Y Newyddion Diweddaraf

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.
Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.
Mae Venture yn cefnogi ystod gynyddol o raglenni hyfforddi sydd wedi'u hanelu at feithrin y piblinellau talent sydd eu hangen ar gyfer De-ddwyrain Cymru sy'n perfformio'n dda. Yn y nodwedd Venturescape gyntaf hon yn 2022, edrychwn ar y Rhaglen Meistr Seiber, a grëwyd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a PwC, gan roi gwybodaeth ac arbenigedd o safon fyd-eang i fyfyrwyr sydd â'r uchelgais i lwyddo yn un o feysydd pwysicaf ein heconomi: Seiberddiogelwch.
Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Mae ein herthygl 'Venturescape' gyntaf yn 2022 yn archwilio craidd dysgu cydweithredol sy'n rhedeg drwy un o sectorau blaenoriaeth allweddol P-RC: y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CLlC) sydd wedi tyfu o nerth i nerth fel cynhyrchydd blaenllaw o ddyfeisiau silicon o'r radd flaenaf mewn radiws o 20 milltir o amgylch Casnewydd.
Mae trydedd flwyddyn trydedd ddegawd yr 21ain ganrif yn addo bod yn daith sgiliau sy’n wahanol i unrhyw un arall. Mae'r adferiad economaidd, y pedwerydd chwyldro diwydiannol a'r ras i sero oll yn cynrychioli cyfleoedd mawr yn ogystal â heriau sylweddol. Os gallwn 'wneud pethau'n iawn' o safbwynt sgiliau, yna bydd dyfodol ein rhanbarth yn seiliedig ar weithlu gwydn ac ystwyth, cronfa dalent ehangach a dyfnach, sefydliadau sy'n perfformio'n well, gwell swyddi yn nes at adref a mwy o ffyniant ym mhob cymuned.
Mae Rheilffordd Cwm Ebwy (RhCE) - llinell gangen o Brif Reilffordd y Great Western - wedi cael effaith sylweddol ar Flaenau Gwent o ran adfywiad, gan gynyddu cysylltedd a hygyrchedd ers ei hail-agor i deithwyr dros ddegawd yn ôl.
Mae gan gyfnewidfa drafnidiaeth newydd ar gyfer y Barri'r potensial i ddenu buddsoddiad economaidd newydd i gwr yr orsaf, canol y dref, a'r ardaloedd cyfagos.
Nod prosiect Metro+ Pont-y-pŵl a New Inn yw torri'r cylch presennol o gyfleusterau a gwasanaethau gwael drwy ddarparu cyfnewidfa, gan alluogi'r orsaf i weithredu fel gorsaf deithio ranbarthol. Mae’r gwaith o ddiweddaru'r orsaf reilffordd anghysbell hon yn golygu creu 160 o leoedd parcio, gan gynnwys lleoedd i wefru cerbydau trydan, i wneud yr orsaf yn gysylltydd hanfodol i'r rhanbarth.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.