Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Cabinet Dinesig Prifddinas Caerdydd yn croesawu ymrwymiad estynedig gan Lywodraethau’r DU a Chymru

27.06.2018 // Cabinet

Gwnaeth Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) mae gan groesawu’r ymrwymiad estynedig a roddwyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru i weithredu Bargen Ddinesig gwerth £1.2 biliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mynychodd arweinwyr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Gyd-gyfarfod Gweinidogol gydag Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns; Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates; ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, ym Mae Caerdydd.

Rhoddodd y Gweinidogion eu cefnogaeth unfrydol i’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn gan arweinwyr y deg awdurdod lleol sy’n ffurfio Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac fe wnaethant ymestyn eu hymrwymiad a’u cefnogaeth i gyfnod nesaf y Fargen Ddinesig.
Derbyniodd y cyfarfod hefyd ddiweddariad ar gynnydd y Fargen Ddinesig hyd yn hyn.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Cytundeb ar gynllun strategol pum mlynedd;
  • £37.9 miliwn o fuddsoddiad i gefnogi’r gwaith o ddatblygu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.

Disgwylir i’r prosiect drosoli hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, a chreu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg, gwerth uchel, gyda’r potensial am gannoedd yn rhagor yn y gadwyn gyflenwi ehangach a chyda datblygu’r clwstwr.

  • Cefnogaeth ‘mewn egwyddor’ i’r gwaith gwerth £180 miliwn o ailddatblygu prif ganolfan drafnidiaeth Caerdydd gyda £40 miliwn o gyllid y Fargen Ddinesig.

Bydd prosiect y Metro Canolog arfaethedig yn darparu Cyfnewidfa Drafnidiaeth Ganolog newydd yng nghraidd Parth Cyflogaeth Graidd canol dinas Caerdydd.

  • Creu byrddau i gynorthwyo Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Partneriaeth Twf Economaidd, Cyngor Busnes, Partneriaeth Sgiliau, a’r Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol.
  • Creu tair rhaglen ddatblygu i gefnogi themâu strategol allweddol tai, sgiliau, a chysylltedd digidol o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cafodd y cyllid ar gyfer y clwstwr lled-ddargludydd cyfansawdd a phrosiect y Metro Canolog arfaethedig, fel ei gilydd, ei gynhyrchu o Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Roedd y Cabinet yn hynod fodlon â’r trafodaethau yn y Cyd-gyfarfod Gweinidogol heddiw, ac mae’n croesawu’r ymrwymiad gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru, fel ei gilydd, i gydweithio ac i gefnogi’r Cabinet wrth inni weithredu’n cynllun strategol pum mlynedd.

“Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn cyfnod byr o amser, gan wneud penderfyniadau pwysig fydd yn cryfhau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
“Un o’n cryfderau allweddol yw’r ffordd y mae’r Arweinwyr, a Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru, wedi gweithio mor dda gyda’i gilydd, ac mae’r Cabinet yn edrych ymlaen at gydweithredu yn y dyfodol wrth gyflawni cynllun y Fargen Ddinesig.”

Mae Bargen Ddinesig Caerdydd yn fargen gwerth £1.2 biliwn i ddatgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae’n cynnwys £738 miliwn ar gyfer dylunio, darparu a gweithredu Metro De Cymru.

Gellir crynhoi amcanion penodol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel: gwella cynhyrchiant; mynd i’r afael â diweithdra; adeiladu ar sylfeini arloesedd; buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol; darparu cymorth i fusnesau; a sicrhau y caiff unrhyw fuddion economaidd eu teimlo ledled y rhanbarth.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais