Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Coronafeirws yn Tanlinellu Pwysigrwydd Buddsoddi mewn Seilwaith Digidol

09.04.2020

Mae pandemig yr haint coronafeirws wedi taflu goleuni llachar ar yr angen am seilwaith digidol da, yn anad dim oherwydd y cynnydd enfawr sydyn yn nifer y bobl sy’n gweithio o’u cartref.

Mae yna adroddiadau wedi bod o rwydweithiau yn dod o dan bwysau gan fod y defnydd o ryngrwyd symudol a chartref wedi cynyddu’n aruthrol.

Gall yr argyfwng cyfredol bara am wythnosau neu, yn fwy tebygol, am fisoedd.  Ond ni allwn dybio y bydd pethau, pan fydd popeth wedi dod i ben, yn dychwelyd i fod fel roeddynt yn flaenorol.  Y siawnsis yw y bydd llawer o fusnesau ac unigolion yn myfyrio ar y profiad ac yn penderfynu bod gweithio o’u cartref yn fwy addas iddynt.

Mae’r rhagolygon economaidd hefyd yn hynod ansicr, gydag arbenigwyr yn darogan dirwasgiad difrifol ac nad oes modd gwybod am ba hyd y bydd yr effeithiau’n para.  Blaenoriaeth uniongyrchol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw sut yw’r ffordd orau i helpu busnesau sy’n cael trafferth â’r ysgytiadau byrdymor.  Ond yn yr hirdymor, fe fydd cysylltedd ein rhanbarth yn gwneud gwahaniaeth mawr i gadernid ein cymunedau a’n busnesau wrth inni ddechrau ar y broses ymadfer.

Dyna pam y bydd y penderfyniad y gwnaethom i fuddsoddi rhagor yn ein seilwaith digidol hyd yn oed yn bwysicach nag y gwnaethom ei feddwl yn wreiddiol.  Yn ffodus, ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd , roeddem eisoes wedi cydnabod y rôl allweddol y byddai gan y seilwaith digidol gorau posibl i sicrhau ein cystadleugarwch a’n cadernid yn y dyfodol.

Gwnaeth Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ddiweddar addo helpu i ariannu datblygiad seilwaith digidol y dyfodol o fewn De Cymru.  Wrth wneud hynny, fe ddangosodd y Cabinet ei ymwybyddiaeth o’r rôl hanfodol y bydd mynediad at y dechnoleg ddigidol ddiweddaraf yn ei wneud i fusnesau yfory.

Dengys tystiolaeth fod yna fuddsoddiad annigonol wedi bod gan gwmnïau masnachol mewn seilwaith digidol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Ac eto, fe ddengys ymchwil hefyd y gallai cyrchu band eang ffibr llawn a thechnoleg 5G wneud gwahaniaeth enfawr i’n busnesau – yn neilltuol i fusnesau bach a chanolig eu maint (SMEs), sy’n ffurfio 96% o’n busnesau.

Nod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw gweddnewid bywydau’i dinasyddion drwy wneud y rhanbarth yn fwy cystadleuol, cysylltiedig, ac yn economaidd gadarn, drwy roi hwb i safonau byw a chyflogadwyedd.  I wneud hyn, mae ar y rhanbarth angen hwyluso arloesedd a chreu marchnadoedd newydd gan fusnesau bach a chanolig a busnesau sy’n egino.

Ym myd y 2020au ac ymhellach i’r dyfodol, i’r rhan fwyaf o fusnesau, mae hyn yn golygu cael mynediad at fand eang ffibr llawn a thechnoleg 5G.  Gallai’r cyfryw fynediad, fe gred Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ddatgloi biliynau o bunnau mewn cynhyrchiant a chystadleugarwch busnesau, ac arwain at ddatblygu marchnadoedd newydd, hyblygrwydd yn y gweithle a chreu busnesau newydd.  Mae’n debygol mai dyma fydd un o sbardunau mwyaf ffyniant dros y ddegawd nesaf.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi’i hymrwymo’n gyfan gwbl i ddatblygu seilwaith digidol, a disgwylir y bydd 15 miliwn o adeiladau yn elwa o ffibr llawn erbyn 2023.  Mae ffibr llawn yn hanfodol ar gyfer cyflwyno technoleg 5G fesul cam.  Daroganir y bydd bob £1 a fuddsoddir mewn ffibr llawn yn esgor ar ymgodiad economaidd o £11 dros 15 mlynedd.  Gallai hynny wneud gwahaniaeth mawr i Werth Ychwanegol Gros y rhanbarth sy’n llusgo ar ei hôl hi o’i gymharu ag eraill.

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn benderfynol y bydd holl ddinasyddion y rhanbarth yn gallu mwynhau buddion llawn y chwyldro technolegol diweddaraf hwn.  Mae gwneud hyn yn golygu sicrhau bod band eang ffibr llawn ar gael i gartrefi a busnesau ym mhob rhan o’r rhanbarth, nid dim ond yn y dinasoedd.  Dim ond wedyn y bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gallu gwireddu’u hymrwymiad i ledaeniad daearyddol ehangaf a thecaf  buddion gwerth £1.2 biliwn y Fargen Ddinesig.

Ymysg y cynigion y cytunodd y Cabinet Rhanbarthol iddynt yn ddiweddar oedd cyflwyno fesul cam y band eang ffibr llawn i 330,000 o adeiladau mewn trefi, aneddiadau bychain a phentrefi mawrion, a disgwylir y bydd yr estyniad fesul cam yn cymryd pedair blynedd.  Daeth y cynigiad oddi wrth gwmni seilwaith byd-eang yn y sector preifat, ac fe fyddai’n golygu gosod ffibr newydd a defnyddio asedau presennol OpenReach.  Byddai’n cael ei gyflenwi yn gyfanwerthol, gan olygu y gallai unrhyw ddarparwr gwasanaethau rhyngrwyd ddarparu gwasanaethau lleol.

Mae’n debygol y byddai ar y rhaglen lawn angen buddsoddiad £220 miliwn, gyda Phrifddinas-Ranbarth Caedrdydd yn darparu £50 miliwn fel benthyciad.  Mae’r Cabinet Rhanbarthol wedi cytuno i ddechrau cynnal diwydrwydd dyladwy cyfnod cynnar.

Cytunodd y Cabinet Rhanbarthol hefyd i archwilio datblygiad y rhaglen 5G Cymru.  Mae hon yn rhaglen sy’n ceisio harneisio buddion technoleg 5G ar gyfer busnesau a chymunedau ledled Cymru.  Mae’n adeiladu ar Fenter Cymunedau Cyswllt Gwledig, ac fe ddisgwylir y bydd ganddi gyfanswm cost o £31 miliwm, gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ystyried buddsoddi £3.65 miliwn, gyda buddsoddiadau eraill yn dod o amrywiaeth o bartneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd yn ystyried cynigion eraill i fynd i’r afael â mannau gwan yng nghefn gwlad ac i ddatblygu sefydliadau ffibr ar hyd Leiniau Craidd y Cymoedd ar gyfer defnydd masnachol.

Gwelir fod ymrwymiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddatblygu seilwaith digidol y rhanbarth yn hanfodol i’w hamcanion cyffredinol.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr ac Arweinydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar y Rhaglen Ddigidol:

“Rŵan hyn, mae ein holl sylw ar helpu’n busnesau a’n cymunedau i oroesi’r anawsterau a’r heriau a grëir gan bandemig yr haint coronafeirws , ac rydym yn ymroi’n hamser a’n hegni i wneud yn sicr y gallwn roi’r holl gymorth iddynt y mae arnynt ei angen.

“Ond nid ydym wedi colli golwg ar y gwaith sydd eisoes wedi’i ddechrau i wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gadarnach ac yn fwy cystadleuol yn y dyfodol, ac y bydd arnom ei angen i helpu’n hadferiad pan fydd yr argyfwng hwn wedi dod i ben.

“Mae band eang ffibr llawn a thechnoleg 5G yn hanfodol i greu’r math o ranbarth bywiog a chynaliadwy y mae arnom eisiau i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd fod yn y dyfodol.  Dengys tystiolaeth y caiff band eang ffibr llawn a 5G effaith enfawr ar gystadleugarwch a chynhyrchiant ein busnesau, a chadernid a chynaliadwyedd ein cymunedau.  Mae’n hanfodol ein bod, fel rhanbarth, ar flaen y gad gyda’r datblygiad hwn ac nad ydym yn llusgo ar ôl mannau eraill.”

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais