Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

2020: Blwyddyn o Ddod Ynghyd a Chyflawni

06.01.2021

Wrth i flwyddyn heb ei hail ddirwyn i’w phen, mae Anthony Hunt, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn talu teyrnged i’r cynnydd a’r canlyniadau a gyflawnwyd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd trwy ffocws cyfunol arweinyddiaeth ranbarthol a chydweithio eang â busnesau a chymunedau ledled De-Ddwyrain Cymru

“Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn eithriadol. Ond ymhlith yr holl newid ac ansicrwydd a achoswyd gan effaith COVID, y peth amlycaf i mi yw bod gwaith caled y blynyddoedd diwethaf – lle rydym wedi meithrin ymddiriedaeth a dealltwriaeth rhwng y 10 arweinydd a chyngor o Ranbarth amrywiol – yn dechrau dwyn ffrwyth wrth i ni symud i’r cam cyflawni. Mae’n dangos bod gennym sylfaen gadarn ar gyfer yr hyn sydd o’n blaenau.

“Fe gymeron ni’r amser i adeiladu sylfeini cryf. Nawr rydym wedi symud i’r cam cyflawni.” 

“Nid yw’r amser rydym wedi’i gymryd i adeiladu sylfaen gadarn yn unol â diben cyffredin a rennir wedi bod heb feirniadaeth. Mae hynny’n ddealladwy, gan fod temtasiwn bob amser gydag unrhyw brosiect i ruthro i’w gyflawni, i ddangos eich bod yn gwneud gwahaniaeth cyn gynted â phosibl.

Cymeron ni amser i feithrin perthnasoedd a’r diwylliant priodol, yn hytrach na chael diwylliannau gwahanol yn rhwbio yn erbyn ei gilydd. Roedd hynny’n golygu buddsoddi’r ymdrech ymlaen llaw i ddeall gwahanol safbwyntiau a gwahanol ffyrdd o weld pethau, yr oedd gan bob un ohonynt rywbeth gwerthfawr i’w gynnig .

Mae cael y sgyrsiau gonest hynny â’r gwahanol arweinwyr – a phartneriaid fel Frank Holmes – a dwyn ynghyd y safbwyntiau gwahanol hynny wedi bod yn ddefnyddiol iawn i ni mewn blwyddyn pan nad oedd unrhyw unigolyn na chyngor na phlaid wleidyddol yn meddu ar yr holl atebion.

Mae fy rôl fel Cadeirydd yn ymwneud â hwyluso’r cydlyniant hwn a’r sgyrsiau hynny, gan adeiladu ar waith aruthrol Andrew Morgan a’r arweinwyr eraill sydd wedi troi gweledigaeth Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn realiti cadarnhaol ers 2016. Petai’r pandemig wedi ein taro mewn blynyddoedd blaenorol, byddai wedi bod yn hawdd ymrannu’n feddylfryd y llain arfordirol yn erbyn y cymoedd, trefi yn erbyn cefn gwlad neu hyd yn oed cymoedd yn erbyn cymoedd. Mae’r ffaith ein bod i gyd wedi cefnogi ein strategaeth Ranbarthol a rennir ar adeg o bwysau eithafol sy’n aml yn anghyson yn argoeli’n dda iawn ar gyfer y dyfodol.

 “Mae dod â phrofiadau amrywiol a safbwyntiau gwahanol at ei gilydd wedi bod yn hynod werthfawr.”   

“Mae COVID, os rhywbeth, wedi cyfiawnhau ein barn y dylid datganoli pŵer i’r busnesau, y cymunedau a’r bobl sy’n byw realiti ein Rhanbarth o ddydd i ddydd. Mae canlyniadau ein dull o weithredu yn dechrau cael eu gweld ar sawl lefel, gan gynnwys y datblygiadau arloesol sy’n cael eu gwneud yn y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd,

Rwyf am i ni helpu i adeiladu ar gryfderau ein rhanbarth. Mae angen i ni gefnogi cwmnïau o safon sydd wedi’u gwreiddio yn ein rhanbarth, megis Flamgard Calidair ym Mhont-y-pŵl, sy’n ddarparwyr damperi o safon rhyngwladol mewn marchnadoedd fel olew, nwy, pŵer niwclear a morol – yn nodweddiadol o ethos Gwell Swyddi Agosach at y Cartref sydd wrth wraidd ein hymrwymiad i’r economi sylfaenol.

“Sicrhau’r cydbwysedd cywir i adeiladu busnesau brodorol ar dalent leol gudd” 

Mae’r ffocws hwnnw ar adeiladu busnesau brodorol, gwrando ar eu hanghenion a rhoi’r gallu iddynt dyfu – yn hytrach na dibynnu ar fewnfuddsoddi a busnesau newydd sbon yn unig – wedi rhoi boddhad arbennig i mi eleni.

Mae’n teimlo ein bod yn gweithio tuag at gael y cydbwysedd cywir o ran defnyddio talent gudd ein rhanbarth – ac mae hynny wedi digwydd hyd at lawr gwlad.

Mae gwersi i ni eu dysgu o’r tu hwnt i ddatblygu economaidd ynglŷn â sut y dylem weld ein rôl fel hwylusydd a sbardun yn hytrach na’r ateb cyfan ein hunain. Yn fy mwrdeistref fy hun, sef Torfaen, rwyf wedi gweld y gymuned yn Griffithstown yn dewis gofalu am y cyfleuster lleol o’r enw Fishponds Park eu hunain, gyda chanlyniadau anhygoel. Mae golwg gwell nag erioed ar y Parc erbyn hyn, mae’r bobl sy’n gyfrifol yn teimlo eu bod wedi’u grymuso ac mae’r awdurdod lleol yn dysgu o’r agweddau cadarnhaol ar wybod pryd i ‘ildio’ cyfrifoldeb, i sbarduno newid yn hytrach na cheisio bod y newid ei hun bob amser. Mae’n profi y byddwch chi’n cyflawni llawer mwy os ydych yn fodlon ildio cyfrifoldeb na phe baech yn ceisio microreoli – a’i bod weithiau’n werth ildio peth ‘pŵer’ i gael dylanwad llawer mwy effeithiol.”

“Ein rôl ni yw sbarduno newid a thwf cynhwysol.” 

“Ein rôl ni yw sbarduno newid a thwf cynhwysol.  Nid ninnau’n cyflawni rôl archarwr yw’r nod. Mae’n ymwneud â gweithio y tu ôl i’r llenni i nodi a blaenoriaethu’r lle gorau i fuddsoddi ynddo i greu’r amgylchedd ar gyfer ein twf yn y dyfodol – gan ddod â’r holl rannau at ei gilydd i greu cyfanwaith, gan sicrhau nad ydym yn colli’r cyfleoedd fel y gallem fod wedi’i wneud yn y gorffennol.

Mae’r ethos hwnnw wedi’n harwain i fuddsoddi mewn busnesau technoleg diagnosteg feddygol a all ein helpu i drechu COVID a thyfu swyddi gwerth uchel yn y gadwyn gyflenwi leol, yn ogystal â buddsoddi’n fwyaf diweddar yn Zip World ar safle hen lofa’r Tŵr i greu cyfleuster twristiaeth antur a fydd yn diogelu ac yn adfywio un o’r safleoedd mwyaf eiconig yn y rhanbarth wrth greu manteision economaidd sylweddol i’r ardal gyfan.

Rydym wedi bod yn gwneud hynny i gyd a llawer mwy eleni, gan ganolbwyntio ar y sectorau penodol lle mae gennym gryfder neu gyfle eisoes. Nid yw’r pandemig wedi tynnu ein sylw o’n strategaeth i adeiladu economi gynaliadwy a gwydn i’n holl ddinasyddion.

“Nid yw’r pandemig wedi tynnu ein sylw o’n strategaeth i adeiladu economi gynaliadwy a gwydn i’n holl ddinasyddion.”     

“Wrth edrych ymlaen at 2021 a’r tu hwnt, mae’n amlwg bod pob un o’n sectorau allweddol – o led-ddargludyddion cyfansawdd, y diwydiannau creadigol a seiberddiogelwch, drwodd i dechnoleg ariannol, technoleg feddygol a thrafnidiaeth – yn hollbwysig i’n rhanbarth. Yr hyn mae COVID wedi’i wneud yw atgyfnerthu’r galw am yr holl sectorau hynny. Ac yn 2020 rydym wedi hogi a mireinio’r arbenigeddau hyn ymhellach fyth – felly gwyddom bellach fod gennym fantais gystadleuol wirioneddol, yn benodol mewn segment o “dechnoleg yswiriant” yn hytrach na’r ‘dechnoleg ariannol’ ehangach; ac mae gennym gyfle gwirioneddol o fewn diagnosteg feddygol a gweithgynhyrchu meddygol yn hytrach na dull cyffredinol ar draws pob agwedd ar dechnoleg feddygol.

“Os byddwn yn canolbwyntio’n llawn ar ein cryfderau, gallwn helpu i greu amgylcheddau lle bydd cadwyni cyflenwi lleol yn tyfu. Mae ein Cronfa Her yn enghraifft arall o sut y byddwn yn cyflawni hynny – gan rannu data a phroblemau, gwahodd sefydliadau i weithio gyda ni i ddatrys problemau a manteisio ar gyfleoedd i wella ein darpariaeth o wasanaethau cyhoeddus sylfaenol ar draws pob maes, gan gynnwys y rhai fel gofal nad yw’n ofal cartref lle mae’r gwendidau yn y model presennol yn amlwg. Y cyfuniad hwnnw o arweinyddiaeth wleidyddol ranbarthol, gydlynol a chraffter busnes, gan ryddhau egin ddyfeisgarwch ein rhanbarth, a fydd yn helpu i greu rhanbarth gwirioneddol gynaliadwy a gwydn.

“Rydym bellach yn un Rhanbarth sydd ag ymdeimlad unedig o bwrpas”

“Mae angen i ni hefyd ganolbwyntio ar y ffaith ein bod yn un rhanbarth ac rydym wedi ymrwymo i symud y rhanbarth cyfan hwnnw ymlaen. Mae hynny’n golygu parhau i fod yn aeddfed ac yn onest yn ein sgyrsiau, gan dderbyn bod rhan o’r broses gydweithio yn golygu y byddwn yn dod â barnau gwahanol i fwrdd y Cyd-gabinet, a defnyddio’r cyfuniad hwnnw o safbwyntiau, sgiliau a phrofiad er budd pawb. Mae hefyd yn golygu cynnwys a defnyddio’r holl wybodaeth ac arbenigedd sydd gennym ar draws y Rhanbarth, er mwyn gwneud y penderfyniadau buddsoddi gorau. Nid dinasoedd Caerdydd a Chasnewydd yn unig ydym; ni yw trefi’r cymoedd a’r cymunedau gwledig hefyd, gyda grwpiau economaidd-gymdeithasol gwahanol iawn yn byw ochr yn ochr. Mae angen i ni fod yn ddigon aeddfed i ddeall bod angen gwahanol fathau o gymorth ar wahanol ardaloedd.

“Yn fwy na phopeth arall, mae angen i ni ei gwneud yn glir nad ydym yma i’r bobl sy’n ennill cyflogau uchel mewn busnesau technoleg arloesol yn unig, ond hefyd i’r bobl sy’n byw mewn cymunedau llai cefnog, o Frynmawr i Faerdy i Faesteg neu Grangetown. Ein nod yw lledaenu ffyniant ar draws y rhanbarth, a sicrhau ein bod yn cyflawni i’r rhanbarth cyfan, nid yn unig i’r ardaloedd sy’n llewyrchu beth bynnag. Dyna ein ffocws nawr, a bydd yn parhau’n ffocws i ni ar gyfer 2021 a’r tu hwnt.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais