Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Ateb yr Her

04.09.2020

Drwy gydol y cyfnod pan fu angen dyfeisio meddygol ac arloesi technolegol yn fwy nag erioed, mae sector technoleg feddygol P-RC wedi ateb yr her ac rydym yn falch.

Y pandemig Covid-19 fu’r argyfwng cenedlaethol mwyaf yn ddiweddar ac mae’r sector technoleg feddygol wedi ymateb gyda chyflymder, ystwythder a dyfeisgarwch llwyr. Cyhoeddodd Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru a MediWales apeliadau llwyddiannus i gwmnïau i helpu i roi’r cyflenwadau hanfodol mae eu hangen ar y GIG i gynorthwyo ein Gwasanaeth Iechyd sydd eisoes dan straen. Gwnaed cyfarpar diogelu personol gan gwmnïau a fyddai fel arfer yn gweithio mewn sectorau eraill a bu distyllwyr yn gwneud diheintyddion. Mae de-ddwyrain Cymru wedi bod yn byrlymu gydag arloesi a dyfeisgarwch. Mae Intelligent Ultrasound, Creo Medical, Canolfan Gweithgynhyrchu Batsh a llawer mwy yma yn gweithio ar bopeth o dechnoleg Endosgop i amnewidyn asgwrn titaniwm print 3D ynghyd â phrifysgolion anhygoel gyda’r myfyrwyr gorau yn barod i gamu i’r sector blaenoriaethol cyffrous hwn.

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd dros 200 o fusnesau sy’n gweithio ym maes diagnosteg a dyfeisiau meddygol ac mae llawer o’r busnesau hyn wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o helpu ein rhanbarth i fynd i’r afael â phandemig Covid-19. Mae cwmnïau fel Bond Healthcare, Renishaw a Creo Medical wedi chwarae rhan enfawr yn y gwaith o hybu ein heconomi a chwarae eu rhan i’n helpu drwy fisoedd caled, nid yn unig i’n rhanbarth ni ond i’r byd. Ar hyn o bryd, mae’r sector technoleg feddygol yn un o’r rhai sy’n tyfu gyflymaf ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda’i 200 a mwy o gwmnïau, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn fusnesau bach a chanolig, sy’n cyflogi tua 8,000 o bobl gyda throsiant cyfunol o £1.5 biliwn.

 

Llwyddiannau Technoleg Feddygol diweddar yn y Rhanbarth

Mae Williams Medical Supplies, sy’n gweithredu o Rymni wedi mynd i bartneriaeth gyda DarioHealth i roi llwyfan therapiwteg digidol Monitro Cleifion o Bell ar gael i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Bydd hyn yn caniatáu i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol fonitro eu cleifion o bell. Bwriad ateb digidol Dario yw lliniaru llwyth darparwyr gofal sylfaenol ac eilaidd y mae pandemig Covid-19 yn eu herio, ac a fydd yn wynebu pwysau difrifol posibl yn y gaeaf yn y system gofal iechyd. Credir y bydd rhoi’r offer i ymarferwyr drin, monitro a rheoli cleifion â chyflyrau hirdymor yn rhagweithiol yn y gymuned yn arwain yn y pen draw at leihau’r pwysau parhaus ar feddygon teulu, adrannau brys a gwasanaethau cleifion mewnol.

Mae cwmni technoleg feddygol yng Nghaerffili, Signum Health, wedi cofnodi cynnydd chwe gwaith yn nifer contractau a gafwyd o gymharu â’r niferoedd cyn-Covid. Mae’r galw am wasanaethau diagnosteg ddigidol a rhagnodi cymdeithasol gan ddarparwyr gofal iechyd wedi cynyddu’n sylweddol ers cychwyn y pandemig ac mae’r cwmni yng Nghaerffili yn un o lond dwrn sy’n helpu darparwyr gofal iechyd ledled y DU i symud tuag at ddarparu gwasanaethau ar-lein, ac mae galw mwy am ei dechnoleg a’i wasanaethau nag erioed.

Llwyddiant arall yn y sector yn ein rhanbarth fu Forth, cwmni gofal iechyd meddygol yng Nghas-gwent a gyrhaeddodd rownd derfynol dau gategori gwobr Busnesau Cychwynnol Cymru – busnes cychwynnol technoleg feddygol a busnes cychwynnol digidol. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Forth wedi tyfu’n sylweddol gyda buddsoddiad llwyddiannus o £500,000 yn codi gyda Banc Datblygu Cymru, gwobr Arloesi Gorau Cymru a chyflwyno cynnyrch newydd gan gynnwys prawf gwrthgyrff Covid-19. Ar hyn o bryd mae Forth yn cynnal arolwg cenedlaethol ar asesu sut mae Covid-19 wedi effeithio ar iechyd meddwl ac mae’n paratoi i lansio ymgyrch menopos sy’n galluogi pob menyw i gael prawf am perimenopos a menopos heb orfod mynd at ei meddyg teulu lleol. Stori lwyddiant go iawn Prifddinas-ranbarth Caerdydd.

Hefyd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi lansio ei gynorthwyydd rhithwir Cymraeg a Saesneg o’r enw CERi, a ddatblygwyd gan ddefnyddio Cynorthwy-ydd Watson IBM. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gweithio gydag IBM a Meridian IT i ddatblygu’r cynorthwyydd rhithwir i gefnogi cleifion, gweithwyr gofal iechyd a’r cyhoedd drwy ateb cwestiynau ac i roi gwybodaeth am atal a rheoli COVID-19. Nid yw’r heriau niferus a achosir gan Covid-19 ond wedi tynnu sylw at yr angen am dechnoleg feddygol ynghyd â’r llwyddiant yn ein rhanbarth.

Yn olaf, yn y mis diwethaf cymerwyd camau mawr i hyrwyddo’r sector fel technoleg drochi yng Nghymru gyda’r arloeswr gofal iechyd, Rescape Innovation, yn cyrraedd ei darged o £300 mil drwy Crowdcube i helpu’r cwmni i ehangu ei ddefnydd sydd eisoes wedi sefydlu o realiti rhithwir wrth drin cleifion ac i helpu staff rheng flaen y GIG.

 

Sector Blaenoriaeth

 

Mae technoleg feddygol yn sector blaenoriaethol gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd gan ei bod yn un o’r rhai sy’n tyfu gyflymaf ac ystyrir bod ei photensial ar gyfer twf pellach yn sylweddol.

Yn ogystal, mae un o’n 10 blaenoriaeth rhanbarthol wedi covid-19 yn cynnwys cyflymu datblygiad ein clwstwr technoleg feddygol drwy annog a chefnogi cyfleoedd buddsoddi ym maes arloesi technoleg feddygol. Bydd hyn yn ein galluogi i adeiladu ar y cyfleoedd strategol ar gyfer y sector a’r rhanbarth. Hyd yma, mae P-Rh wedi rhoi cymeradwyaeth mewn egwyddor i roi £120k i symud cynnig i ddatblygu Parc Arloesi Gwyddorau Bywyd yn Coryton, £40k yn ei flaen i ddatblygu buddsoddiad posibl o £4m ar gyfer cwmni Data Gofal Iechyd P-Rh ac mae wedi dyfarnu £2m i Creo Medical ar gyfer datblygu technoleg Plasma Oer. Bydd mwy i ddod heb os.

Mae Covid-19 wedi amlygu pwysigrwydd y sector ac mae ein cwmnïau wedi camu i’r adwy ac wedi croesawu cyflymder a graddfa’r newid a’r cyfleoedd am arloesi a thwf.

Bellach mae’n rhaid i ni barhau i lenwi’r sector gyda graddedigion sy’n barod i gamu i mewn i’r sector newydd a chyffrous hwn a pharhau i’w helpu i dyfu i rywbeth hyd yn oed mwy a gwell.

 

Rhoi Help Llaw i Recriwtio Talent Ffres

Os ydych yn y sector technoleg ac mae eich busnes yn ehangu neu’n addasu ac mae angen rhywfaint o help ychwanegol arnoch i recriwtio graddedigion o safon, yna gallwn ni eich helpu.

Nod ein Cynllun Graddedigion Dinas Ranbarth Caerdydd yw gwella cynhyrchiant, arloesi a thwf economaidd drwy gysylltu graddedigion talentog â busnesau uchelgeisiol yn y deg awdurdod lleol yn Ninas Ranbarth Caerdydd.

Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol AM DDIM i fusnesau:

  • Gallwn baru eich rôl yn uniongyrchol â thalent graddedigion medrus iawn yn y rhanbarth
  • Gallwn weithredu’n gyflym i ymateb i’ch anghenion (rhwng 2 a 4 wythnos)
  • Gallwn ymgymryd â’r broses recriwtio gyfan o bell: hysbysebu, llunio rhestr fer, asesu a chyfweld.*
  • Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno CV fel rhan o broses gyflymach.
  • Rydym wedi gweithio gyda busnesau ar draws y rhanbarth i ddarparu rolau mewn peirianneg, labordai, marchnata, adnoddau dynol, cyllid, TG a datblygu busnes. Cyflog cyfartalog £18k – £25k.
  • Cymhwyster wedi’i ariannu’n llawn i raddedigion gefnogi ac ategu eu datblygiad sgiliau proffesiynol yn y gweithle.

 

I gael rhagor o wybodaeth am fanteision y rhaglen edrychwch ar ein tudalennau glanio pwrpasol ar gyfer cwmnïau yn y diwydiannau Meddygol, Gweithgynhyrchu a Thechnoleg.

GWYDDORAU BYWYD: https://www.ccrgraduatescheme.wales/cy/gwyddorau-bywyd/

TECHNOLEG: https://www.ccrgraduatescheme.wales/cy/technoleg/

GWEITHGYNHYRCHU: https://www.ccrgraduatescheme.wales/cy/gweithgynhyrchu/

Cysylltwch â laura.carter@caerdydd.gov.uk / geraldine.osullivan@caerdydd.gov.uk i fynegi diddordeb a chael rhagor o wybodaeth.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais