Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

COVID-19: Mae Amseroedd Digynsail yn Galw am Ymateb Digynsail

31.03.2020

Ysgrifennwyd gan:

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Arweinydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar Dwf Cynhwysol

 

Yn yr amseroedd digynsail hyn, fe all ein cymunedau fod yn dawel eu meddwl o wybod ein bod i gyd mewn llywodraeth yn gwneud beth bynnag y gallwn i wneud yn sicr bod cymorth ar gael i’w helpu i oroesi’r argyfwng.

Rwyf yn falch bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cydnabod yr angen am symbyliad economaidd i roi sylw i effeithiau pandemig yr haint coronafeirws.  Nid yn awr yw’r amser i ymhél â gemau gwleidyddol, mae arnom angen cydweithio.  Ond fel arweinydd cyngor, mae gennyf farn am effeithiau iechyd, cymdeithasol ac economaidd yr argyfwng sydd angen sylw.

Mae arnom angen targedu’r symbyliad at y llai cefnog, nid y rheiny sydd ar y brig.  Mae’n rhaid inni gynorthwyo pobl a busnesau i’w galluogi i wneud dewisiadau iechyd doeth, ac i oroesi canlyniadau economaidd yr argyfwng hwn, hefyd.  Fe fyddai polisi incwm hollgyffredinol am gyfnod cyfyngedig yn werth ei archwilio.

Bydd ar fusnesau bach a mudiadau gwirfoddol angen cymorth grantiau, nid dim ond benthyciadau ad-daladwy, ac fe fydd buddsoddiad ynddynt o lawer mwy o fudd i’n heconomïau sylfaenol na gwario ar fusnesau mawr.

Byddai arweinwyr cynghorau fel y fi ymysg y bobl hapusaf yn y byd petaem yn gallu rhoi seibiant i unigolion a busnesau o ran treth cyngor ac ardrethi; ond fe fyddai angen ariannu hyn yn ganolog, gan nad oes gennym yr arian, ac mae’r argyfwng yn rhoi’n hadnoddau o dan fwy, nid llai, o bwysau.

Mae gan yr awdurdodau lleol sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd gynlluniau wrth gefn ar waith i ddelio ag achosion brys, megis clefydau heintus.  Yn ychwanegol, rydym yn gweithio â Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru, fel ei gilydd, i helpu i gyflenwi’r cymorth ychwanegol sy’n cael ei roi ar gael i helpu busnesau drwy’r anawsterau neilltuol a grëwyd gan y pandemig hwn o’r haint coronafeirws.

Rydym yn gwneud popeth y gallwn i gynnal gwasanaethau i weithredu, ond mae arnom angen gweithredu â chydymdeimlad yn ogystal ag effeithlonrwydd.

Mae fy Nghabinet wedi cyfarfod i drafod beth y gallwn ei wneud i helpu pobl i oroesi hyn, yn ogystal â sut rydym yn cynnal gwasanaethau i weithredu.  Mae pen a chalon, ill dau, yn hanfodol.

Mae arweinwyr y 10 awdurdod lleol wedi arfer â chydweithio i ddatrys problemau cyffredin drwy strwythur Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac fe wnawn barhau i wneud hynny drwy gydol yr argyfwng hwn.  Bydd pob un ohonom hefyd yn gweithio ar wahân â’n cydweithwyr yn ein hardaloedd ein hunain i wneud yn sicr bod busnesau a chymunedau’n cael y cymorth y mae arnynt ei angen.

Fe wnaed argraff dda arnaf gan yr arweinyddiaeth y mae fy nghydweithwyr yng Nghabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i ddangos a’r ysbryd o gydweithredu sy’n amlwg yn y cyfan y maent yn ei wneud.  Y math hwn o gydweithio a helpu’n gilydd y mae arnom ei angen  yn anad dim, wrth inni wynebu’r amseroedd anodd o’n blaenau.

Mae llawer o’n busnesau eisoes yn wynebu pwysau dwys oherwydd cwymp mewn galw a staff yn gorfod hunan-ynysu, ac fe fydd y pwysau hwn yn cynyddu yn yr wythnosau a’r misoedd i ddod.  Rhoddir cymorth ar gael drwy ryddhad ardrethi busnes, grantiau a benthyciadau, ac fe fydd ein hawdurdodau lleol yn chwarae’u rhan i gyflenwi rhywfaint o’r cymorth hwn ac yn cynghori busnesau ynglŷn â sut y gallant gael at fathau eraill o gymorth.

Rwyf yn wirioneddol bryderus am effaith y sefyllfa hon ar iechyd meddwl pobl, yn enwedig os yw cadw pellter cymdeithasol a hunan-ynysu yn angenrheidiol am gyfnod estynedig.  Mae’n rhaid inni ganfod ffyrdd i ofalu amdanom ein hunain a’r rheiny o’n hamgylch.

Ond os yw pethau fel prynu gwyllt diangen wedi dangos ochr o gymdeithas sydd ymhell o fod yn destun edmygedd, mae ymateb pobl yn gwirfoddoli i helpu’i gilydd yn dangos ochr orau cymdeithas.  Gadewch inni gadw llygad ar les y naill a’r llall a chydweithio,  ac fe oroeswn y gwaethaf y gall yr haint hwn ei wneud, gyda chymorth ein gilydd.

Gan gydweithio a helpu’n gilydd, fe wnawn oroesi’r argyfwng hwn a bod yn barod i barhau fel o’r blaen yn ein busnesau a’n cymunedau pan fo pethau’n dychwelyd i’r drefn arferol.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais