Y Newyddion Diweddaraf

Mae ein cyfres ddigidol eisoes wedi dangos sut mae’r awydd mawr am gydweithio a chydgynhyrchu wedi sbarduno twf yr economi ddigidol ledled De-ddwyrain Cymru. Mae'r gallu hwn i rannu gwybodaeth, adnoddau a chyfleoedd i'w weld ar sawl lefel ledled ein rhanbarth - yn fwyaf nodedig efallai yn y cymunedau cydweithredol sy'n nodwedd allweddol o lwyddiant BBaChau digidol ar draws P-RC ...
Roedd ein herthygl flaenorol yn canolbwyntio ar y sylfaen a'r fframwaith addysgol sy'n sail i sgiliau digidol ar draws ein rhanbarth - yn ogystal ag edrych ar Sgiliau Menter P-RC eu hunain a’r Ganolfan Dalent, sydd wedi dechrau ar ei daith i ddarparu ystod eang o brofiadau dysgu ar gyfer y bedwaredd oes ddiwydiannol. Wrth gwrs, mae llawer o gyrsiau a rhaglenni digidol eraill yn cael eu cynnal ledled y de-ddwyrain, gan gynnig cyfleoedd gydol oes i fagu sgiliau, uwchsgilio neu ailsgilio am rôl yn yr economi ddigidol, fel y darganfyddwn isod ...
Mae Cyfres Ddigidol P-RC eisoes wedi dangos sut mae technoleg ddigidol yn chwyldroi ein sectorau blaenoriaeth, gan drawsnewid ein sector cyhoeddus, agor posibiliadau ymchwil a datblygu newydd - a phweru gwasanaethau sy'n cael eu gyrru gan ddata sy'n sail i economi gyfan De-ddwyrain Cymru.
Lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 10fed o Dachwedd) gynllun peilot ‘Profwch cyn prynu’ ar gyfer Tacsis Gwyrdd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.
Gyda chwyldro digidol yn newid wyneb mentergarwch ym mhob sector masnachol, mae'n hawdd anghofio bod ein sector cyhoeddus wedi bod yn ail-lunio'r gwasanaethau rheng flaen y dibynna poblogaeth gyfan arnynt - a thrwy hynny arwain lefel o arloesi digidol na ellid fod wedi ei ddychmygu ond ychydig yn ôl.
Mae'r oes ddigidol yn tanio datblygiadau arloesol a arweinir gan ddata sy'n trawsnewid y sector preifat, y sector cyhoeddus ac Ymchwil a Datblygu ar draws de-ddwyrain Cymru - ac yn yr erthygl ddiweddaraf hon yn ein hymgyrch 'Cyflwr-P-RC-Ddigidol', rydym yn darganfod sut a ble mae De-ddwyrain Cymru yn cymryd camau arloesol i harneisio grym a photensial chwyldro a yrrir gan ddata ...
Cyfweliad â Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd.
Yn dilyn cam un llwyddiannus lle cyflwynodd pedwar cwmni atebion posibl gwych i'r her o greu hyfforddiant efelychu traceostomi rhithwir ar gyfer 'her Technoleg Efelychu ar gyfer Hyfforddiant Gofal Iechyd' Caerdydd a'r Fro – gyda chymorth arian gan Lywodraeth Cymru a Chanolfan Ragoriaeth y Fenter Ymchwil Busnesau Bach ar gyfer cyflawni - dewiswyd DAU gwmni i symud ymlaen i'r ail gam (lle rhoddir arian ar gyfer y gwaith o ddatblygu’n ffisegol arddangoswyr prototeip).
Mae'r byd digidol yn cael ei ddiogelu a'i alluogi gan seiberddiogelwch. Felly, pan enwyd Wolfberry Cyber Limited o Gaerdydd yn Gwmni Seiberddiogelwch Mwyaf Arloesol y DU ym mis Mehefin eleni, roedd yn arwydd calonogol o hyder yng ngallu seiber P-RC - ac yn dystiolaeth addas o syniadau arloesol a chreadigol y cwmni anhygoel hwn.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.