Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn agor ceisiadau ar gyfer Aelodau Bwrdd Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

30.10.2017 // Partneriaeth Twf Economaidd

Mae tîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi dechrau recriwtio ar gyfer aelodau bwrdd ar gyfer eu Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol (REGP).

Bydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, a gaiff ei sefydlu ar hyn o bryd, yn cynghori Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn uniongyrchol, ac fe fydd yn gyfrifol am adolygu’r Strategaeth Economaidd Ranbarthol ac am gynghori ynglŷn â chynigion buddsoddi y Fargen Ddinesig.  Bydd ganddi hefyd rôl eiriolaeth, gan hyrwyddo’r Rhanbarth fel prif leoliad ar gyfer buddsoddwyr ac ymwelwyr.

Bydd y Bwrdd yn cynnwys y Cadeirydd a 6 i 12 o aelodau, yn tarddu o gyfuniad o fusnesau yn y sector preifat, sefydliadau cyflogwyr, llywodraeth leol, addysg a sgiliau, a’r trydydd sector.

Bydd aelodau’r Bwrdd yn gweithio â Chadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol ar amrywiaeth o feysydd, yn cynnwys: adolygu a bwrw sylw ar y Strategaeth Economaidd Ranbarthol; adolygu a herio penderfyniadau buddsoddi; darparu rôl eiriolaeth ar gyfer y ddinas-ranbarth; cynyddu’r niferoedd sy’n derbyn ffynonellau cyllido allanol; darparu cyngor ynglŷn ag ymyriadau arfaethedig; a gweithredu fel ymgynghorai penodol ar gyfer Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Bydd gan Fwrdd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol rôl eithriadol bwysig wrth lunio’r Fargen Ddinesig.  Chwiliwn am bobl o’r safon uchaf a ddaw â dealltwriaeth gyda nhw o economi a gwleidyddiaeth y rhanbarth ac o bolisi a thwf economaidd y tu hwnt i’r rhanbarth, a’r tu hwnt i Gymru.

“Mae’n rhaid i’r aelodau feddu ar feddylfryd sy’n edrych tuag allan ac sy’n dysgu oddi wrth brofiadau rhanbarthau eraill a meddu ar rwydwaith eang o gysylltiadau ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

“Yn ddelfrydol, bydd ganddynt hefyd brofiad o weithio ar strategaethau ac ymgyrchoedd Mewnfuddsoddi a pharodrwydd a gallu i gyfranogi o ymgyrchoedd Rhanbarthol ac o feithrin cyfleoedd buddsoddi dichonol.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Cyd-arweinydd Portffolio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar Ddatblygu Economaidd ac Arweinydd Cyngor Caerdydd:

“Bydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol yn tynnu ynghyd randdeiliaid o bob sector ledled y ddinas-ranbarth i gadw llygad ar y penderfyniadau a wneir gan Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Bydd ganddi rôl hanfodol mewn sicrhau ein bod yn manteisio hyd yr eithaf ar y Fargen Ddinesig, gan hefyd helpu i hyrwyddo’r ddinas-ranbarth fel lle i fuddsoddi ac i wneud busnes ynddi.

“Dyma gyfle ardderchog i bobl gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth go iawn wrth lunio’r effaith a gaiff y Fargen Ddinesig ar y rhanbarth hwn.”

Nid oes yna dâl am y swyddi, ond fe delir treuliau priodol.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 17eg o Dachwedd, 2017.

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd am ddatgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys deg awdurdod lleol Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.

Amcanion Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw creu swyddi a hybu llewyrch economaidd drwy wella cynhyrchiant, goresgyn diweithdra, adeiladu ar sylfeini arloesedd, buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol, darparu cymorth i fusnesau, a sicrhau y caiff unrhyw fuddion economaidd a gynhyrchir o ganlyniad eu teimlo ledled y rhanbarth.

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd eisoes wedi cytuno i fuddsoddi £37.9 miliwn i gefnogi datblygu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.

Cynhyrchir y cyllid o Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – a dyma’r buddsoddiad cyntaf o’i fath ers i’r rhaglen gwerth £1.2 biliwn gael ei llofnodi’n ffurfiol gan arweinwyr y deg awdurdod lleol yn y rhanbarth ar y 1af o Fawrth eleni.

Disgwylir i’r prosiect drosoli hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, a chreu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg o werth uchel, gyda’r potensial am gannoedd yn rhagor yn y gadwyn gyflenwi ehangach a’r datblygiad clwstwr.

Mae rhagor o wybodaeth am y Bwrdd ar gael gan Jon Day yn jday@cardiff.gov.uk

CCR Chevron

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais