Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Dechrau da i weithdai Datblygu Cronfa Her P-RC

04.01.2021

Ar ddydd Iau 10 Rhagfyr cynhaliwyd y cyntaf o weithdai datblygu Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o weithdai a gynlluniwyd i gefnogi ymgeiswyr â diddordeb i feddwl am eu heriau er mwyn cryfhau eu ceisiadau i’r Gronfa Her.

Roedd y gweithdy cyntaf yn canolbwyntio ar archwilio’r hyn sy’n gwneud her dda a gwrando ar fynychwyr i gael gwell dealltwriaeth o ba gymorth y gallant ei gael ar hyd y ffordd. Cafodd cyfranogwyr glywed gan siaradwyr am yr hyn a ystyrir yn ddiffiniad da a llwyddiannus o her mewn cystadlaethau cronfeydd her eraill. Cafwyd cyfle i ofyn cwestiynau, rhwydweithio gyda mynychwyr eraill a allai ddod yn ddarpar gydweithwyr, a siarad am ba gymorth y gallai fod ei angen yn y dyfodol.

Daeth cyfanswm o dri deg pedwar o gynrychiolwyr i’r gweithdy datblygu cyntaf hwn a disgwylir un arall ym mis Ionawr 2021. Roedd yn wych clywed enghreifftiau gwych o sut mae Heriau DU a Chymru blaenorol wedi helpu i ddatrys heriau cymdeithasol a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Clywsom hefyd gan Y Lab am yr egwyddorion a’r prosesau ar gyfer cynllunio Heriau effeithiol. Rhannwyd y cynrychiolwyr yn grwpiau trafod a’u gwahodd i drafod materion llosg. (Insert screenshot?)

Roedd y gweithdy’n nodedig am yr ystod o gyfranogwyr ac am eu brwdfrydedd dros y cyfleoedd y mae’r gronfa her yn eu cynnig. Yr un mor nodedig oedd parodrwydd i archwilio cyfleoedd i gydweithio a graddfa uchelgais rhai o’r cyfranogwyr. Roedd ymrwymiad cryf i archwilio sut y gellid datblygu heriau mewn ffyrdd a oedd o fudd i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ac awydd i weld y budd hwnnw’n ymestyn y tu hwnt i ganlyniadau ariannol.

Roedd trafodaeth grŵp brecwast yn cynnwys sut y gellid cyrraedd targedau newid yn yr hinsawdd mewn ffyrdd a oedd o fudd i’r rhanbarth; sut y gallai agendâu iechyd a datgarboneiddio fod yn ategu ei gilydd a sut y gellid eu hystyried a’u datblygu fel rhai cysylltiedig mewn rhai ffyrdd a hefyd sut y gallai’r gronfa her gyfrannu at allu’r rhanbarth i sicrhau buddsoddiad pellach mewn amrywiaeth o ffynonellau ledled y DU.

Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn gan gyfranogwyr a nifer o awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau dilynol, gan gynnwys gweithdai pellach.

Diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth?

Ewch i’r dudalen we www.cardiffuniversity.ac.uk/challengefund neu e-bostiwch dîm Cronfa Her Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn CCRChallengeFund@caerdydd.ac.uk

Os hoffech archebu lle ar un o’n Gweithdai Datblygu Her sydd ar y gweill, cysylltwch â’r tîm yn CCRChallengeFund@caerdydd.ac.uk . Gallwch hefyd drefnu cyfarfod 1:1 gyda thîm rheoli Cronfa Her P-RC yn un o’n cymorthfeydd datblygu Her.

Cyhoeddir mwy o ddyddiadau o weithdai yn gynnar yn 2021.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais