Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Mae Newport Wafer Fab Yn Cwblhau Cytundeb Ail-Gyllido Gwerth Miliynau Lawer o Bunnau

06.06.2019 // Cabinet

Mae Newport Wafer Fab (NWF), prif gyfleuster prosesu sglodion silicon 200mm lled-ddargludyddion y Deyrnas Unedig, wedi cwblhau cytundeb ail-gyllido gwerth miliynau lawer o bunnau, sy’n golygu ailstrwythuro benthyciadau presennol Llywodraeth Cymru a chyfleuster cyllid asedau newydd oddi wrth HSBC y Deyrnas Unedig.

Mae’r cytundeb ariannol yn cynnwys y taliad cynnar o ystyriaeth ohiriedig, prynu cyfarpar arbenigol, ar ôl proses weiro i helaethu galluoedd gweithgynhyrchu’r ffowndri a £3 miliwn o gyfraniad tuag at waith Gwres a Phŵer Cyfunedig newydd sydd wedi’i gynllunio i leihau costau cyfleustod yn fwy na £1.5 miliwn y flwyddyn.

Mae NWF yn elfen hanfodol o CS Connected, clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd. Mae CS Connected, a gynorthwyir gan fuddsoddiad oddi wrth Lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn tynnu ynghyd arbenigedd ar ddeunyddiau lled-ddargludyddion cyfansawdd a gweithgynhyrchu cyfaint graddfa haenell lled-ddargludyddion graddfa fawr, ynghyd ag ymchwil academaidd o safon fyd-eang i ddarparu datrysiadau unswydd-bwrpasol i’w gwsmeriaid gan ddefnyddio deunyddiau lled-ddargludyddion cyfansawdd datblygedig.

Mae NWF yn darparu gwasanaethau gweithgynhyrchu fesul cyfaint ar gyfer y clwstwr ac unrhyw gwsmeriaid sydd wedi datblygu’u cynhyrchion eu hunain gan ddefnyddio silicon a chyfansoddyn ar led-ddargludyddion silicon. Mae’n ganolog i nifer o brosiectau rhyngwladol sylweddol y craffir arnynt gan gwmnïau mwyaf y byd a ddenir at alluoedd ‘un siop ar gyfer popeth’ sydd gan CS Connected.

Mae CS Connected yn un o 24 o brosiectau sydd wedi’u rhoi ar restr fer, a’r unig un sydd wedi’i leoli’n gyfan gwbl yng Nghymru, i dderbyn cyllid cyfnod cynnar gan Gronfa ‘Strength in Places’ gan Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI) i ddatblygu cyflwyniad achos busnes cyfnod cyflawn. Bydd y Gronfa ‘Strength in Places’ yn dod â budd i holl ranbarthau’r Deyrnas Unedig drwy’u galluogi i defnyddio a manteisio ar allu ymchwil ac arloesi sydd o safon fyd-eang a ledaenir ledled y wlad i gyd, gan arwain at effaith economaidd sylweddol, creu swyddi o werth uchel a thwf rhanbarthol.

Mynegodd y Dr Paul James, Prif Swyddog Gweithredol NWF, ei ddiolchgarwch i’r partïon a gymerodd ran am eu cymorth parhaus sydd wedi cryfhau safle NWF a’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ehangach.

Dywedodd Ken Skates, Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

“Mae clwstwr lled-ddargludyddion Cymru yn cynhyrchu technoleg hollol arloesol sy’n cyfrannu at lawer o’r eitemau sydd mor gyffredin mewn bywyd beunyddiol modern.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi’n sylweddol i sefydlu Cymru fel canolfan fyd-eang ar gyfer technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd datblygedig, ac roeddem yn falch o ddarparu cymorth i Newport Wafer Fab, fel y gallant barhau â gwaith i ddenu rhagor o fuddsoddiad masnachol.

“Mae’r clwstwr a’i weithlu medrus yn bwysig aruthrol i’n heconomi, a chyda cwmnïau a thechnolegau mwyaf blaenllaw y byd yn gweithredu ac yn ffynnu yn y rhanbarth, fe edrychaf ymlaen at barhad ei lwyddiant a’i dwf yn y blynyddoedd i ddod.”

Ychwanegodd Warren Lewis, Pennaeth Bancio Corfforaethol yn Ne Cymru yn HSBC y DU:

“Rydym wrth ein bodd o fod yn cefnogi busnes sy’n tyfu a busnes sy’n helpu i gadw gafael ar nifer o swyddi yn Ne Cymru. Mae’r cyllid gan HSBC y DU yn helpu NWF i dyfu nifer ei gwsmeriaid, o fewn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, fel ei gilydd, ac o ganlyniad, mae ar y llwybr i fod yn ffowndri lled-ddargludyddion fwyaf yn Ewrop. Edrychwn ymlaen at barhau â’n cefnogaeth dros y blynyddoedd i ddod.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, a Chadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i ymrwymo i greu ecosystem lled-ddargludyddion cyfansawdd cyflawn yn Ne-ddwyrain Cymru i fanteisio ar amlygrwydd cynyddol technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd.

“Rydym yn cefnogi sefydlu clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd. Yn ei dro, fe all hyn osod y rhanbarth hwn wrth graidd sector sy’n datblygu technoleg sydd â rôl gynyddol hanfodol yn y ffordd rydym yn byw.”

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, ac aelod o Gabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Er mwyn cyflawni’n dyhead i greu clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd, mae cadwyn gyflenwi gadarn a chynaliadwy yn hanfodol. Bydd y buddsoddiad hwn yn galluogi cymorth fel hyn, ac ar yr un pryd yn darparu’r buddion economaidd a chymdeithasol rydym yn anelu at eu cyflawni ar gyfer ein cymunedau lleol yma yn Ne-ddwyrain Cymru.”

Cafodd NWF ei gaffael gan fuddsoddwyr preifat ym mis Medi 2017 oddi wrth gwmni rhyngwladol Almaenig, Infineon Technologies AG, sy’n arwain y byd o ran datrysiadau lled-ddargludyddion sy’n cynhyrchu ystod eang o led-ddargludyddion, meicro-reolyddion, gyrwyr LED, synwyryddion a chylchedau integredig rheoli pŵer a cherbydau. Mae Infineon wedi bod, ac yn parhau i fod, yn gwsmer allweddol i Newport Wafer Fab.

Cynghorwyd NWF ynglŷn â’r cytundeb diweddaraf hwn gan Gambit Corporate Finance ac Acuity Law, y ddau a arweiniodd y caffaeliad gwreiddiol yn 2017.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais