Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Dyfodol delweddu. Ydych chi’n cofio pan weloch chi hyn gyntaf…

14.12.2020

Gweld yw credu medden nhw. Ond mae artistiaid, penseiri, gwneuthurwyr ffilmiau, chwaraewyr gemau proffesiynol di-ri – ynghyd ag unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn efelychu’r golwg naturiol – wedi ei chael hi’n anodd cyflwyno sut yn union y mae’r llygad ddynol yn “gweld gwrthrychau”. Mae’n fater sydd wedi bod yn poeni pobl ers hydoedd: bu’n rhaid i’r Groegwyr hynafol ystyried sut mae ein llygaid yn gweld gofod wrth adeiladu eu pensaernïaeth nodedig ac arbrofodd Leonardo Da Vinci gyda’r hyn a alwodd yn ‘bersbectif naturiol’. Ni fu erioed ateb technegol effeithiol i’r broblem hon. Hyd nawr.

Ail-ddychmygu delweddu i efelychu’r golwg naturiol.

Mae FOVOTEC o Gaerdydd wedi creu meddalwedd delweddu cyntaf y byd sy’n gallu efelychu golwg naturiol o’r enw FOVO-NR. Wedi’i datblygu gan Robert Pepperell ac Alistair Burleigh yn ystod eu cyfnod yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd – Mae FOVO-NR wedi esblygu drwy ddeng mlynedd o ymchwil labordy i ddod yn gyfuniad unigryw o gelf, gwyddoniaeth, peirianneg, mathemateg ac athroniaeth: ail-ddychmygu delweddu a bod ar drothwy proses ail-lunio diwydiannau ledled y byd, gan yrru chwyldro mewn nifer o sectorau, gan gynnwys:

Delweddu Pensaernïol

Roedd penseiri a delweddwyr yn rhwystredig gyda chyfyngiadau rendro persbectif llinellog.  Mae FOVO-NR yn offeryn pwerus ar gyfer dangos gofod 3D mewn ffordd sy’n llawer agosach at sut y byddent yn ymddangos mewn bywyd go iawn.

Modurol

Fel arfer, mae rendrau presennol y gofod y tu mewn i geir a cherbydau eraill yn gyfyng ac yn cael eu hystumio gan eu bod yn dibynnu ar dechnegau rendro persbectif llinellog hen ffasiwn. Gyda FOVO-NR gall dylunwyr modurol gynhyrchu golygfeydd mewnol sy’n llawer mwy eang ac y gallwch ymgolli ynddynt.

Efelychiad

Mewn byd sy’n ailsgilio ac uwchsgilio’n barhaus, mae FOVO-NR yn ymgysylltu â hyfforddeion ac yn grymuso dysgu drwy amgylcheddau efelychiadol mwy naturiol a chywir, gan leihau’n sylweddol yr angen am symudiadau camera mynych sy’n aml yn effeithio ar y pleser o’u defnyddio.

Gemau

Gall FOVO-NR gyflwyno bydoedd 3D gyda golygfeydd enfawr, gan ganiatáu i ni weld llawer mwy o’r Gêm 3D gyda llai o sgrolio camera – gan gynyddu ymdeimlad y defnyddiwr o ymdrochi a rhoi rheolaeth lawn dros y ffordd y mae’r sîn yn ymddangos.

Manwerthu

Gallai FOVO-NR chwyldroi e-fasnach – gan ymgysylltu â chwsmeriaid ar-lein fel erioed o’r blaen drwy gyflwyno cynhyrchion ac amgylcheddau gyda dimensiwn newydd o realaeth a throchi uwch.

Dylunio 3D

Nid yn unig y mae FOVO-NR yn caniatáu i ddylunwyr gynhyrchu rendrau mwy realistig o gynnyrch ac amgylchedd, mae hefyd yn driniaeth gofod 3D hyblyg iawn hefyd – sy’n cynnwys nifer fawr o reolaethau ar gyfer golygu gofod 3D mewn ffyrdd nad ydynt yn bosibl gyda phecynnau 3D eraill.

Mae’r defnydd posibl bron yn ddiddiwedd

Nid yw FOVO-NR yn effaith ddelweddu syml, ond yn hytrach yn ddull rendro graffeg craidd newydd ar gyfer y peiriannau Unity ac Unreal 3D sy’n ymgorffori dull llawer mwy hyblyg o drosi data 3D yn ddelwedd 2D. Oherwydd hyn mae’n gallu cynnig llawer o fanteision i gwsmeriaid, gan gynnwys meysydd golwg ehangach a mwy naturiol, gwell ymwybyddiaeth ofodol, maint a dyfarniadau pellter mwy cywir, a gwell canfyddiad o gyflymder ac ymdeimlad o ddyfnder.

Mae cymwysiadau posibl y feddalwedd anhygoel hon bron yn ddiddiwedd. Ac fel y noda Robert ei hun yn falch, “Mae’r ffordd y mae artistiaid yn gweld realiti yn ganolog i holl daith FOVOTEC” – taith sydd eisoes wedi gweld ei gwmni’n partnera gydag un o brif gwmnïau technoleg y byd, gan chwyddo cynlluniau uchelgeisiol i greu ED hyd yn oed mwy datblygedig na’r fersiwn bresennol o FOVO-NR.

Nawr gall y byd gredu’r hyn y mae’n ei weld, gadewch i ni ymfalchïo bod y feddalwedd syfrdanol hon sy’n gwbl chwyldroadol wedi gweld golau dydd yma yng Nghymru am y tro cyntaf … 

Os yw’r hyn rydych wedi’i ddarllen yn eich ysbrydoli i fod eisiau gwybod mwy am sut y gallai’r dechnoleg hon wella eich busnes, byddem wrth ein bodd yn helpu. Cysylltwch â Robert neu Alistair yn info@fovotec.com.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais