Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cyhoeddi Cronfa Cadernid Economaidd newydd gwerth £500 miliwn fydd o fudd i’r cwmnïau hynny nad ydynt eto wedi elwa o’r pecynnau cymorth ariannol

09.04.2020

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth gwerth £1.1 biliwn ar gyfer yr economi a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.  Mae’r pecyn yn cynnwys arian a ail-ddyrannwyd o gyllidebau presennol ac arian newydd – sydd eisoes wedi’i gyhoeddi – gan Drysorlys y Deyrnas Unedig.

Prif fyrdwn y cyhoeddiad oedd Cronfa Cadernid Economaidd.  Mae’r gronfa £500 miliwn wedi’i ffurfio o ddwy brif elfen:

  • Bydd cronfa newydd Banc Datblygu Cymru gwerth £100 miliwn ar gael i gwmnïau sy’n profi problemau llif arian o ganlyniad i’r pandemig, ac fe fydd yn darparu benthyciadau o rhwng £5,000 a £250,000 ar gyfraddau llog ffafriol.

Bydd busnesau hefyd yn gallu elwa o bot brys £400 miliwn, yn darparu:

  • Grantiau o £10,000 ar gyfer microfusnesau sy’n cyflogi hyd at naw o bobl. Mae hyn yn cynnwys masnachwyr unigol sy’n cyflogi staff.  Bydd busnesau sy’n gymwys yn gallu ymgeisio erbyn canol mis Ebrill.
  • Grantiau o hyd at £100,000 i gwmnïau bach a chanolig eu maint a chanddynt rhwng 10 a 249 o weithwyr. Bydd busnesau sy’n gymwys yn gallu ymgeisio o’r wythnos nesaf.
  • Cymorth i fusnesau mwy yng Nghymru, sydd o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd hanfodol i Gymru. Bydd yr elfen hon yn agored i fusnesau cymwys yn y pythefnos nesaf.

Gellir gwneud ceisiadau ar-lein drwy wefan Banc Datblygu Cymru .  Gall pob un busnes wneud dim ond un cais, ac fe seilir swm y benthyciad ar nifer y bobl a gyflogir gan y busnes neu ar gyfrifiad sydd wedi’i seilio ar elw neu drosiant.  Mae’r Banc Datblygu wedi awdurdodi’i holl dimau i ymateb i’r galw, ac fe brosesir ceisiadau cyn gyflymed â phosibl.

Er mwyn profi gwasanaethgarwch, fe fydd yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu datganiadau banc dros dri mis am fenthyciadau o £5,000 hyd at £100,000.  Bydd hefyd angen dwy flynedd o gyfrifon blynyddol, gwybodaeth am reoli a rhagolygon llif arian am fenthyciadau o £100,000 i £250,000.  Bydd sicrwydd a gymerir yn 20% o warant bersonol hyd at uchafswm o £25,000 gyfer pob buddsoddiad, ac ar gyfer cytundebau dros £100,000, fe fydd dyledeb hefyd yn weithredol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://gov.wales/new-500-million-economic-resilience-fund-launched-wales

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais