Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Cronfa Drawsnewid ULEV (cerbydau allyriadau isel iawn) gwerth £1.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru am gynorthwyo uchelgais Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i greu newid moddol mewn symudedd cynaliadwy a glân

10.06.2020

Yn ei gyfarfod diweddaraf ar y 4ydd o Fehefin, 2020, fe gyhoeddodd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (RTA) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys arweinwyr portffolio trafnidiaeth etholedig o’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, hysbysiad o’i gais llwyddiannus am gyfran o Gronfa Drawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn Llywodraeth Cymru.   

Mae’r dyfarniad, ac yntau’n £1.3 miliwn, yn ffurfio’r dyfarniad uchaf a wnaed yng Nghymru, yn dilyn cynnig a wnaed gan Gyngor Merthyr ym mis Chwefror2020 ar ran Prifddinas-Ranbarth Cymru i gynorthwyo i gyflenwi seilwaith cerbydau trydan ar gyfer defnydd cyhoeddus, tacsis, a cherbydau hurio preifat yn benodol, a bysiau mewn amrywiol leoliadau, yn cynnwys canolfannau trafnidiaeth drwy’r rhanbarth i gyd.

Bwriedir i’r cyllid hwn, a roddir ar gael drwy Lywodraeth Cymru, gynorthwyo Llywodraeth Cymru i drawsnewid y rhwydwaith i gerbydau allyriadau isel iawn, a helpu i gyrraedd eu targedau o allyriadau sero oddi wrth fysiau a thacsis erbyn 2028.

Meini Prawf a Rheoli Dyfarniadau

Mae’r amodau’n mynnu y defnyddir y dyfarniad gwerth £1.3 miliwn i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd fel a ganlyn:

  • £1,040,000 ar gyfer Seilwaith Cerbydau Allyriadau Isel Iawn i Dacsis;
  • £100,000 ar gyfer Seilwaith Cerbydau Allyriadau Isel Iawn i Fysiau yn yr orsaf fysiau newydd ym Merthyr;
  • £100,000 i baratoi achos busnes llawn i gyflenwi Seilwaith Cerbydau Allyriadau Isel Iawn i Fysiau mewn cyfnewidfeydd trafnidiaeth; a
  • £56,000 ar gyfer Sioe Deithiol Cerbydau Trydan â chyfleoedd Gyrru a Theithio.

Mae’n rhaid i’r holl arian gael ei ddefnyddio erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2020/2021.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful fydd yr awdurdod arweiniol, ac fe fydd yn rheoli Cronfa Drawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn.  Rhagwelir y caiff Rheolwr Prosiectau ei secondio i Swyddfa’r Fargen Ddinesig i gyflenwi’r pecynnau gwaith ac i hwyluso momentwm parhaus mewn datblygu’r rhaglen ranbarthol.

Buddion i’r Rhanbarth

Mae datblygiad mentrau’r cerbydau allyriadau isel iawn a chyllid cysylltiedig yn gam mawr ymlaen yn yr uchelgais nid yn unig i wella seilwaith trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ond hefyd i gael gostyngiad mewn allyriadau a llygredd sŵn a buddion canlyniadol gwelliannau mewn bioamrywiaeth yn y rhanbarth.  Drwy gyflenwi’n rhanbarthol, fe fydd yn sicrhau o ran bod yn weithredol y bydd gan y defnyddiwr gwirioneddol broses unffurf ar gyfer defnyddio seilwaith gwefru ledled y 10 Awdurdod Lleol i gyd, gyda dulliau talu a seilwaith dibynadwy a hawdd eu defnyddio.  Bydd mentrau fel y rhain yn helpu Cymru i chwarae rhan lawn mewn goresgyn newid yn yr hinsawdd, ac fe fydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithio â’r rhanbarthau eraill yng Nghymru i geisio sicrhau seilwaith cymaradwy a chydnaws drwy Gymru i gyd.

Bydd camau nesaf pellach yn cynnwys rhoi ystyriaeth i ynni adnewyddadwy a deunyddiau digidol sydd eu hangen i wirioneddol gofleidio’r agenda allyriadau sero a’r technolegau newydd y gellid eu datblygu i ddiogelu’r prosiect ar gyfer y dyfodol, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r weledigaeth.

Rhoi Cymhelliant

Gyda chostau gweithredu is na cherbydau â thanwydd confensiynol, mae pontio i gerbyd ULEV yn debygol o wneud synnwyr economaidd hirdymor i yrwyr tacsis.  Fodd bynnag, o ystyried yr heriau o ran refeniw a brofwyd yn ddiweddar, mae cost cyfalaf pontio yn debygol o fod yn her enfawr.  Er bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr hefyd wedi gwneud cais am gyllid i roi cymhelliant i dacsis a thrafnidiaeth gymunedol dderbyn cerbydau allyriadau isel iawn, fe gydnabyddir y gall hyn gael ei gyflenwi’n well ar sail genedlaethol ehangach, ac felly mae cyllid eto i’w ddyfarnu i’r rhanbarth.  Yn unol â hynny, roedd yna gonsensws o fewn yr Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol y dylai rhagor o gydweithredu ac ymgysylltu ddigwydd â Llywodraeth Cymru i chwilio am ffordd ymlaen i gyflenwi’r dyheadau i gynnig y cyfryw gymhelliannau drwy’r gronfa hon a thrwy’r gronfa trafodiadau ariannol sydd hefyd yn cael ei rhoi ar gael.  Gallai hyn alluogi tacsis, cerbydau hurio preifat, a thrafnidiaeth gymunedol a chwmniau bysiau i gyflymu’r pontio o ddiesel i gerbydau allyriadau isel iawn.

Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod yr arian a warir ar greu’r seilwaith trydan yn mynd law yn llaw â chymhelliannau sy’n helpu i gynnal newid moddol tuag at ddefnyddio cerbydau allyriadau isel iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

“Nod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw bod yn enghraifft batrymol yng Nghymru i helpu i gymell y genedl yn ei blaen, ac fe fydd yr arian hwn yn mynd ymhell i gynorthwyo’r uchelgais hwn.  Bydd yn helpu i roi’r rhanbarth ar lwybr i gyflawni allyriadau carbon sero-net erbyn  2050, gyda thacsis a bysiau’n cael eu cyflymu’n llawer cynharach, yn unol â tharged 2028 Llywodraeth Cymru.  Bydd datgan uchelgais i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ddod yn rhanbarth enghreifftiol ar gyfer cerbydau allyriadau isel iawn yn helpu i ddenu buddsoddiad mewn seilwaith ailwefru ac ail-lenwi â thanwydd, ac fe fydd yn ei dro yn creu’r amodau ar gyfer defnyddio cyfraddau uchel o gerbydau allyriadau isel iawn.

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn sefyllfa dda i elwa o newidiad i gerbydau allyriadau isel iawn dros y 10 mlynedd nesaf ac ymhellach i’r dyfodol na hynny, ac mae’n gwneud popeth y gall i gyflawni’n strategaeth ULEV ranbarthol ac i wireddu’n dyheadau ar gyfer dyfodol trafnidiaeth drwy Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd a’r ardaloedd amgylchynol ehangach yng Nghymru.  Bydd hyn o fudd nid yn unig i’n trigolion ond hefyd i’n hymwelwyr a’n cymdogion, fel ei gilydd.

“Bydd cyflenwi’r rhaglen hon yn ein helpu i wireddu’n gweledigaeth ar gyfer dyfodol trafnidiaeth, fe fydd yn cyflymu’n pontio i ddefnyddio cerbydau allyriadau isel iawn, ac fe fydd yn cynnal newid go iawn mewn ymddygiad.”

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mwy o newyddion ardderchog i seilwaith trafnidiaeth ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae gennym gyfle gwirioneddol yma i arwain y ffordd, i wneud gwahaniaeth ac i osod y safon i Gymru.  Mae arnom angen i dwf fod mewn ynni gwyrdd a glân, ac fe fyddwn yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau y bydd pob cyllid yn gallu hwyluso gwir newid mewn ymddygiadau, normau newydd a pheidio â bytholi’r drefn bresdennol.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais