Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Arddangosir Cynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn yr Arddangosfa Eiddo Fwyaf yn y Byd

12.03.2019 // Partneriaeth Twf Economaidd

Arddangosir Cynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yr wythnos hon i fuddsoddwyr byd-eang dichonol sy’n mynychu’r arddangosfa eiddo fwyaf yn y byd.

Cynhelir Marche International des Professionals d’Immobilier (MIPIM) yn Cannes, Ffrainc, o’r 12fed tan y 15fed o Fawrth.

Bydd cynrychiolwyr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn amlygu’r cyfleoedd a’r potensial buddsoddi sydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Un o’r amcanion allweddol yw hyrwyddo’r Cynllun Twf a gymhellir gan fusnesau, yn benodol mewn digwyddiad ddydd Mawrth (y 12fed o Fawrth).

Ac yntau wedi’i ddatblygu gan arweinwyr busnesau yn y rhanbarth, mae’r Cynllun yn ymateb i gryfderau’r rhanbarth ac mae’n manteisio hyd yr eithaf ar gyfleoedd, gan danlinellu sut mae De-ddwyrain Cymru yn aeddfed ar gyfer buddsoddiad.

Gan adeiladu ar fanteision cystadleuol a chyfleoedd yn yr economi, mae’n targedu’n strategol sectorau sydd i gael cymorth i dyfu a ffynnu.   Mae’r rhain yn cynnwys, ond heb fod wedi’u cyfyngu i:

  • Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a’u cadwyn gyflenwi;
  • Deallusrwydd Artiffisial, Data a Seiberddiogelwch;
  • Technoleg Ariannol;
  • Economi Creadigol;
  • Gwyddorau bywyd – yn fwy penodol, yr is-sectorau diagnosteg a dyfeisiadau meddygol;
  • Peirianneg Trafnidiaeth – cerbydau, trenau ac awyrennau.

Dywedodd Frank Holmes, Cadeirydd Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sydd wedi datblygu’r Cynllun:

“Mae hon yn rhaglen gwerth £5.3 biliwn sy’n adeiladu ar system drafnidiaeth integredig o safon uchel, Metro, fydd yn cysylltu’r rhanbarth, gan lunio lleoedd ar hyd ei thaith a chan fuddsoddi mewn arloesedd, seilwaith ac asedau presennol i roi hwb i gynhyrchiant, cystadleugarwch a chynhwysiant economaidd.

“Fel gydag unrhyw gynllun, fe bennir ei lwyddiant gan weithredu ac arweinyddiaeth i’w gynnal.  Mae’n hanfodol bod gan y cynllun hwn a’r rhanbarth hwn welededd a dylanwad y tu allan i Gymru, ac yn wir, yn fyd-eang.  Daw’n cystadleuaeth o dramor ac o’r rhanbarthau eraill yn y Deyrnas Unedig, fel ei gilydd.

“Bydd hyrwyddo ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, nid yn unig yng Nghymru ond hefyd mewn digwyddiadau byd-eang fel MIPIM, yn helpu i sicrhau bod ein rhanbarth yn ymgysylltu â busnesau rhyngwladol a buddsoddwyr dichonol.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a Chadeirydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Mae’r Cabinet Rhanbarthol yn hynod fodlon ar sut mae’r Cynllun Twf Economaidd wedi’i ddatblygu, ac mae’n croesawu’r ffaith ei fod yn gwneud mwy na dim ond creu swyddi.  Mae’n ystyried y pedair agwedd gyfunol fydd yn ein helpu i dyfu’r economi: tai, trafnidiaeth, sgiliau a swyddi, ac yn ei dro, fe fydd hynny’n creu buddion economaidd ledled y rhanbarth.”

“Gan weithio â Llywodraeth Cymru a chael ein harwain gan ein Partneriaeth Twf Economaidd, mae’n rhaid inni gynllunio ar gyfer byd lle nad oes yna ragor o fargeinion dinesig a dim rhagor o gyllid yr Undeb Ewropeaidd.”

Fel y porth i Gymru ac i Loegr, fel ei gilydd, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn llecyn manteisiol yn strategol ac mae’n ganolbwynt cysylltedd allweddol ar gyfer buddsoddiad a llif nwyddau, technolegau, pobl a syniadau ar lefel y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, fel ei gilydd.

Diben MIPIM yw gwerthu’r cryfderau cystadleuol hyn a chanfod partneriaid a chanddynt yr un meddylfryd ac agwedd sydd eisiau gweithio â’r rhanbarth, gan weld enillion ar fuddsoddiad fydd o fudd i gymunedau yn Ne-ddwyrain Cymru yn ariannol, yn economaidd ac yn gymdeithasol.

Bydd dirprwyaeth o gynrychiolwyr yn mynychu’r digwyddiad i greu perthnasoedd newydd a phartneriaethau o werth mawr, fel ei gilydd, yn ogystal ag i archwilio ac i sicrhau cyfleoedd sy’n buddsoddi mewn cyfalaf dynol a galluoedd newydd i bawb.

Bydd mynychwyr o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys yr Arweinwyr awdurdodau lleol canlynol, sef Huw Thomas (Caerdydd), Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), David Poole (Caerffili), Peter Fox (Sir Fynwy), a Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), ynghyd â’r prif weithredwyr awdurdodau lleol, Paul Orders (Cyngor Caerdydd), Christina Harrhy (Cyngor Caerffili), a Paul Matthews (Cyngor Sir Fynwy).

Gellir cyrchu’r cynllun llawn ar wefan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais