Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Ffowndri Lled-ddargludydd Cyfansawdd a gefnogir gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Recriwtio’i Staff Cyntaf

04.02.2019 // Cyffredinol

O fewn ei flwyddyn gyntaf, mae 32 o dechnegwyr a pheirianwyr hynod fedrus wedi dechrau gweithio, gyda 10 yn rhagor o swyddi gweigion yn y gwaith o gael eu llenwi, yn y cyfleuster haenell lled-ddargludydd cyfansawdd, a gefnogir gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

 

Mae’r cyfleuster uwch-dechnoleg yng Nghasnewydd yn elfen allweddol o glwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd a leolir yng Nghymru. Sicrhawyd y cyfleuster gan Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd am £38.5 miliwn, ac mae wedi’i brydlesu gan brif gwmni technoleg Cymru, IQE ccc, ar gyfer gweithgynhyrchu a datblygu cymwysiadau lled-ddargludyddion cyfansawdd hollol arloesol. Daw’r cyfleuster newydd yn ganolfan i’r clwstwr technoleg rhanbarthol, CSconnected.

 

Ers y digwyddiad hanesyddol o lofnodi ym mis Medi 2017, mae IQE wedi cyflymu’u cynlluniau ehangu yn y safle allweddol newydd, gan recriwtio a hyfforddi ar gyfer y 32 o rolau newydd cyntaf o fewn y 12 mis cyntaf, ac mae llawer mwy i ddilyn.

 

Dywedodd y sefydliad, sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, fod mwy na 75% o’r rolau wedi’u recriwtio o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan ddod o wyth o’r deg o ardaloedd y Cynghorau a gynrychiolir yn y Fargen Ddinesig.

 

Dywedodd Kellie Beirne, cyfarwyddwr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

Mae’n foddhaus iawn gweld bod y buddsoddiad hwn eisoes yn creu cyflogaeth sylweddol, ac o ansawdd da fydd yn cryfhau’r rhanbarth ehangach a rhai o’i ardaloedd o amddifadedd mwyaf.

Mae technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd yn cynrychioli sector ffyniannus fydd yn cynnal llawer o bobl ifanc yn ein rhanbarth ac yn rhoi hwb i’w sgiliau. Mae’n galonogol gweld y sector arloesol hwn yn ffynnu yng nghraidd ein rhanbarth.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy a’r Cyd-arweinydd dros Fusnes ac Arloesi

Mae’n galonogol gweld sut mae ffowndri’r lled-ddargludydd cyfansawdd yn ffynnu. Creu clwstwr lled-ddargludydd cyfansawdd cyntaf y byd yn Ne-ddwyrain Cymru yw’r union fath o fuddsoddiad rydym yn ceisio’i gyflawni ar gyfer y rhanbarth hwn. Ni ddylid tanbrisio effaith y sector arloesol hwn, ei staff o ansawdd uchel, a’r buddion ehangach y mae’n eu creu.

 

Gydag adeiladu yn y cyfleuster newydd yn carlamu yn ei flaen a’r cyfnod cyntaf wedi’i orffen, mae’r buddsoddiad hefyd wedi darparu cyfleoedd gwaith i gwmnïau adeiladu a leolir yn y rhanbarth. Daeth ugain y cant o’r holl weithlu adeiladu o sefydliadau a leolir yn Rhondda Cynon Taf.

 

Dywedodd y Dr Drew Nelson, Prif Swyddog Gweithredol IQE, sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd

Mae technolegau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wrth graidd bron pob sector diwydiannol mawr heddiw, ac fe fydd yn hanfodol ar gyfer gwireddu’r rhan fwyaf o dechnolegau newydd y dyfodol, megis 5G, cerbydau sy’n gyrru’u hunain a’r Rhyngrwyd Pethau (IoT). Ein gweledigaeth ni yw creu clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd o ben i ben cyntaf y byd yn Ne Cymru, ac wrth wneud hynny, gosod y sylfeini ar gyfer llawer o gadwyni cyflenwi uwch-dechnoleg ar gyfer pob sector diwydiannol mawr yn fyd-eang.

Mae galw byd-eang cynyddol am dechnolegau a alluogir gan led-ddargludyddion cyfansawdd wedi arwain at ein buddsoddiad sylweddol mewn cyfalaf a phobl. Pan fydd y cyfleuster yn llwyr weithredol, fe ddisgwyliwn gyflogi hyd at 500 o bobl yng nghyfleuster Casnewydd.

Drwy gydol ei flwyddyn gyntaf, mae safle lled-ddargludydd Casnewydd wedi darparu cyflogaeth i gyfartaledd o 84 o weithwyr adeiladu bob wythnos.

Mae tua tri-chwarter o’r gwaith hwnnw wedi’i ddyfarnu i gwmnïau sydd naill ai wedi’u lleoli ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, neu sydd â swyddfa yno, gan gefnogi gweithluoedd rhanbarthol.

Gyda chyfleusterau yn y prif safle ar waith, mae’r deg offer cynhyrchu cyntaf wedi’u gosod, gyda chapasiti ar waith ar gyfer y deg nesaf. Mae’r samplau cyntaf o gynnyrch eisoes wedi’u cludo o safle’r ffowndri.

 

Mae yna fuddsoddiad gwerth £50 miliwn yng Nghatapwlt Cymwysiadau’r Lled-ddargludydd Cyfansawdd gan Innovate UK hefyd wedi’i gadarnhau fel rhan o glwstwr CSconnected, fydd yn dod â thua 90 o swyddi gydag ef ac yn cynorthwyo ymchwil a datblygu ledled y sector lled-ddargludyddion cyfansawdd. Bydd gwaith yn dechrau i osod y cyfleuster Catapwlt yn yr wythnosau i ddod.

 

Mae potensial y cydweithredu hyn wedi’i gydnabod yn gyffredinol. Enillodd y prosiect ddwy wobr, sef Gwobr Gweithio Integredig a Chydweithredol Rhagoriaeth Adeiladu Cymru a Gwobr Cydweithredu ‘Gwnaed yng Nghymru’ gan Insider.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais