, sy'n enwog yng Ngogledd Cymru am fod â’r llinell sip gyflymaf yn y byd, wedi dod â'u brand unigryw o dwristiaeth antur i ganol gwlad fynyddig y Rhigos. Gyda'r nod o roi hwb i economi De Cymru, wrth ddefnyddio'r dirwedd drawiadol i adfywio’r eicon hwn o hanes glofaol y rhanbarth, agorodd y safle i'r cyhoedd ar 26 Ebrill. Yn awyddus i weld y trawsnewidiad rhyfeddol hwn a chael profiad o Zip World ein hunain, fe gwrddon ni ag Ellie Watkins, sy'n rheoli'r holl weithgarwch marchnata lleol, a'r tîm ehangach i ddeall mwy am hanes Zip World Tower a’i gynlluniau presennol ac i’r dyfodol, a sut brofiad ydy gweithio yno.
Yr hydref diwethaf, buom yn siarad â Leigh Hughes, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, i gael ei bersbectif ar sut yr oedd Strategaeth Sgiliau 2019-2022 wedi datblygu drwy sioc y pandemig. Chwe mis ymhellach yn ddiweddarach, gwnaethom ddal i fyny â Leigh am ddiweddariad yn y gwanwyn ar yr hyn a fu'n ddau chwarter busnes rhyfeddol o wydn i lawer o sectorau ....
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymeradwyo’r pum mlynedd nesaf o gyllid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar ôl Adolygiad Gateway llwyddiannus a Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymeradwyo’r pum mlynedd nesaf o gyllid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar ôl Adolygiad Gateway llwyddiannus a amlygodd “nifer o lwyddiannau arwyddocaol ledled y Fargen hyd yn hyn.” “nifer o lwyddiannau arwyddocaol ledled y Fargen hyd yn hyn.”
Ar anterth y pandemig, gwnaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fuddsoddiad ecwiti o £2 filiwn yn un o'r mentrau gofal iechyd mwyaf arloesol yn ein rhanbarth - ac yn wir unrhyw le yn Ewrop. Y cwmni hwnnw yw Pharmatelligence: Ymgynghoriaeth Data Gofal Iechyd unigryw ac arloesol sydd dros y degawd diwethaf wedi meithrin enw da yn fyd-eang am ddarparu tystiolaeth arbenigol, annibynnol y byd go iawn ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd a'r diwydiant fferyllol.
Dysgodd argyfwng COVID lawer o bethau i ni am ein blaenoriaethau mewn bywyd - a beth mae 'ailgodi’n gryfach' yn ei olygu i Gymru sy'n gynhwysol, yn gysylltiedig ac yn gallu manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sy'n aros i ni yn y bedwaredd oes ddiwydiannol gan gynnwys y manteision cynaliadwyedd y byddwn yn eu hennill o fyd sydd â llai o gymudo a mwy o gydweithio gartref / yn lleol. Gwelodd y pandemig hefyd dwf cwmni arloesol gyda gweledigaeth i adeiladu'r seilwaith a darparu'r gwasanaethau digidol a fydd yn helpu i wireddu'r Gymru ffyniannus honno – gyda buddsoddiad mawr yn Spectrum sy’n addo gwasanaeth digidol newydd o ansawdd uchel i fusnesau, cartrefi a chymunedau ledled De Cymru.
Mae Infuse – Innovative Future Services yn rhaglen gwerth £5.6 miliwn i gefnogi awdurdodau lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael gafael ar sgiliau, dulliau ac offer newydd sy'n gwella eu gallu i arloesi.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.