Y Newyddion Diweddaraf

Yng Nghaerdydd heddiw lansiwyd yn ffurfiol Hyb Arloesedd Seiber (CIH) sy'n ceisio trawsnewid De Cymru i fod yn glwstwr blaenllaw.
Dadlennodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ei Chynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol (REIP) ar gyfer 2023-2028, gan adeiladu ar y cynllun agoriadol sydd eisoes wedi gweld Bargen Ddinesig gwerth £1.23 biliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyflenwi buddsoddiad sylweddol ac yn cyflawni cerrig milltir arwyddocaol mewn ymyriadau.
Cymerodd y weledigaeth ar gyfer parc ynni gwyrdd sydd oddeutu 489 erw ym Mro Morgannwg gam sylweddol ymlaen - drwy fod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cwblhau pryniant gorsaf bŵer Aberddawan sy’n rhedeg ar lo a oedd unwaith yn symboleiddio cynhyrchu ynni tanwydd ffosil yng Nghymru.
Ymwelodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus David TC Davies, AS, ddoe â phencadlys Jellagen yn Ne Cymru - sef y cwmni biodechneg a sefydlwyd yng Nghaerdydd sy’n arwain y byd mewn meddyginiaethau atgynhyrchiol chwyldroadol, drwy’i ddull radicalaidd o weithredu tuag at harneisio buddion bioddeunyddiau colagen datblygedig a ddeilliwyd yn gynaliadwy o sglefrod môr.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi buddsoddi £2 filiwn yn Nhechnolegau Gweithgynhyrchu Haen-ar-Haen Apex, gan ddatgloi’r potensial anferth i greu canolfan ragoriaeth i weithgynhyrchu digidol yng Nghymoedd gogleddol De-ddwyrain Cymru.
Wedi'u dewis o fwy nag ugain o geisiadau am gyllid, mae'r tri chais llwyddiannus i gyd wedi derbyn contract dichonoldeb pedwar mis o hyd at £50,000 y prosiect. Ar ddiwedd y pedwar mis, bydd y prosiectau yn cael eu hasesu a bydd y rhai mwyaf addawol yn derbyn arian ychwanegol i beilota a phrofi brototeipiau.
Lansiwyd Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi (‘IIC’ neu’r ‘gronfa’), cronfa newydd sy’n canolbwyntio ar ddarparu cyfalaf cyfnod hir i fusnesau arloesol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mewn digwyddiad yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd.
Bydd rhaglen gydweithredol newydd gwerth £50 miliwn yn helpu i ddatblygu canolbwynt blaengar ar gyfer arloesi yn y diwydiant teledu, ffilm a’r cyfryngau ehangach yng Nghymru.
Mae'r gwefrwyr newydd yn cael eu hariannu gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac maent yn cael eu gosod mewn 12 lleoliad gan ganolbwyntio ar feysydd parcio cyhoeddus, yn agos at ganolfannau siopa, parciau a hybiau cymunedol. Pan fydd y gwaith gosod wedi'i gwblhau bydd mwy na 70 o gyfleoedd gwefru ar gael i'r cyhoedd ar dir neu briffyrdd sy'n eiddo i'r cyngor yn y ddinas.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.