Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Datganiad A Gyhoeddwyd Ar Ran Cadeirydd Cabinet Prifddinas-ranbarth Caerdydd

12.12.2018 // Cabinet

“Mae’r Cabinet Rhanbarthol yn llongyfarch Mark Drakeford, AC, ar gael ei ethol fel Prif Weinidog nesaf Cymru, ac maent yn edrych ymlaen at weithio gydag ef a’i Gabinet newydd.

“Mae Llywodraeth Cymru yn bartner ym Margen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac rydym wedi gweithio’n agos dros y tair blynedd diwethaf i roi strategaeth ar waith i gyflawni gwelliannau cymdeithasol ac economaidd sylweddol yn rhanbarth De Cymru dros yr 20 mlynedd nesaf.

“Nid oes yna amheuaeth nad ydym yn wynebu heriau i gyflawni hyn, ond fe fydd llwyddiant Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod sy’n ffurfio’r Fargen Ddinesig hon i barhau i weithio’n gydweithredol yn dod â newid sylfaenol yn y pen draw i fywydau pobl ledled y rhanbarth hwn.

“Yn neilltuol, fe edrychwn ymlaen at weithio’n agos â Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i greu Metro De Cymru gwerth £734 miliwn.

“Dyma gyfle bendigedig i greu ac i ddarparu seilwaith trafnidiaeth sy’n cefnogi amcanion y Fargen Ddinesig.

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn tyfu ar gyfradd eithriadol, ac mae’n hollol hanfodol ein bod yn creu seilwaith trafnidiaeth a all greu digon o le i, ac a all gysylltu teithwyr sy’n teithio o amgylch y rhanbarth yn ddiogel.

“Nid yw cysylltu’n pobl a’n cymunedau â mannau gwaith a gwasanaethau erioed wedi bod mor bwysig – nid dim ond i alluogi twf economaidd, ond hefyd gydlyniant cymdeithasol a gwell ansawdd bywyd ledled y rhanbarth.  Edrychwn ymlaen at gyflawni hyn mewn partneriaeth â’r Prif Weinidog newydd a’i gydweithwyr.”

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 9:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais