Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gwahodd ceisiadau oddi wrth arweinwyr busnes a chanddynt weledigaeth i gyfeirio a llunio’r dyfodol

05.02.2021 // Sefydliad Busnes

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am arweinwyr busnes a chanddynt weledigaeth i ddod yn aelodau o Gyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – gan ddod â’r craffter, yr egni a’r angerdd i gyfeirio, hysbysu a llunio dyfodol busnesau yn Ne-ddwyrain Cymru.

Ac yntau wedi’i sefydlu dair blynedd yn ôl, mae gan y Cyngor Busnes rôl allweddol mewn gweithio â Chabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y Bartneriaeth Sgiliau a sefydliadau eraill o amlygrwydd er mwyn sicrhau bod llais busnesau’n cael ei glywed yn eglur, gan chwarae rôl annatod mewn cyfrannu at dwf a llewyrch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Yn awr yn fwy nag erioed, gyda Chymru a’r byd yn wynebu pwysau digyffelyb mewn cyfnod hynod ansicr, mae’n hollbwysig ein bod yn ymgysylltu’n llawn â phob busnes i oresgyn yr heriau ac i fachu ar y cyfleoedd a ganfyddir ledled y rhanbarth – ac mae’r Cyngor Busnes, o dan arweinyddiaeth newydd Nigel Griffifths, yn dechrau ar gam nesaf y daith i gyflawni union hynny.

Mae’r rolau hyn yn darparu’r cyfle i ddylanwadu ar benderfyniadau ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ar adeg allweddol yn hanes y rhanbarth.  Mae’n alwad ar arweinwyr sy’n meddwl ac yn gwneud i weithredu – gan ddod â’r urddas a’r egni i ddatblygu, gwella a hyrwyddo’r gwaith o ymgysylltu â busnesau yn y rhanbarth, gan gyfrannu syniadau a seilir ar wybodaeth a hwyluso cyfraniadau ystyrlon gan fusnesau ledled y rhanbarth.

Os ydych yn arweinydd busnes llwyddiannus – yn Brif Swyddog Gweithredol, yn Gyfarwyddwyr neu’n Entrepreneur – gyda gwybodaeth am, neu ddiddordeb gweithredol yn Sectorau Blaenoriaethol y rhanbarth (Technoleg Feddygol / Gwyddorau Bywyd / Technoleg Ariannol / Seiber / Ynni, yr Amgylchedd, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Diwydiannau Creadigol), dyma’r llwyfan a’r lle i dorchi’ch llewys a chyflawni pethau.

A oes diddordeb?  Canfyddwch fwy o wybodaeth am rôl y Cyngor Busnes drwy lawrlwytho’n Cylch Gorchwyl YMA

I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen Datganiadau o Ddiddordeb sydd ar gael i’w lawrlwytho YMA

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai’r dyddiad cau ar gyfer Datganiadau o Ddiddordeb yw hanner nos, dydd Gwener, y 19eg o Chwefror, 2020.

Ein nod yw sicrhau bod aelodaeth Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn adlewyrchu amrywiaeth y Brifddinas-Ranbarth, ac o’r herwydd, fe fyddem yn croesawu’n neilltuol leisiau newydd ac amrywiol sydd ag angerdd dros y rhanbarth.

Mae’n rhaid i’r Bwrdd hefyd adlewyrchu’r gwahanol gymunedau busnes ac ardaloedd daearyddol ledled y Brifddinas-Ranbarth – ac fe geisiwn benodi cynrychiolwyr busnes o gymysgedd o fathau a meintiau o fusnesau. 

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais