Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Academïau Byd-eang Met Caerdydd: meddwl, treialu – a chydweithio – tuag at Normal Newydd.

16.11.2020

Cyfweliad â Leila Gouran, Cyfarwyddwr Academïau Byd-eang Met Caerdydd.

 

I rai, mae’r byd academaidd yn dal i gael ei ystyried yn dŵr ifori sydd ar wahân i’r byd go iawn, sefydliad sy’n anwybodus ynghylch pobl, cymunedau a diwydiannau ‘bob dydd’. I’r rhai sy’n gwybod am y gwaith sy’n cael ei wneud gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, mae’r ystrydeb honno yn bell o fod yn wir.

 

Rydym yn mynd i’r afael â rhai o’r materion pwysicaf sy’n wynebu cymdeithas ar hyn o bryd

Yn wyneb yr her iechyd, economaidd a chymdeithasol fwyaf mewn cenhedlaeth, mae Academïau Byd-eang Met Caerdydd wedi ymateb yn ymarferol a gyda gwir bwrpas i’r pandemig, mewn ffordd sy’n rhyngwladol, yn rhyngddisgyblaethol ac yn effeithiol o ran canlyniadau. Cyfweliad â Leila Gouran, Cyfarwyddwr Academïau Byd-eang Met Caerdydd.

“Rydym wedi gwneud hyn drwy feddwl, treialu, cydweithio ac arloesi i ddod o hyd i atebion ymarferol.  Mae ein Academïau Byd-eang, a sefydlwyd yn ddiweddar, yn enghraifft wych o’r ffordd rydym yn hybu ymchwil ac arloesedd. Mae’r Academïau’n mynd i’r afael â rhai o’r materion pwysicaf sy’n wynebu cymdeithas ar hyn o bryd, i greu twf economaidd cynhwysol, i adeiladu amgylchedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – ac i fynd i’r afael ag effaith Covid-19 ar yr economi a’r ddynol ryw.”

 

Mae ein Hacademïau ar flaen y gad o ran mynd i’r afael â her COVID

 

Yn wir, mae’r Academïau Byd-eang wedi bod ar flaen y gad o ran mynd i’r afael â her COVID ac fel y mae Leila yn pwysleisio:

 Os yw addysg uwch am barhau i fynd i’r afael â rhai o’r heriau mawr, mae angen i ni gael ein cydnabod fel rhan o’r ateb. Rydym wedi dwyn ynghyd fyfyrwyr ôl-radd, ymchwilwyr a rhanddeiliaid o Gymru a phob cwr o’r byd, gyda dull sy’n canolbwyntio ar atebion ac sy’n harneisio arbenigedd o bob disgyblaeth. Gan weithio o fewn ein Academïau Byd-eang Iechyd a Pherfformiad Dynol, Dylunio â Phobl yn Ganolog iddo a Diogelwch Gwyddoniaeth Bwyd, mae ein cymuned ymchwil wedi defnyddio gwybodaeth gyfredol a ffyrdd newydd ac arloesol o feddwl i helpu diwydiant a chymdeithas i weithio drwy’r heriau enfawr sy’n ein hwynebu.”

 

Mae ein Gwyddonwyr Cyfrifiadurol, ein Bio Wyddonwyr, ein Gwyddonwyr Bwyd a llawer o dimau eraill i gyd yn gwneud gwahaniaeth

 

Sut mae’r Academïau wedi bod yn defnyddio’u harbenigedd i helpu busnesau a chymunedau i oresgyn anawsterau uniongyrchol sy’n aml yn enfawr?

“Dros y misoedd diwethaf, mae ein gwyddonwyr cyfrifiadurol wedi bod yn helpu i fodelu lledaeniad y feirws yn fyd-eang, gan ddefnyddio ein harbenigedd modelu data; mae ein Bio Wyddonwyr yn cynnal profion gwrthgyrff i weld a yw gwrthgyrff yn para’n hir, gwybodaeth sy’n hanfodol i’n dealltwriaeth ynghylch amddiffyn iechyd yn yr hirdymor a hefyd yn sail ar gyfer brechu – a phan oedd y pandemig ar ei anterth, cydweithiodd ein Gwyddonwyr Bwyd gyda diwydiant i droi prosesau cynhyrchu jin yn rhai i gynhyrchu diheintydd dwylo i hybu’r cyflenwad ledled y DU. Yn ogystal â hynny, mae ein Canolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five wedi canolbwyntio ei harbenigedd ar gefnogi busnesau sy’n ei chael yn anodd ymdopi â newidiadau mewn rheoliadau, drwy agor llinellau cymorth er enghraifft ar gyfer diogelwch bwyd, parhad technegol a’r gadwyn gyflenwi, yn ogystal â darparu pecynnau adnoddau i gynhyrchwyr bwyd – felly rydym wedi bod yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ar lefel macro a micro” esbonia Leila.

Mae ein gwaith yn adlewyrchu ein gwerthoedd ein hunain

Mae academyddion Met Caerdydd ym maes iechyd, lles a seicoleg hefyd wedi cynnal ymchwil i’r ffordd y mae’r cyhoedd yn teimlo am un o argyfyngau iechyd mwyaf y cyfnod diweddar (ac yn ymateb iddo); a bydd y canfyddiadau hynny’n helpu i lywio polisi iechyd y cyhoedd – ac fel yr esbonia Leila, mae pob agwedd ar waith yr Academïau Byd-eang yn adlewyrchu raison d’etre craidd y Brifysgol ei hun: “Allai ein gwaith ddim bod yn fwy perthnasol – nid yn unig o ran y cynnydd rydym yn ei wneud i oresgyn her COVID a materion ehangach twf cynhwysol a byw’n gynaliadwy, ond hefyd yn y ffordd y mae’n adlewyrchu ein gwerthoedd ein hunain, sy’n rhoi iechyd a lles ein myfyrwyr, ein cydweithwyr a’r gymuned ehangach wrth wraidd popeth a wnawn.”

 

Bydd Met Caerdydd yn lansio ei Academïau Byd-eang yn swyddogol ar Ragfyr 1af – bydd hwn yn ddigwyddiad pwysig a fydd yn arddangos yr effaith y mae’r Academïau Byd-eang yn ei chael ar ymchwil, arloesi ac addysg ym Met Caerdydd, yng Nghymru a ledled y byd. Bydd y digwyddiad hefyd yn egluro ein cynlluniau i ddatblygu’r fenter gyffrous hon yn y dyfodol. Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma.

 

Dysgwch fwy am ein Hacademïau Byd-eang drwy ymweld â https://www.cardiffmet.ac.uk/research/globalacademies/Pages/default.aspx

Beth am gofrestru i fynychu ein lansiad ar-lein? Gallwch ddarllen mwy a chofrestru yma: https://bit.ly/388ZrP8

 

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais