Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Gweledigaeth FOVOTEC sy’n newid sut rydym yn gweld ein byd.

19.11.2020

Cyfweliad â Robert Pepperell, Cyd-sefydlydd FOVOTEC.

Yn eistedd mewn stiwdio yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Met Caerdydd ddegawd yn ôl, yn canolbwyntio’n ddwfn ar baentio golygfa bywyd llonydd, cafodd Robert Pepperell ei daro’n sydyn gan syniad sylfaenol sy’n newid bywyd. Pam roedd y testun yn uniongyrchol o’i flaen yn ymddangos yn fwy na’r gwrthrychau ar gyrion ei olwg?

“Dyna’r foment y dechreuais ofyn dau gwestiwn mawr” esbonia Robert ‘Sut rydyn ni’n gweld?’ a ‘Sut rydyn ni’n cynrychioli’r hyn a welwn?’

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach mae’r chwilfrydedd dwfn hwnnw wedi esblygu drwy gyfres o episodau ‘Eureka!’ a gweithio gydag arbenigwyr o lawer o wahanol ddisgyblaethau, yn gwmni FOVOTEC arloesol, crewyr meddalwedd FOVO-NR sy’n newid y ffordd rydym yn cynrychioli realiti.

‘Sut rydyn ni’n gweld?’ a ‘Sut rydyn ni’n cynrychioli’r hyn a welwn?’

Mae FOVO-NR yn asiad unigryw o gelf, gwyddoniaeth, athroniaeth a pheirianneg, sy’n chwyldroi delweddu a’r ffordd rydym yn gweld y byd o’n cwmpas; yn creu technoleg sy’n cynrychioli gofod fel y byddech yn disgwyl iddo ymddangos pe baech yn y gofod hwnnw go iawn. Crëwyd FOVO-NR drwy integreiddio llawer o wahanol arbenigeddau, doethinebau a safbwyntiau yn ofalus – deall y ffordd y mae artistiaid yn gweld y byd a throsi hynny’n dechnoleg delweddu sy’n cynrychioli’r realiti hwnnw’n well.

Y FOVOSCOPE ar waith. Dyma un o’r darnau niferus o gyfarpar a gynlluniwyd ac a adeiladwyd gan dîm FOVO i fesur strwythur golwg dynol er mwyn gallu ei fodelu mewn graffeg gyfrifiadurol.

“Ein technoleg delweddu, yn seiliedig ar olwg dynol, yw’r unig un o’i math yn y byd.”

Sut gwnaeth gofyn y Cwestiynau Mawr cychwynnol ddod yn ffenomenon sydd ar fin newid sectorau mor amrywiol â Delweddu Pensaernïol, y diwydiant moduro, CGI, Dylunio 3D, Gemau Cyfrifiadurol, Manwerthu a Hyfforddiant – a galluogi pobl i weld y gofod a gynrychiolir drwy sgrin mewn ffordd sy’n llawer nes at yr hyn y byddent yn ei weld drwy’r llygad noeth? Dyma Robert yn ateb:

“Roeddwn wedi bod yn gweithio fel artist ac athro celf ers blynyddoedd lawer, yn ogystal ag yn cydweithio ar brojectau gyda gwyddonwyr a niwrowyddonwyr, a’r dwysaf a’r mwyaf systematig y byddwn i’n astudio’r testun, y mwyaf y sylweddolwn i nad oedd neb, nid hyd yn oed yr arloeswyr persbectif cynharach, wedi mynd i’r afael â’r mater hwn mewn ffordd systematig. Nid oedd hyd yn oed gwyddonwyr golwg modern wedi deall yn iawn pam mae camerâu a chyfrifiaduron yn cynrychioli mor wael sut mae pobl yn gweld y byd mewn gwirionedd. Er enghraifft, pam, wrth weld lleuad lawn hardd, mynydd trawiadol neu adeilad sy’n dal y llygad, nad yw byth yn edrych yn agos at hynny pan dynnwch chi lun ohono?”

Dywedodd un athronydd enwog a ystyriodd y broblem hon “Mae camerâu’n gwneud pwll a phentwr o fôr a mynydd.”

Mae hyn yn dangos golygfa (tua 150 gradd yn llorweddol) o’r tu allan

I ddangos y gwahaniaeth mae’r dechnoleg yn ei wneud i ddelweddau, mae’r uchod yn dangos golygfa awyr agored ongl hynod eang a roddwyd mewn persbectif llinellol arferol.

A dyma’r un olygfa drwy FOVO-NR

“Mae artistiaid a gwyddonwyr golwg wedi cael trafferth ers tro byd i ddeall sut rydyn ni’n ‘gweld yn seicolegol’.”  

Mae FOVOTEC yn newid hyn. Ar ôl treulio pum mlynedd yn y labordy yn perffeithio’r broses, mae Robert a’i dîm – sy’n cynnwys cyd-artist a’r cyd-sylfaenydd, Alistair Burleigh – wedi profi y gall y feddalwedd FOVO-NR wella profiad gweledol y defnyddiwr mewn sawl ffordd, er enghraifft drwy gynyddu cywirdeb amcangyfrifon maint a phellter gan 500%.

“Sylweddolon ni fod posibiliadau defnyddio Fovo yn ddiddiwedd i bob pwrpas, hyd yn oed cyn cyflymu’r newid tua byd mwy rhithwir oherwydd COVID” meddai Robert.

“Er enghraifft, mae llawfeddygon endosgopig yn dweud wrthym fod bywydau’n cael eu colli a’u bod yn gwneud camgymeriadau oherwydd eu bod weithiau’n ei chael yn anodd dehongli’r delweddau annaturiol a ddefnyddir ar hyn o bryd i gyflawni gweithdrefnau cymhleth. Maent yn frwdfrydig iawn ynglŷn â’n dull ni, sy’n addo gwella eu technegau delweddu.”

“Rydym yn rhan o duedd gyffredinol mewn technoleg newydd sy’n ailddiffinio beth yw delweddau a sut rydym yn eu defnyddio. Yn y blynyddoedd nesaf, bydd delweddau deallusrwydd artiffisial yn dod i’r amlwg, sy’n ymateb i ymddygiad pobl – gallwn eisoes weld hynny gyda thracio llygaid a thracio wyneb yn cael eu cyflwyno mewn ‘ffonau symudol’. Megis dechrau y mae ein taith fel cwmni sy’n cyfrannu at y tueddiadau hyn drwy gynhyrchu Eiddo Deallusol sy’n arwain yn y byd.”

“Mae FOVO-NR yn unigryw ac mae’r defnyddiau bron yn ddiddiwedd – mae’n rhan o gyfnod newydd sy’n ailddiffinio beth yw delweddau a sut rydym yn eu defnyddio.”

O ystyried yr heriau technegol ac amlddisgyblaethol y bu’n rhaid i Robert a’i gydweithwyr eu goresgyn, nid yw’n syndod nad oes gan FOVO-NR unrhyw gystadleuydd uniongyrchol arall yng nghelfyddyd golwg. A hwythau newydd lofnodi cytundeb partneriaeth gydag un o gwmnïau technoleg mwyaf y byd, pa elfen o’r cyflawniadau hyd yn hyn sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i Robert? Daw’r ateb yn ddi-oed:

“Y ffaith mai artistiaid sy’n ganolog i wneud i hyn ddigwydd. Mae hyn wir yn enghraifft o gelf a gwyddoniaeth yn dod ynghyd, gyda chelf yn gallu dal profiad bywyd.  Ac rydym yn falch bod hyn i gyd wedi dechrau mewn stiwdio gelf yng Nghaerdydd.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais