Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cyfleoedd i bawb ym myd grymusol gofal plant

14.09.2020

Gofal plant yw un o’r propiau hanfodol y mae ein heconomi a’n cymdeithas yn dibynnu arnynt. Heb ofal plant, sut y byddai rhieni sy’n gweithio sydd â phlant cyn ysgol yn gallu mynd allan a gwneud eu gwaith? Hyd yn oed pan mae rhieni’n gweithio gartref, mae angen gofal plant arnynt o hyd os ydynt am weithio mor effeithlon â phosibl, fel y mae’r cyfnod cloi wedi dangos.

bty

Mae hefyd yn broffesiwn sy’n grymuso’r rhai sy’n gweithio ynddo, beth bynnag fo’u hoedran. Nid yw’n ymwneud â nyrsio meithrin a gwarchod plant yn unig, er mai dyma fara menyn y sector. Mae llawer o bobl sy’n dechrau fel nyrs feithrin yn symud ymlaen i reolaeth uwch, efallai gyda darparwr gofal plant yn y sector preifat, elusen trydydd sector neu awdurdod lleol. Un person a wnaeth hynny yw Claire Bevan, rheolwr cyfleoedd gofal plant yng Nghyngor Abertawe.

Helpu teuluoedd

Mae tîm Claire yn cynnwys cymysgedd o bobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd y tu hwnt i ofal plant. Maent yn cael eu huno gan angerdd dros helpu teuluoedd i gael gafael ar y gofal plant sydd ei angen arnynt.

Rhaid i’r rhan fwyaf o rieni yn y wlad hon dalu am ofal plant, a ddarperir fel arfer gan warchodwyr plant hunangyflogedig neu feithrinfeydd a chanolfannau gofal dydd yn y  trydydd sector. Mae rhai rhieni’n cael cymorth gyda’r costau gan eu hawdurdod lleol, sy’n gallu ariannu hyd at 30 awr o ofal plant gyda’r darparwr o’u dewis, tra gall y rhai sydd â’r angen mwyaf gael gwasanaethau am ddim. Mae penderfynu pwy all gael help gyda chostau neu gael gofal plant am ddim yn un o brif gyfrifoldebau Claire.

Mewn blwyddyn arferol mae Claire a’i thîm yn delio â mwy nag 800 o geisiadau am gyllid gofal plant. Mae dros 200 o ddarparwyr gofal plant yn Abertawe, o ganolfannau gofal dydd llawn a gofal sesiynol i warchodwyr plant. Ond mae’r galw am ofal plant yn fwy na’r hyn sydd ar gael, felly un arall o gyfrifoldebau Claire yw recriwtio gwarchodwyr plant.

Mae Claire yn ymwybodol iawn bod cost gofal plant yn broblem fawr i lawer o deuluoedd. “Mae’n wych clywed rhieni’n dweud, oherwydd y cyllid hwn, y gallant nawr fynd i gael swydd a gwella eu bywyd,” meddai.

Gyrfa

A hithau’n 16 oed, nid oedd gan Claire syniad beth yr oedd am ei wneud, ond cafodd ei hysbrydoli gan gefnder a oedd wedi astudio nyrsio meithrin yn y coleg ar gwrs a oedd yn cynnwys lleoliad wythnos o hyd bob yn ail wythnos.

“Roedd hynny’n apelio’n fawr ataf, roedd y syniad o fod mewn lleoliad gwaith a dysgu beth sy’n mynd ‘mlaen yn ddiddorol iawn,” meddai.

“Fe wnes i fwynhau’r cwrs yn fawr, roedd llawer o weithgareddau ymarferol. Roedd yn fwy nag aseiniadau yn unig, roedd yn ymwneud â deall sut y byddai plant yn dysgu drwy wneud pethau ymarferol.”

Ar ôl cymhwyso aeth Claire ymlaen i weithio mewn cyfres o feithrinfeydd dydd. Pan gafodd hi ei merch ei hun, cofrestrodd fel gwarchodwr plant, yna daeth yn ddirprwy reolwr meithrinfa ddydd newydd a oedd yn agor yn Abertawe. Hyfforddodd mewn asesu a daeth yn asesydd gofal plant achrededig, gan gael swydd yng Nghyngor Abertawe yn asesu myfyrwyr a gwarchodwyr plant.

“Mae pawb yn meddwl bod gofal plant yn faes cyfyngedig iawn, ond mewn gwirionedd mae’n agor y drws i fyd cyfan o gyfleoedd gyrfaol,” meddai.

Gyrfa am oes

Arhosodd llawer o ddarparwyr gofal plant ar agor yn ystod y cyfnod cloi, gydag un yn Abertawe yn aros ar agor 7 diwrnod yr wythnos a hyd at 10 o’r gloch y nos. Mae Claire yn rhwystredig na chawsant yr un gydnabyddiaeth ag eraill, fel ysgolion. Fodd bynnag, mae’n teimlo bod gwerthfawrogiad o broffesiynoldeb a phwysigrwydd y sector yn gwella yn gyffredinol.

Ac mae ganddi eiriau o anogaeth i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa yn y maes. “Ewch amdani, cyn belled â’ch bod yn angerddol, yn meddu ar empathi, ac eisiau dysgu a deall,” meddai.

Nid proffesiwn i fenywod ifanc yn unig ydyw chwaith, mae’n mynnu. Beth bynnag eich oedran a beth bynnag rydych chi am ei gael allan o’ch gyrfa, mae lle i chi. Fel y dengys stori Claire, mae digon o gyfleoedd i ddatblygu yn eich gyrfa os mai dyna’ch dymuniad. Ond os nad yw gofal plant yn meddwl mwy i chi na dim ond gofalu am blant sydd yn eich gofal, does dim byd o’i le ar hynny chwaith. Mae pobl hŷn sydd â phrofiad yn bwysig hefyd, ar draws y sector.

“Rydyn ni’n gweld pobl hŷn eisiau dod yn warchodwyr plant hefyd, ond rydyn ni hefyd am eu cael nhw mewn meithrinfeydd dydd a gofal sesiynol. Maen nhw’n dod â chyfoeth o brofiad ac mae ganddyn nhw lawer i’w gynnig,” meddai Claire.

Gwneud gwahaniaeth i rieni a phlant, helpu cymdeithas, ac agor byd o gyfleoedd i chi eich hun – pa resymau gwell allai fod dros ystyried gyrfa mewn gofal plant?

Nid oes gan Claire ei hun unrhyw gynlluniau i adael gofal plant nes iddi ymddeol. “Mae’n swydd am oes, ond gall newid mewn sawl ffordd yn ystod eich gyrfa hefyd,” ychwanega.

 

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais