Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Cabinet Prifddinas-ranbarth Caerdydd Yn Cytuno Ar Gyllid Bargen Ddinesig Gwerth £40 Miliwn Ar Gyfer Datblygu Metro Canolog

15.01.2018 // Awdurdod Trafnidaeth

Cytunodd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 15fed o Ionawr) i gefnogi mewn egwyddor yr ailddatblygiad £180 miliwn ar brif ganolfan drafnidiaeth Caerdydd, gyda £40 miliwn o gyllid y Fargen Ddinesig.

Bydd prosiect arfaethedig y Metro Canolog yn darparu Cyfnewidfa Drafnidiaeth Ganolog newydd yng nghanol Parth Cyflogaeth Graidd canol dinas Caerdydd.

Mae’r prosiect yn cwmpasu gorsaf fysiau Ganolog newydd, moderneiddio gorsaf drenau Caerdydd Canolog, a darparu ystod o seilwaith trafnidiaeth eraill, megis gorsaf goetsis newydd, canolfan feicio a gwelliannau yn nhir y cyhoedd.

Y nod yw gwella capasiti’r Gyfnewidfa Ganolog i alluogi cynnydd yn amledd y gwasanaethau, a ddarperir drwy fuddsoddiad Metro De Cymru, ac i ddarparu seilwaith ar gyfer cynnydd mewn swyddi drwy gyflymu buddsoddiad ym Mharth Cyflogaeth Graidd Caerdydd.

Ystyriodd cyfarfod o Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Nantgarw heddiw adroddiad gan Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, sy’n amlinellu’r cynlluniau, yn ogystal â chais am gyllid o £40 miliwn.

Cytunodd y Cabinet yn unfrydol i ddyrannu’r arian mewn egwyddor o Gronfa Fuddsoddi’r Fargen Ddinesig tuag at y prosiect i gynorthwyo i sicrhau arian cyfatebol oddi wrth Lywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru, a’r sector preifat, ac yn y pen draw i gynorthwyo i gyflawni’r prosiect.

Mae’r penderfyniad, sy’n benderfyniad mewn egwyddor, yn amodol ar ragor o ddiwydrwydd dyladwy ar y prosiect, ar sicrhau cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ac ar ymgynghori rhwng y Cabinet a chyrff Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys y Cyngor Busnes, y Bartneriaeth Twf Economaidd, a’r Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol.
Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Rwyf i a fy nghyd Arweinwyr wrth ein bodd o gynnig cymorth y Fargen Ddinesig i’r prosiect hwn sy’n gweddnewid.

“Mae pawb sy’n teithio i mewn i, a thrwy Gaerdydd yn ymwybodol iawn o’r angen dybryd am welliannau i’r seilwaith trafnidiaeth, ac mae twf cyflym a ragwelir yn y brifddinas yn golygu bod y prosiect hwn yn hollol hanfodol.

“Credaf ei bod hi’n bwysig pwysleisio bod hwn yn brosiect fydd o fudd i’r holl ranbarth, yn enwedig os ydym i weld gwasanaeth 15 munud newydd yn cael ei gyflwyno rhwng prif linellau’r Cymoedd  a Chaerdydd o dan gynlluniau Metro De Cymru.

“Mae 85% o dwf swyddi diweddar Caerdydd yn deillio o gynnydd mewn cymudo net i mewn i’r ddinas o gymunedau cyfagos, ac mae’n hanfodol bod y twf parhaus hwn yn cael ei gefnogi gyda’r seilwaith priodol.”

Disgwylir i Gaerdydd dyfu’n gyflymach nag unrhyw Ddinas Graidd Brydeinig arall dros yr 20 mlynedd nesaf o ran poblogaeth, yn ôl rhagamcaniadau Llywodraeth Cymru ac Ystadegau Gwladol, gyda thwf poblogaeth o fwy nag 20 y cant rhwng 2017 a 2037.
Disgwylir y bydd yr ehangu hyn yn creu mwy o gyfleoedd economaidd, ac fe fydd hyn hefyd yn golygu y bydd angen creu swyddi i gynnal y boblogaeth sy’n cynyddu.

Dywedodd y Cynghorydd Thomas: “Mae yna angen taer a brys i sicrhau y gall Caerdydd Canolog wneud lle i’r twf a broffwydir mewn niferoedd teithwyr, yn enwedig o ystyried y rôl y bydd gan y Metro wrth ledaenu buddion y Fargen Ddinesig.

“Mae hi hefyd yn hanfodol ein bod yn sicrhau y gall Cymru gystadlu fel lleoliad busnes a’i bod yn dal buddsoddiad symudol.  Mae’r datblygiad hwn yn cynrychioli cam anhepgor tuag at greu canolfan fusnes gystadleuol ryngwladol wirioneddol gyntaf Cymru, sy’n canolbwyntio ar brif gyfnewidfa drafnidiaeth y genedl ac ar greu swyddi ar gyfer y rhanbarth cyfan.”

Cyllid y Metro Canolog y cytunwyd arno yw’r ail fuddsoddiad y cytunodd y Cabinet arno ers i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gael ei llofnodi’n ffurfiol gan y deg awdurdod lleol sy’n bartneriaid yn y rhanbarth fis Mawrth diwethaf.
Ym mis Mai, 2017, cytunodd y Cabinet i gyfrannu £37.9 miliwn o Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd tuag at sefydlu cyfleuster arloesol sylweddol iawn, fel angor yn y rhanbarth ar gyfer cynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd o safon uchel.

Y nod yw cynorthwyo datblygiad clwstwr Diwydiannol Lled-ddargludydd cyfansawdd yn y rhanbarth, sydd â’r potensial i:

  • trosoli £375 miliwn o fuddsoddiad o’r sector preifat,
  • creu hyd at 2,000 o swyddi sgiliau cywrain,
  • dychwelyd y buddsoddiad i’w ddefnyddio ar gynlluniau rhanbarthol eraill, a
  • chreu cannoedd yn rhagor o swyddi yng nghlwstwr y gadwyn gyflenwi ehangach.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais