Y Newyddion Diweddaraf

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Delio wedi tyfu i ddod yn un o'r enwau mwyaf blaenllaw ym maes technoleg ariannol Cymru, gan sefydlu sylfaen cleientiaid rhyngwladol o fwy na 90 o sefydliadau, gan helpu cwmnïau ariannol ledled y byd i drawsnewid eu cynigion marchnadoedd preifat, trwy dechnoleg y gellir ei ffurfweddu sy'n galluogi sefydliadau cwsmeriaid i wneud buddsoddiadau amgen yn fwy hygyrch a thryloyw i fuddsoddwyr ein hoes ni.
Ychydig o sectorau a newidiodd gymaint â’r diwydiant lletygarwch yn ystod y pandemig Ac roedd cwmni Fintech yn Nghaerdydd o’r enw yoello ar flaen y gad o ran galluogi’r trawsnewid rhyfeddol hwn.
Yr wythnos diwethaf gwelsom sut mae diwylliant newydd o gydweithio ar draws P-RC yn rhoi hygrededd i weledigaeth Fintech Cymru o adeiladu sector a fydd yn mwynhau enw da byd-eang. Mae'r cydweithio hwnnw'n ymestyn y tu hwnt i gydweithrediad rhwng cwmnïau a'r byd academaidd - gyda rhwydwaith o fentrau arbenigol hefyd yn cefnogi cwmnïau technoleg ariannol yn eu twf a'u datblygiad. Mae Ship Shape VC yn un cwmni o'r fath yn y farchnad hollbwysig hon: llwyfan argymell unigryw sy'n defnyddio algorithmau i helpu busnesau newydd i wybod pa fuddsoddwyr o gwmnïau VC sy'n iawn iddynt.
Bydd y Weledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn sbardun allweddol i greu dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynhwysol i Dde-ddwyrain Cymru - ac yn gatalydd ar gyfer datblygu ac adfywio economaidd mawr ar draws y rhanbarth.
Cafodd Prosbectws Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – 'Ffyniant i'n Lle' – ei gyhoeddi’n ddiweddar gan amlinellu chwe chynnig clwstwr craidd a phum cynnig seilwaith 'galluogi' allweddol ynghyd â chyfres o 'gynigion mwy' ar gyfer y tymor hwy megis creu canolfannau hydrogen ac ynni’r llanw.
Yn dilyn ein herthygl diwethaf a oedd yn cynnwys y strategaeth technoleg ariannol sy'n esblygu ar hyn o bryd i adeiladu ecosystem technoleg ariannol o'r radd flaenaf ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, rydym bellach yn edrych yn fanylach ar 'gydweithio' a phwysigrwydd hanfodol hynny wrth wireddu'r uchelgais i adeiladu clwstwr o statws byd-eang.
Bydd y Weledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn sbardun allweddol i greu dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynhwysol i Dde-ddwyrain Cymru - ac yn gatalydd ar gyfer datblygu ac adfywio economaidd mawr ar draws y rhanbarth.
Cafodd Prosbectws Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - 'Ffyniant i'n Lle' - ei gyhoeddi’n ddiweddar gan amlinellu chwe chynnig clwstwr craidd a phum cynnig seilwaith 'galluogi' allweddol ynghyd â chyfres o 'gynigion mwy' ar gyfer y tymor hwy megis creu canolfannau hydrogen ac ynni’r llanw.
Lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 24ain o Fawrth) borth newydd cynhwysfawr o addysgiadol a hynod atyniadol sy’n rhoi bywyd go iawn i weledigaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ail-lunio De-ddwyrain Cymru

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.