Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Datganiad a Gyhoeddwyd ar Ran Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-ranbarth Caerdydd

04.12.2018 // Partneriaeth Twf Economaidd

Yn ystod cyfarfod bwrdd Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ar y 13ego Dachwedd, 2018, fe wnaeth yr aelodau hynny oedd yn bresennol ddatgan eu cefnogaeth ar gyfer  adeiladu ffordd liniaru’r M4 o amgylch Casnewydd.

Y consensws oedd bod y llwybr ‘du’ arfaethedig yn hanfodol i gynorthwyo ac i alluogi’r strategaeth economaidd a diwydiannol ar gyfer twf yn Ne-ddwyrain Cymru, ynghyd â rhanbarthau cyfagos yng Nghymru.

Hebddi, mae’r aelodau’n ofni y caiff De-ddwyrain Cymru  – un o’r rhanbarthau sy’n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig – ei pharlysu gan seilwaith trafnidiaeth hynafol.

Dywed y Cadeirydd, Frank Holmes: “Rydym wedi gwrando ar y pryderon.  Rydym wedi gwrando ar y dadleuon ynglŷn â’r angen i wella trafnidiaeth gyhoeddus. Nid ydym yn anghytuno.

“Mae gwell trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol i alluogi pobl i symud ledled ac o amgylch ein rhanbarth.   Ond wrth graidd y rhanbarth y mae prif wythïen sydd eisoes yn anhepgor i sicrhau llif  cyson o bobl, nwyddau a chynnyrch.

“Oni bai ein bod yn lleddfu’r pwysau cyfredol, fe fydd y brif wythïen honno’n rhoi’r gorau i weithio’n gyfan gwbl.”

Dywed Mr Holmes fod dadlau ynglŷn ag a ddylai fod yna opsiwn rhwng adeiladu Metro £734 miliwn De Cymru neu ffordd liniaru’r M4 yn wallus.

“Mewn gwirionedd, mae arnom angen y ddau. Mae’r Metro yn brosiect sylweddol, ac fe deimlir ei effeithiau cadarnhaol yn gyflym.  Ond mae’n bwysig bod disgwyliadau’n cael eu rheoli.

“Dim ond hyn a hyn y gall y Metro ei wneud ac nid yw’n mynd i ddatrys ein holl broblemau trafnidiaeth, ac yn sicr na all wneud lle’n llwyr ar gyfer cludo nwyddau trwm.

“Mae’n rhaid i reilffyrdd a ffyrdd weithio law yn llaw – ni wnânt weithio ar eu pen eu hunain, yn sicr. Mae cysylltedd yn elfen allweddol o’n Cynllun Twf Economaidd a Diwydiannol arfaethedig ar gyfer y rhanbarth. Mae rhanbarthau eraill yn y Deyrnas Unedig yn cryfhau o ddydd i ddydd ac mae’n rhaid inni gysylltu â hwythau, hefyd.

“Mae arnom angen sicrhau bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a Chymru, yn parhau’n economaidd gystadleuol â’r rhanbarthau hynny.  Neu fel arall, ni fyddwn yn gallu datrys y problemau sy’n hanesyddol economaidd a chymdeithasol rydym yn ceisio’u goresgyn drwy rwymo’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn gynllun twf economaidd cydlynol ar gyfer llewyrch pawb yn y dyfodol.

“Mae’r Bartneriaeth yn dweud heddiw bod yn rhaid adeiladu ffordd liniaru’r M4.”

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys cynrychiolwyr o fusnesau, addysg uwch, mentrau cymdeithasol, cyflogaeth a llywodraeth leol, ac mae’n gyfrifol am adolygu strategaeth economaidd y rhanbarth, gan wneud argymhellion o ran sut y caiff Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei gweithredu, a chynghori ar benderfyniadau buddsoddi drwy Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyd.  Mae’r Bartneriaeth yn cynghori Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn uniongyrchol, sy’n cynnwys arweinwyr y 10 awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais