Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Blwyddyn eithriadol o heriau rhyfeddol ac annog cynnydd

16.11.2020 // Partneriaeth Sgiliau

Diweddariad yr hydref gan Leigh Hughes Cadeirydd, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol P-RC

 

 

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn gwbl unigryw. Ac yn y cyntaf o Ddiweddariad yr Hydref tair rhan, mae Cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Leigh Hughes, yn rhannu ei bersbectif ei hun gyda ni ar yr heriau a wynebir, a’r cyflawniadau a sicrhawyd, yn ystod misoedd diwethaf ‘economi COVID’.

 

Sut mae’r PSRh wedi parhau i gysylltu, cydweithio a chydlynu drwy gydol yr argyfwng, er mwyn helpu i yrru uwchsgilio ac ailsgilio de-ddwyrain Cymru – a beth yw’r wybodaeth allweddol i’w chofio o’r ddau chwarter diwethaf?

 

Rydym yn dal ar y trywydd iawn i gyflawni ein Cynllun Sector Blaenoriaeth Tair Blynedd.”

 

“Y gwir rhyfeddol yw ein bod yn dal ar lwybr cadarnhaol tuag at gyflawni ein Cynllun Sector Blaenoriaeth tair blynedd” meddai Leigh. “Ac mae hynny o ganlyniad i ymdrech enfawr gan AB ac AU, gan gyflogwyr a’r llywodraeth, gan sefydliadau ariannu a darparwyr hyfforddiant – y mae pob un ohonynt wedi dangos awydd anhygoel i addasu ac arloesi’n gyflym a chydag ystwythder go iawn.

 

“Yr adborth llethol gan sefydliadau o bob maint yw eu bod yn gweld effaith COVID fel peth tymor byr. Mae ymdeimlad cadarnhaol go iawn yn y negeseuon y dylai brechlyn gyrraedd erbyn y gwanwyn, ac er bod llawer o gwmnïau’n dal mewn ‘modd goroesi’, rydym hefyd yn gweld ffocws cryf ar gynllunio busnes a pharhad busnes.”

 

“Mae pob sector a phob cwmni yn wynebu heriau gwahanol –

a chyfleoedd gwahanol.”

Mae Leigh yn tynnu sylw at y ffaith bod de-ddwyrain Cymru sy’n ardal sydd wedi ei tharo gan y pandemig yn llunio darlun cymhleth, gyda’r economi leol yn cael ei nodweddu gan amrywiaeth enfawr o gwmnïau ac effaith wahanol ar bob un.

 

“Mae’n amlwg bod diwydiannau hedfan a modurol wedi dirywio, gan fod teithiau hedfan a gwerthiant ceir wedi arafu i’r lleiaf ac mae’r amodau tymor byr ar gyfer y marchnadoedd allweddol hyn yn dal yn aneglur. Wrth gwrs, mae’n siŵr mai’r diwydiant lletygarwch gafodd yr ergyd galetaf, felly rwy’n falch ein bod ni wedi gallu lansio ein Fforwm Lletygarwch, sydd o leiaf yn rhoi llais i’r diwydiant hanfodol hwn yn y cyfnod pryderus yma.”

 

Ar nodyn mwy cadarnhaol, mae rhai sectorau wedi bod yn sefydlog – ac mae llawer hyd yn oed wedi mwynhau twf sylweddol:

 

“Mae Bwyd, Fferylliaeth a Pheirianneg i gyd aros yn gadarn; ac mae’r angen am fwy o Ofal Cymdeithasol wedi agor cyfleoedd enfawr yn y maes hwnnw. Mae’r diwydiant adeiladu, yn enwedig yn y farchnad adeiladu tai, hefyd wedi parhau i ehangu, er y gallai Brexit effeithio ar dwf yn y diwydiant hwnnw. Mae ochr bositif yn y cwmnïau sydd wedi trawsnewid yn y cyfnod hwn.”

 

Efallai nad yw’n syndod bod yr economi newydd sy’n tyfu’n gyflym yn ne-ddwyrain Cymru wedi darparu rhai o’r perfformiadau mwyaf trawiadol:

 

“Mae’r galw yn yr ecosystem Lled-ddargludyddion Cyfansawdd o amgylch Casnewydd wedi codi’n aruthrol wrth i’r angen am fwy o gysylltedd a lled band barhau i godi. Yn wir, mae rhai cwmnïau yn y clwstwr hwnnw hyd yn oed wedi cofnodi’r chwarteri uchaf erioed” meddai Leigh. “Ac mae’r adborth gan gwmnïau Seiberddiogelwch a thechnoleg ariannol yn ein rhanbarth yr un mor galonogol.”

 

Mae Leigh hefyd yn awyddus i gymeradwyo’r ysbryd arloesi ac addasu a ddangoswyd gan gyflogwyr sydd wedi ailsgilio ac uwch sgilio yn ystod y misoedd diwethaf.

 

“Rydyn ni wedi gweld cynhyrchwyr gin a chwisgi yn dod yn gynhyrchwyr diheintydd dwylo, y Bathdy Brenhinol yn arallgyfeirio i fod yn ddarparwr ar gyfer y GIG, a chwmnïau peirianneg yn troi yn ddarparwyr PPE rhyngwladol flaengar. Mae hynny’n golygu cydnerthedd, cydweithredu a chredu yng ngallu pobl i feithrin sgiliau newydd. Dyna’r holl bethau rydym wedi bod yn gweithio’n galed i helpu i’w hwyluso, ariannu a gwreiddio.”

 

Mae ein cylch gwaith bellach wedi symud llawer mwy tuag at nodi meysydd ar gyfer

sgiliau trosglwyddadwy, yn fuan a chydag arbenigedd.”

 

Mae llawer o waith y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ‘o dan yr wyneb’ i raddau helaeth, felly sut y byddai Leigh yn nodweddu’r llwyth gwaith a fu dros y chwarter diwethaf?

 

 “Mewn sawl ffordd, ni yw’r glud sy’n uno’r dylunio, datblygu a strwythuro rhaglenni sgiliau, ac rydym yn helpu i benderfynu ble y dylid lleoli’r rhaglenni hynny. Felly mae ein lled band yn 2020 wedi tyfu’n gylch gwaith llawer ehangach i ddarparu ar gyfer sgiliau trosglwyddadwy. Mae nodi’n gynnar yn rhan allweddol o hyn, felly mae’r gwaith rydym yn ei wneud bob dydd gyda cholegau, cwmnïau, sefydliadau ariannu a darparwyr hyfforddiant yn gwbl hanfodol ar hyn o bryd.

 

“Mae amrywiaeth o raglenni a mentrau ar gael.  Felly rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod cwmnïau’n cysylltu â’r rhaglen sy’n iawn iddyn nhw.  Gallai fod yn rhaglen a ariennir gan yr Awdurdod Lleol, Llywodraeth Cymru, yr UE neu’r Adran Gwaith a Phensiynau. Mae arbenigedd amrywiol ein Bwrdd yn golygu y gallwn roi’r cyngor a’r arweiniad gorau; a helpu i wireddu ein nod.”

 

Yn ail ran ein diweddariad yr hydref tair rhan ar waith y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, bydd Leigh yn cwmpasu’r gwaith sy’n mynd rhagddo i leihau effaith COVID ar Brentisiaethau yn ne-ddwyrain Cymru

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais