Y Newyddion Diweddaraf

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cyhoeddi lansio canolfan Sgiliau a Doniau newydd, a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion sgilio cyflogwyr a gweithwyr y dyfodol ledled De-ddwyrain Cymru.
Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r ymgyrch 'Menywod mewn Arloesedd' wedi tynnu sylw at yr entrepreneuriaid benywaidd arloesol sydd wedi mynd i'r afael â rhai o'r heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mwyaf a wynebwn - o newid yn yr hinsawdd i drafnidiaeth lanach a gwell gofal iechyd - gan greu cymuned gydweithredol o fenywod sy’n dangos esiampl, gan rannu gwybodaeth ac annog twf entrepreneuraidd i fenywod ledled y DU.
Newid yn yr Hinsawdd yw un o'r heriau mwyaf tyngedfennol y mae’r ddynolryw erioed wedi eu hwynebu. Pan rybuddiodd Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig yn 2018 fod gennym lai na 12 mlynedd (9 bellach) i osgoi methiant yr hinsawdd, nid mater o or-ddweud na chwyddo’r stori i ddenu darllenwyr oedd hi. Barn arbenigwyr byd-enwog wedi dwys ystyried oedd ein bod mewn perygl o greu dyfodol anghynaliadwy i'r cenedlaethau a ddaw. Dangosodd Adroddiad Risgiau Byd-eang Fforwm Economaidd y Byd 2020 yn fanwl y risg hirdymor sy'n ein hwynebu ni i gyd os na newidiwn yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn pweru ein diwydiant a’n trafnidiaeth, yn cynhesu ein cartrefi, yn tyfu ein bwyd, yn mynd i’r gwaith, yn dosbarthu ein nwyddau ac yn defnyddio'r cynhyrchion a'r gwasanaethau mae arnom eu hangen i fyw’n waraidd.
Rydym i gyd wedi dioddef rhwystredigaeth teclynnau neu gyfarpar yn methu cyn y dylen nhw - a'i chael yn rhy anodd, yn rhy ddrud neu'n ormod o drafferth i'w trwsio. Mae'n ymddangos bod modws-operandi ffaeledig o'r fath tyfu i fod yn feddylfryd ‘fel’na mae hi', ond mae gwastraff a'r angen i waredu'r nwyddau hyn yn niweidiol i'r amgylchedd - ac yn mynd yn groes i’r ymgyrch i ddatgarboneiddio, gan ei fod yn annog cynhyrchu mwy o nwyddau (diangen yn aml). Mae cynhyrchu'r nwyddau hynny, wrth gwrs, yn gofyn am ddefnyddio deunyddiau crai ac ynni - ac yn yr UE amcangyfrifir mai dim ond 5% o werth y deunydd crai gwreiddiol sy'n cael ei adennill pan gaiff nwyddau eu llosgi fel gwastraff.
Mae'r gyfres hon wedi dangos y bydd ein trawsnewidiad i economi wedi ei datgarboneiddio a’i hadeiladu ar ffordd gynaliadwy o fyw yn cyffwrdd â phob rhan o'n bywydau: o'r ffordd rydym yn cynhyrchu gwres, ynni, tanwydd a phŵer, i'r math o adeiladau rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt, y dulliau trafnidiaeth a ddefnyddiwn, y dulliau amaethyddol a ddefnyddiwn i fwydo ein cenedl – a hyd yn oed y ffordd rydym yn gwneud dillad sy'n parchu'r amgylchedd ac yn helpu i ddiogelu'r blaned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Bydd creu economi wedi’i datgarboneiddio sy'n seiliedig ar ffordd gynaliadwy o fyw yn cymryd mwy na 'dim ond' trawsnewidiad yn y ffordd rydym yn rhoi tanwydd yn ein trafnidiaeth, yn pweru ein diwydiant ac yn ysgogi ein hamgylchedd adeiledig. Mae angen rhywfaint o symudiad o ran paradeim yn y ffordd rydym i gyd yn byw - gyda chwmnïau micro a BBaCh wrth wraidd y chwyldro hwn, yn darparu gwasanaethau cynaliadwy carbon isel a fydd, gyda’i gilydd yn gyrru’r economi werdd a ffordd newydd o fyw.
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas- Ranbarth Caerdydd yn falch iawn o fod yn aelod o gonsortiwm media.cymru sydd wedi ennill cais gwerth £50m i ddatblygu clwstwr fydd yn arwain y byd ar gyfer arloesedd ym maes y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Mae'r symudiad tuag at Economi Werdd, sy'n gosod targed o ddim allyriadau erbyn 2050, yn newid y ffordd y mae pobl yn gweithio ac yn byw yn gyflym ledled y DU. Gan fod angen cyflawni canran sylweddol o ddatgarboneiddio erbyn diwedd y degawd hwn, bydd cyflymder y trawsnewid yn aruthrol i bawb ac o bosibl yn ddryslyd i lawer. Mae Leigh Hughes, Cyfarwyddwr CSR Bouygues Construction yn y DU a Chadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC), yn poeni y gallai maint y newid ddrysu pobl a golygu ein bod yn colli'r cyfleoedd sydd o'n blaenau, ar gyfer sgiliau a bywyd yn gyffredinol.
Yr wythnos ddiwethaf, dechreuon ni fanylu ar 'Pump am Bump' Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: y pum maes blaenoriaeth allweddol a fydd yn hoelion wyth esblygiad P-RC dros y pum mlynedd nesaf

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.