Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am Leisiau Rhanbarthol i Ategu Canfyddiadau Adroddiad

25.08.2016 // Cyffredinol

Mae Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am dystiolaeth oddi wrth gyrff rhanbarthol i ategu’i adroddiad cyfredol fel rhan o gytundeb gwerth £1.2 biliwn y Fargen Ddinesig.

Dros yr haf a’r hydref, mae’r Comisiwn yn darparu rhaglen ymchwil bwrpasol, yn cynnwys galwad gyhoeddus am dystiolaeth a chyfres o seminarau, gwrandawiadau, a chyfarfodydd bord gron preifat lefel uchel i glywed barn arbenigol o fewn y gymuned leol.

Cesglir tystiolaeth gan arweinwyr y gymuned, y gymuned fusnes, sefydliadau addysgol, a rhanddeiliaid cyn y llunnir adroddiad ar y ffordd orau y gellir defnyddio’r Fargen Ddinesig i sicrhau twf economaidd ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd yr adroddiad hefyd yn cynnwys canllawiau ar gyfer buddsoddiad a meini prawf prosiect y Fargen Ddinesig, gan ddarparu syniadau a manylion ar gyfer cynigion buddsoddi a allai fod o arwyddocâd rhanbarthol sylweddol, ac yn darparu argymhellion ar gyfer datblygu dinas-ranbarth fwy cystadleuol yn y dyfodol.  Cwblheir a chyhoeddir y canfyddiadau mewn cynhadledd yn hydref 2016.

I gefnogi canfyddiadau’r Comisiwn, maent yn chwilio am gyrff lleol i helpu i gyfrannu at eu hymchwil ac i helpu i oleuo’u hargymhellion a roddir gerbron i greu mwy o swyddi a rheiny’n swyddi â gwell cyflogau, yn ogystal ag i wneud y ddinas-ranbarth yn fwy cynhyrchiol i sicrhau bod twf yn gynhwysol ac yn deg.

Llofnodwyd cynigiad Bargen Ddinesig gwerth £1.2 biliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Mawrth a’r disgwyl yw y bydd yn darparu cynifer â 25,000 o swyddi newydd a gwerth £4 biliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Fel rhan o gytundeb teiran y Fargen Ddinesig, lansiwyd Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i archwilio’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer twf a chystadleugarwch economaidd ac i wneud argymhellion ar gyfer sut y gall Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyflawni’i photensial llawn ar gyfer tyfu, a chyfrannu fwyaf at economi Cymru.

Bydd y Comisiwn, a sefydlwyd rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru a’r deg awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn cynnal adolygiad manwl o economi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac yn darparu argymhellion i gefnogi uchelgeisiau twf a datblygiad y rhanbarth.

Y dyddiad cau ar gyfer argymhellion yw’r 9fed o Fedi, 2016.  Gellir rhoi tystiolaeth ar gael fel rhan o ganfyddiadau’r Comisiwn, ond maent hefyd yn fodlon i unrhyw argymhelliad gael bod yn gyfrinachol os dyna’r dymuniad.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhoi tystiolaeth ei chyflwyno gerbron swyddfa’r Comisiwn yn commission@cardiffcapitalregioncitydeal.wales.

Ymholiadau i Alastair Milburn yn Effective Communication ar 02920 838310 neu amilburn@effcom.co.uk

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais