Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

DECHRAU CHWILIO AM GADEIRYDD NEWYDD I GYNGOR BUSNES PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD

20.10.2020 // Sefydliad Busnes

– DATGANIAD I’R WASG –

 

 

DECHRAU CHWILIO AM GADEIRYDD NEWYDD I GYNGOR BUSNES PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD

 

 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am arweinydd busnes a chanddo weledigaeth i fod yn Gadeirydd y Cyngor Busnes rhanbarthol.

 

Mae’r rôl yn gyfle am ddylanwad go iawn ar lunio penderfyniadau.  Ac yntau wedi’i sefydlu ers 3 blynedd, mae’r Cyngor Busnes yn barod i ddechrau ar daith newydd, ac mae’n chwilio am arweinydd busnes, fydd, drwy waith y Cyngor Busnes, yn helpu i gyfarwyddo, i hysbysu ac i lunio’n dyfodol.

 

Mae’n adeg gyffrous i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ymgysylltu’n llawn â busnesau’r rhanbarth yn y gorchwyl cyfredol o nodi a datblygu’r blaenoriaethau y mae’r rhanbarth yn eu hwynebu.

 

Mae gan Gyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd rôl allweddol o ran gweithio â Chabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a sefydliadau eraill i sicrhau bod llais busnesau’n cael ei glywed yn eglur a’u bod yn cyfrannu mewn modd pendant at lunio dyfodol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am rywun sy’n gallu gwthio ymlaen, dyrchafu a hyrwyddo’r gorchwyl o ymgysylltu â busnesau rhanbarthol, a chynhyrchu syniadau, mewnbwn a chyfraniadau ystyrlon oddi wrth fusnesau ledled y rhanbarth, drwy fecanwaith Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Mae hon yn rôl Cadeirydd ‘rhanbarthol’ ond mae’r cyfleoedd i gyfrannu at weithredu a dylanwadu lleol, cenedlaethol a byd-eang yn sylweddol.

 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar gyfer y rôl bwysig hon, yn chwilio am arweinydd busnes llwyddiannus, Prif Swyddog Gweithredol, cyfarwyddwr neu berson busnes llwyddiannus, gyda golwg ar y sectorau blaenoriaethol sy’n bwysig i ddyfodol twf economaidd ein Prifddinas-Ranbarth, megis technoleg feddygol a gwyddorau bywyd, technoleg ariannol, ynni a’r amgylchedd, lled-ddargludyddion cyfansawdd, ac addysg uwch.

 

Penodir y Cadeirydd ar sail cyfnod penodol o dair blynedd, gyda’r cyfle i ymestyn am ddwy flynedd yn rhagor.

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Kellie Beirne:

 

“Mae hwn yn benodiad anhygoel o bwysig i ni.  Mae’n allweddol i’n dymuniad i fabwysiadu model newydd o ymgysylltu fel bod gan ein busnesau rôl fwy canolog yn nhrafodaethau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’u ffordd o lunio penderfyniadau.  Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd i weithio gyda ni i ddod â ffocws, i feithrin ymdeimlad cryf o ddiben ac i ddarparu arweinyddiaeth i’n cymunedau busnes wrth iddynt ryngweithio â Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.”

 

Ar ôl penodi’r Cadeirydd newydd, y cam nesaf fydd llenwi’r swyddi gweigion cyfredol sydd gennym ar y Cyngor Busnes, ac felly mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd yn dymuno clywed gan bobl busnes a all fod â diddordeb mewn ymuno â Chyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Mae aelodaeth Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn adlewyrchu amrywiaeth y Brifddinas-Ranbarth, ac o’r herwydd, fe fyddai’n croesawu’n neilltuol leisiau newydd ac amrywiol a chanddynt angerdd dros y rhanbarth.

 

Mae’n rhaid i’r Bwrdd hefyd adlewyrchu’r gwahanol gymunedau busnes ac ardaloedd daearyddol ledled y Brifddinas-Ranbarth, ac fe fydd yn ceisio penodi cynrychiolwyr busnes oddi wrth gymysgedd o fathau a meintiau o fusnesau.

 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cael cymorth Acorn Executive Search i gydgysylltu’r broses recriwtio – i gael rhagor o fanylion, ewch i https://www.acornpeople.com/job-search/job/BBBH21058_1603109155 , os gwelwch yn dda.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ddydd Llun, yr 2ail o Dachwedd, 2020.

 

 

Gorffen.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais