Y Newyddion Diweddaraf

Bydd rhaglen gydweithredol newydd gwerth £50 miliwn yn helpu i ddatblygu canolbwynt blaengar ar gyfer arloesi yn y diwydiant teledu, ffilm a’r cyfryngau ehangach yng Nghymru.
Mae'r gwefrwyr newydd yn cael eu hariannu gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac maent yn cael eu gosod mewn 12 lleoliad gan ganolbwyntio ar feysydd parcio cyhoeddus, yn agos at ganolfannau siopa, parciau a hybiau cymunedol. Pan fydd y gwaith gosod wedi'i gwblhau bydd mwy na 70 o gyfleoedd gwefru ar gael i'r cyhoedd ar dir neu briffyrdd sy'n eiddo i'r cyngor yn y ddinas.
Am wythnos ar gyfer Sgiliau a Thalent yn ne-ddwyrain Cymru, gyda Gyrfa Cymru yn mynd i bartneriaeth gydag Age at Work i lunio gweithle sy'n gynhwysol i bobl hŷn .... wyth cyflogwr P-RC yn cael eu hanrhydeddu â statws Aur Gwobr Cydnabyddiaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn….Academi hyfforddi arloesol Persimmon Homes yn sicrhau'r Gwobr Partneriaeth Coleg Pen-y-bont ar Ogwr ... tri chwmni arloesol yn dod i'r amlwg o Academi Haf Cwmnïau Cychwynnol Tramshed Tech ... a chwyldro mewn hyfforddiant ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol gan CEMET a Goggleminds ...
Mae llawer o elfennau i’r ymdrech i wneud y byd yn lle mwy cynhwysol. Mae’r galon a’r meddwl yn elfennau allweddol, wrth gwrs – mae angen i bobl gredu ac ymddiried ym manteision cymdeithas ac economi gynhwysol, i wneud iddo ddigwydd.
Mae canol y flwyddyn wedi bod yn ferw o weithgaredd o ran pedair nod strategol P-RC sef Arloesedd Cynaliadwyedd, Cynwysoldeb a Chysylltedd.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.
Mae'r haf anhygoel hwn yn parhau i greu straeon cynnes o ran sgiliau a thalent, gyda PDC yn adnewyddu ei phartneriaeth strategol hynod lwyddiannus gyda phum coleg AB mwyaf blaenllaw de-ddwyrain Cymru ... graddedigion Prifysgol Caerdydd yn cael eu cydnabod fel rhai mwyaf cyflogadwy’r DU, gyda 84% mewn cyflogaeth hynod fedrus ... agor Gwobrau STEM Cymru 2022 ar gyfer ceisiadau ... a’r Dulux Academy yn uwchsgilio’r genhedlaeth nesaf o beintwyr ac addurnwyr ... a saith athro yn ein rhanbarth yn cael eu hanrhydeddu yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru, gwobrau nodedig iawn...
Penodwyd PwC gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), uwchgwmni o ddeg awdurdod lleol ledled De-ddwyrain Cymru, i gynnal eu Cronfa Buddsoddi mewn Arloesi (IIF) mewn rhaglen sy’n cwmpasu gwasanaethau rheoli cronfeydd o gwr i gwr yn rhychwantu tarddu cytundebau, gweithredu trafodion, rheoli portffolios ac ymadawiadau dilynol dros gyfnod cychwynnol o bum mlynedd.
Efallai ei bod yn fis Gorffennaf, ond does fawr o wyliau i’r sefydliadau a'r unigolion sy'n gwireddu pedwar nod strategol P-RC, sef Arloesi, Cynaliadwyedd, Cynwysoldeb a Chysylltedd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.